Friday, January 29, 2010

TELUGU EDITORIAL 08.01.10

 

Please contact the list owner of subscription and unsubscription at: editorial@samarth.co.in 

 

media watch with peoples input                an organization of rastriya abhyudaya

 

Editorial

month january 08, edition 000041,  collected by  b. ramesh kumar, managed by durgesh kumar mishra, published by – manish manjul

 

 Editorial is syndication of all daily- published newspaper Editorial at one place.

http://editorialsamarth.blogspot.com

For TELUGU EDITORIAL http://editorial-telugu-samarth.blogspot.com

For ENGLISH EDITORIAL http://editorial-eng-samarth.blogspot.com

 

******************************************************************************************

EENADU

 EDITORIAL

Æ-œ¿f'î-™Õ -«-œ¿f-Ê

'•ä ÿÕ-Ÿíª-'¹-™Õª-šÇªŒÕÐ •Ç"'¹Å½hÑ Æª{Ö å£Çͽa-JªÍä ‚Kd®Ô, Åïä '¹è-Ÿíª-'¹'à «ÖJ "„¾§½Ö-ºË-¿ÙLo E™Õ«Û Ÿî„Ï-œË Íä²òhªC. ÿ®¾Õq ͵ÃKb™ 優„¾Û ÆE-XÃ-ªŒu-«ÕÊo «Ö{ Æœ¿-¤Ä-Ÿ¿-œ¿¤Ä ÍçN-Ê-„¾-œ¿Õ-ŽկÃo ªî¬Á§½Õu "„¾¦µŒÕŽyª ¨ ²Änªá©ð OªŒ-¦Ç-Ÿ¿Õ-œ¿Õ¿٠ÅçT-®¾Õhª-Ÿ¿E ÅçL-§½ÕE èÊ-XÃ-£ÏÇE G¿ˆ-ͽ-*a-¤ò-ªáªC. ©ð'¹œ¿ Ž„¾p-E-®¾J „¾J-®Ïn-Žթðx ͵ÃKb™Õ 優ÍÃ-Lq-«-*a¯Ã ²Ä«ÖÊu "„¾§½Ö-ºË-¿Ù-™Â¿Ù ÂíªÅ½ …„¾-¬Á-«Õʪ ¿L-Tª* BªÃ-™Êo ²Ä«Ö->¿ ¦ÇŸµ¿uŽ ®¾ªÃˆªŒÕ EªŒg-§½Õª©ð "„¾A-„¶¾-Lª-ÍäC. ƩǪšË Íß¿-²Äh-©äO Ž«Õ¿٠©ä«E ªŒÕV«Û Í䮾Õ-ÂíÊo ªî¬Á§½Õu "„¾¦µŒÕŽyªÐ ¿®Ï'à Âî¾Õ™Õ „Ϫœ¿-šÇ-Eê …Ÿ¿Õu-¿h-XçÕiªC. ƒ„¾p-šË-ŸÄÂà ÂË©ð-OÕ-{-ªŒÕ¿٠38å„j®¾-™Õ'à …Êo ²ÄŸµÄ-ªŒº ÿ®¾Õq-͵ÃJb ‡ÂÃ-§çÕÂË ‡E-NÕC å„j®¾™Õ 優Œ-'¹œ¿ªÐ ²Ä«Ö-Êu-è-ʪå„j ¤Ä™-¿ٙ '"„¾Åäu¿ "¬ÁŸ¿l´Ñ¿٠AªŒÕ-'¹Õ-©äE EŸ¿-ªŒzʪ. ÆŸçl ÿ®¾Õq-™Õ-®¾£¾É ‚Kd®Ô ÊœËæ„ XçáŽhª 22Xä™ Xã¾Ç-¯Ã©ðx 12Xä™Õ ²ÄŸµÄ-ªŒº êÂ{-T-K-Xä-ʪ˜äÐ ®¾'¹{Õ «ÕE†Ï °«-Ê-§½Öʪ «ÕJªÅ½ Ÿ¿ÕªŒs´ªŒª! ƒ„¾p-šËÂË ¤ÄA-¿-²ÄªŒÕx ͵ÃKb™Õ 優*Ê ‚Kd®Ô ͽJ-"Ž-©ð¯ä ¨²Änªá Ÿî„Ï-œË ƒC-«-ªŒ-éÂ-Êoœ¿Ö ©äŸ¿Õ! Nͽa-™-NœË ͵ÃKb™ Èœ¿_ "„¾£¾É-ªÃ™Õ \ «ªÃ_Fo …æ„-ÂË~ª-*Ê ¤Ä¤ÄÊ ¤ò©äŸ¿Õ. ®ÏšÌ-ÿ-®¾Õq©ð ¿F-®¾-͵ÃJb 骪œ¿Õ ªŒÖ¤Ä-§½Õ-Lo ƫ֪Žª éª-šËdª„¾Û -Íä®Ï-Ê ‚Kd®Ô å„Ÿ¿l-™Õ ²Ä«Ö-ÊÕu™ "„¾§çÖ-è-¯ÃEo ÅÃ«á „¾J-ªŒ-ÂË~ª-ÍÃ-«Õ¯ä šÌO éÂXçÕ-ªÃ™ ²ÄÂË~'à ¦óªÂ¿Ù-ŽÕ-¯ÃoªŒÕ. ²ÄŸµÄ-ªŒº ÿ®þ-¤Ä®þ ªŒÖ.340ÊÕª* ªŒÖ.500ÂÃ'Ã, ŽÂËˆÊ êÂ{-T-K-™-EoªšÇ «ªŸ¿ ªŒÖ¤Ä-§½Õ™ 優„¾Û-Ÿ¿™ ‡«J "„¾§çÖ-è-¯Ã™ „¾J-ªŒ-¿~º? ²Ä«ÖÊu, ÊœËNÕ Å½ªŒ-'¹A ¯ç™-XÃK ÿœçb-{xÊÕ ‚{Õ-¤ò-{x¿٠'¹ÕJ-Íä-æ®©Ç Â¿²Äªá EªÃy¿ª Xç™-'¹-¦ãšËd «áÈu-«Õª-"AÂË ÅçL-§½Õ-¿٪œÄ Xç™Õ-«œ¿f EªŒg§½Õª ƪ{Ö ªÃè-Â̧½Õ "œÄ«Ö©Ç? ¨ Æœ¿f-'î™Õ Ÿî„ÏœËE ƪŸ¿-ªí-¿ˆ˜ãj "„¾A-„¶¾Õ-šËª-ÍÃL!

ƒªŸµ¿Ê -«u-§½Õª å„J-T-Ê-„¾p-šËÂÌ šËéšü ͵ÃKb™Õ 優ͽ-¿٪œÄ ®¾ª®¾nÊÕ ©Ç¦µÇ™ ¦Ç{©ð ÊœË-„ÏÊ „¶¾ÕÊŽ Ž«Õ-Ÿä-ÊE, ‚Kd®Ô …Ÿîu-'¹Õ™ ®¾ªêÂ~-«Õª-©ðÊÖ Âê"é'®þ ®¾ªÃˆêª «áªŸ¿Õª-Ÿ¿F „Ô®Ô®Ô "„¾ÍêŒ ¿NÕšÌ ÍµçjªŒt-¯þ'à ªî¬Á§½Õu ‡Eo-¿™ Xä@Á "„¾'¹A ¤ÄªÃ-§½Õºª Íä¬ÇªŒÕ. Å½Ê £¾Ç§½Ö-«á©ð ‚Kd®Ô {ªîo-«ªý ªŒÖ.5000Âî-{x¿٠«%Cl´ ÍçªCª-Ÿ¿E, «ªŒ-®¾'à «âœä-@Áx-¤Ä{Õ ©Ç¦µÇ™Õ ‚Jbª-*ª-Ÿ¿F ®¾J'Ã_ «âºão-™x-"ÂËŽª ‡ªœÎ ¦ÇŸµ¿u-Ž-™-ÊÕª* XçjŸí-™-'¹ÕÅ½Ö C¯ä-¬ü-骜Ëf ®¾ªÅ½%„Ïh «uÂÌh-¿-Jª-ÍêŒÕ. ƒªÅ½-©ð¯ä ‚Kd®Ô '"„¾'¹A ͽ"¿ªÑ ¿ªŒÕgE ªŒŸ±¿ª©Ç ‡ªŸ¿Õ¿٠¿٪TªC? Âí¯äo-@Áßx'à Xî¾h-XÃ-™Â¿Ù «Õ®Ï-„¾Ü®Ï «Öꪜ¿Õ Í䮾Öh «*aÊ Âê"é'®þ ®¾ªÃˆêª ‚Kd®Ô Ÿ¿ÕªŒ-«-®¾n¿٠èXÃ-ÿÕ-ŸÄK! ªîW 骪œ¿Õ Âî{x-«ÕªC "„¾§½Ö-ºË-¿ÙLo '¹«Õu-²Än-¯Ã-™Â¿Ù ŽªŒ-Lª-ͽ-œ¿ª-ŸÄyªÃ TEo-®þ-ÿÕ-Âú©ð Íî{Õ ®¾ª¤Ä-Cª-ͽÕ-ÂíÊo ®¾ª®¾n ‚Kd®Ô! "„¾§½Ö-ºË-¿ٙ E†¾pAh (‚¿Ùu-å„Fq ꪆÏ-§çÖ)-E 67ÊÕª* 73¬ÇÅÃ-EÂË å„ªÍ½Õ-Âî-«-œ¿ª-ŸÄyªÃ ©Ç¦µÇ™ ¦Ç{ „¾šËdÊ ®¾ª®¾n ‚Jn-¿-«ÖªŸ¿uª, ¿ªŒ«Û, «ªŒ-Ÿ¿™ ÂêŒ-ºª'à ÂíªÅ½ Š-œ¿ÕŸí-œ¿Õ-¿Ù-™ÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆªC. ƪŽ-¿Ù-NÕª* NNŸµ¿ «ªÃ_-™Â¿Ù ƒ®¾ÕhÊo ÿ®¾Õq ªÃªá-B-™ÊÕ ®¾ªÃˆªŒÕ ‚Kd-®ÔÂË AJT ÍçLxª-ͽ-¿-¤ò-«œ¿ª, êª"Ÿ¿ª ‚Kd-®ÔÂË "'ê{Õ'à ƒ*aÊ EŸµ¿ÕMo ŸÄEÂË ƒ«y-¿٪œÄ ‡'¹-Xä-§½Õ-œ¿ªÅî ®¾ª®¾nå„j ‚Jn-¿-¦µÇªŒª ŽœË®Ï XçÖå„-œ¿-ªáuªC. ÆŸä ®¾«Õ-§½Õª©ð …Ÿîu-'¹Õ™ °Å½-¯Ã-ÅÙ „¾Ÿ¿Öl å„J-TªC. ƒ©Ç XçáŽhª-OÕŸ¿ EªŒy-£¾Çº «u§½Õª 36¬ÇÅÃ-EÂË å„J-T¯Ã, ͵ÃKb™ ªŒÖæ„ºÇ AJT ªÃÿ-{Õd-Âíª-šðªC 20Ð21¬ÇŽª «Ö"Ž-XäÕ-Ê-ÊoC ‚Kd®Ô ‡ªœÎ N«-ªŒº. 'Æ«Öt å„{dŸ¿ÕÐ Æœ¿Õ¿و A¯Ã-E-«yŸ¿ÕÑ Í½ªŸ¿ª'à ‚Kd®Ô «â™Õ-'¹ÊÕ „ÔLa „Ï„ÏpÍ䮾ÕhÊo ªÃ†¾Z-"„¾-¦µŒÕŽyªÐ èʪ •äÿÕ-™Â¿Ù ŽÖ{Õx ¤ñœËÍä ÂêÃu-ͽ-ªŒ-ºÂ¿Ù ®¾«Õ-¿-šËdªC. ªŒDl-®Ô-è-¯þ©ð §½Ö¦µãj-¬ÇŽª êª{Õx 優* ƦµÇ'¹u "„¾§½Ö-ºË-¿ٙ Æ«-®¾-ªÃEo ²ñ«át Í䮾Õ-Âí¯ä ‚Kd-®ÔÂË ÅÃ•Ç å„ª„¾Û-Ÿ¿™ ÿª„¾ªý¦ó¯Ãª•Ç! „¾ªœ¿'¹ ‚Kd-®ÔÂË, Ÿ¿ªœ¿'¹ "„¾•Ç-F-ÂÃ-EÂÃ?

ÆCµ-ÂÃ-ªŒª-©ðÂË «æ®h ‚Kd-®ÔE …Êo-Žª'à BJa-C-Ÿ¿Õl-ÅÃ-«ÕÊo XÃ'Ãl-¯Ã™ „¾®¾Â¿Ù ÅÃ•Ç «œËfª-„¾Û©ä AªŒÕ-'¹Õ-©äE ŸÄÈ©Ç! ͽ{d-®¾-¦µŒ™ ŸÄyªÃ "„¾è-™Â¿Ù -¦Ç-Ÿµ¿u-Ž -«£ÏǪ-ÍÃ-Lq-Ê ªÃ†¾Z-"„¾-¦µŒÕŽyª, ͵ÃKb™ 優„¾Û-Ÿ¿™ ÆCµ-ÂÃ-ªÃEo Xçj.‡-®þ.-è-«Ö-¯Ã©ð ‚Kd®Ô ¤Ä™-¿-«-ªÃ_-EÂË ÿŸ¿-©Ç-ªáª* ÍäÅ½Õ™Õ Ÿ¿Õ™Õ-„¾Û-ÂíªC. ‚ Xçª{¯ä, 2006 „¶Ï"ÿ-«-J©ð ²ÄŸµÄ-ªŒº ÿ®¾Õq™Õ Xç៿™Õ '¹ªŒÕœ¿ ®¾Ky-®¾Õ-™-ŸÄÂà ÆEo «ªÃ_-™Â¿Ú ͵ÃKb™ XÃŽ™Õ ªŒÕ* ͽքϪ-*Ê ‚Kd®Ô ƒ„¾Ûpœ¿Õ «ÕJªÅ½ ¿®Ï'à éª*a-¤ò-ªáªC. '*ªŒÕ-Ê-«ÛyÅî 殫Р‡™x-Xä-@Á©Ç, ÆEo-ÍîšÇxÑ ÆE EÊ-CªÍä ‚Kd-®ÔÂË ÆªŸ¿Õ¿٠ÆÊÕ-XçjÊ XÃÅÃ-«-ªŒº „¾J-¿-™pÊ ªÃ†¾Z-"„¾-¦µŒÕŽy NCµ. ²Ä«ÖÊu "„¾è™ \éÂj¿ "„¾§½Öº ²ÄŸµ¿-ʪ'à XÃJ Ÿçjʪ-CÊ °«-ʪ©ð ÆN-¦µÇèu ¦µÇ'¹-XçÕi-¤ò-ªáÊ ‚Kd-®ÔE ÆEo-N-ŸµÄ-™Õ'à „¾J-„¾Û†¾dª Í䧽Ö-LqÊ "„¾¦µŒÕŽyª, ŸÄEo Âî¾Õ™ ÂëÕ-Ÿµä-ÊÕ-«Û'à „¾J-'¹-ºËª-ͽ-œ¿XäÕ ®¾«Õ®¾h Ÿ¿ÕªŒ-«-®¾n-™Â¿Ú ÂêŒ-º-¦µŒÖ-Ž-«Õ-«Û-ÅîªC. '‚Kd-®ÔE ²Ä«Ö->¿ ¦ÇŸµ¿u-Ž-'¹™ ®¾ª®¾n-'Ã-'ÃE, XúËèu ®¾ª®¾n-'Ã-'ÃE "„¾¦µŒÕŽyª ¦µÇNª-ÍÃL. ®¾ª®¾n Æ„¾ÛpLp "„¾¦µŒÕŽyª Å½Ê å„{Õd-ÿ-œË'à «ÖJæ®h ®¾«Õæ®u …ªœ¿-Ñ-Ÿ¿-E 2005 V©ãj©ð EªŒy-£ÏǪ-*Ê ®¾Ÿ¿-®¾Õq©ð „¾™Õ-«ÛªŒÕ "¤ñ儶-®¾ªŒÕx ®¾Ö*ª-ÍêŒÕ. ‚Jn¿ ƒÿsª-Ÿ¿Õ©ðx …Êo Ž«Õ ªŒXÃºÇ ®¾ª®¾nÊÕ ‚Ÿ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË 2008©ð ¿ªÃg-{¿"„¾¦µŒÕŽyª ÅÃÊÕ «®¾Ö™Õ Í䮾ÕhÊo Xã¾Çʪ „¾ÊÕoÊÕ ŠÂ¿ ¬ÇŽª ŽT_ª-*ªC. "'ÃOÕº "¤ÄªÅÃ™Õ ©Ç¦µŒ-ŸÄ-§½Õ¿ ªŒÖ{Õx Âß¿Õ ÂÃÿšËd, ‚ ®¾Ky-®¾Õ-™Â¿Ù „¾ÊÕoÊÕ „¾ÜJh'à NÕÊ-£¾É-ªáª-*ªC. ƒÂ¿ˆœ¿ ƩǪšË ÍíªŒ« ¿Ê-ÿ-œ¿-¿-¤ò'Ã, ‚Kd®Ô Æ®Ïh-ÅÃy¯äo "„¾¬Ço-ªŒn¿ª Íäæ®©Ç ©Ç¦µŒ-ŸÄ-§½Õ¿ ªŒÖ{xÊÕ wå„jXä-{Õ-„¾ªŒª Íäæ® §½ÕÅÃo™Ö ²Ä'êá! "„¾è™ ‚Ÿ¿-ªŒ-ºÂ¿Ù Âí™-«Ö-Ê-XçÕiÊ ‚¿Ùu-å„Fq ꪆϧçÖ å„J-T-Åä¯ä ‚Kd-®ÔÂË ©Ç¦µÇ™ „¾ª{. ƒ©Ç ͵ÃKb™ «Õª{ å„šËd "„¾•Ç-Ÿ¿-ªŒ-ºÊÕ ÈªŒÕa ªÃæ®-®¾Õ-Âî«œ¿ª ‚Kd-®ÔÂË ‚Žt£¾Ç-ÅÃu ®¾Ÿ¿%¬Áª ÂßÄ?

***************************************

EENADU

 EDITORIAL

å„-{Õd-ÿ-œË ªÃ-Ÿ¿Õ... -T-{Õd-¦Ç-{Õ ÂÃ-Ÿ¿Õ

-‚-Jn¿ -«u-«®¾n¿٠„¾-{d-E -«u-«²Ä-§½Õª

Ÿä ¬Áª 2010Ð11©ð ‡E-NÕC ¬ÇŽª, 2011Ð12©ð ÅíNÕt-C-¬ÇŽª «%Cl´-êª{Õ ²ÄCµª-ÍÃ-™ª˜ä «u«-²Ä-§½Õ- «%-Cl´-êª{Õ Â¿F®¾ª ¯Ã™Õ'¹Õ ¬ÇŽª …ªœÄ-™E "„¾ŸµÄ-Ê-«Õª"A ‚Jn¿ ®¾™-£¾É-ŸÄªŒÕ œÄ¿dªý ®Ï.ªŒª-'¹-ªÃ-è¯þ ƒšÌ-«™ ÆGµ-"¤Ä-§½Õ-„¾-œÄfªŒÕ. "„¾®¾ÕhŽª Ÿä¬Á ‚Jn¿ «u«-®¾n¿Ù, «u«-²Ä-§½Ö-EÂË ®¾ªÿª-Ÿµ¿-XäÕ-©äŸ¿Õ. å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™Õ, 憪ý-«Ö-骈{Õx «u«-²Ä-§½Ö-EÂË Ÿ¿Â¿ˆE „¶¾©Ç™Õ. «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'¹ª©ðÂÃF, «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ¿ªå„-F-©ðx-ÂÃF ŸäQ§½Õ, ©äŸÄ NŸäQ "„¾Å½u¿~ å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™ •Çœ¿-©äŸ¿Õ. ¨ „¾J-®Ïn-Žթðx ƒªÅ½šË «%Cl´-êª{Õ ²ÄŸµ¿u-XäÕ¯Ã? ¦µÇªŒÅ½ ®¾Ön™ ŸäQ§½Õ …ŽpAh (>.œË.-„Ï.)©ð «u«-²Ä§½Õª XÃšÇ ¨ ªîVÂ¿Ú 17.5 ¬ÇŽª'à …ªC. ƪá-Ê-„¾p-šËÂÌ ¦µÇªŒÅ½ ²ÄdÂú «Ö骈šðx «u«-²Ä-§½Ö-EÂË Íî{Õ Ÿ¿Â¿ˆ-¿-¤ò-«œ¿ª ‡ªÅ½ Nœ¿ÖfªŒª! £¾ÇJŽ N„¾x«ª ÂêŒ-ºª'à ¦µÇªŒÅ½ «u«-²Ä§½ÕªŒª'¹ª ªŒÖ„¾Û-êª-È©ä «ÖJ-¤ò-§½Öªá. ÂÃF, ŽªŒ-XÃ-A- ÂÃ-™ª©ð ¨ ªŒª'¹ª Í焾Ûp-Âî-Ÿ¿'¹_ ²Änªá©ð „¾Ûªî-'¹-NÕª-ͽ-©ä-¿-¤ò-ªáªC. «áÈuª'à '¹œ¿-*Ê éªªœ¿Õ Ÿ¿¬Ç-¦Çl©ðx ¤ÄJ-"¬Ç-NÕ¿ªŒª'¹ª ¦Ç'à «áªŸ¿Õ¿٠Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-RxªC. 1990™ ‚ªŒª-¦µŒª©ð >.œË.-„Ï.©ð ŸÄŸÄ„¾Û 30¬ÇŽª'à …Êo «u«-²Ä§½ÕªŒª'¹ª XÃšÇ ¯äœ¿Õ 17.5¬ÇÅÃ-EÂË Å½T_¤ò-«-œÄ-EÂË ÂêŒ-º-«ÕŸä.

æ®-Ÿ¿u ®¾Ö-<-™Õ -Æ-«®¾ªŒª

¨ \œÄC ÊÕª* "¤ÄªŒª-¦µŒ-«Õ-«Û-ŽÕÊo Ÿ¿¬Ç-ÿlª©ð «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª'¹ª ‡ªÅ½-XäÕ-ªŒÂ¿Ù «%Cl´ ²ÄCµ-®¾Õhª-Ÿ¿-Êo-ŸÄ-E-OÕŸä ¦µÇªŒ-Ž-Ÿä¬Á ®¾OÕ-¿%Ž ÆGµ-«%Cl´ ‚ŸµÄ-ªŒ-„¾œË …ªC. ÂÃF, „¾J-®ÏnA EªÃ¬Á ¿L-T-²òhªC. "„¾¦µŒÕŽyª EªŒy-£ÏǪ-*Ê •ÇB§½Õ Ê«â¯Ã ®¾êªy "„¾ÂꌪРXäêª-ŸÄJ ŸíJ-ÂËÅä «u«-²Ä-§½ÖEo «C-L-Xä-§½Õ-œÄ-EÂË 40¬ÇÅÃ-EÂË å„j'à ¦µÇªŒ-B§½Õ éªjÅ½Õ™Õ ®¾ª®Ï-Ÿ¿l´ª'à …¯ÃoªŒÕ. Ÿä¬Áª©ð «âœËª{ 骪œíª-ŽÕ-™-«ÕªC "'ëÖ-©ðx¯ä E«-®Ï-®¾Õh-¯ÃoªŒÕ. XÃJ©ð 60¬ÇÅÃ-EÂË å„j'à «u«-²Ä-§½Õ-ŸÄ-ªŒÕ©ä. Ÿä¬Á ®¾ªŒy-Åî-«á-'Ç-Gµ-«%-Cl´ÂË ÆŽuªÅ½ ÂÌ™-¿-XçÕiÊ ªŒª'¹-NÕC. ¨ ¯ä„¾-Ÿ±¿uª©ðÐ «u«-²Ä§½Õª„¾{x éªjŽÕ-™Â¿Ù ‚®¾ÂËh ŽT_-¤ò-«œ¿ª "„¾«Ö-Ÿ¿-¿ªŒ „¾J-ºÇ«Õª. DªÅî, Æ«-®¾-ªÃ-™-XäÕ-ªŒÂ¿Ù «u«-²Ä§½Õ C'¹Õ-ÿ-œ¿Õ™Õ ªÃXä-XçÖ-ÊÊo ¦µŒ§½Ö-ÊÕ-«Ö-¯Ã™Õ ¿™Õ-'¹Õ-ŽÕ-¯Ãoªá. éªjÅ½Õ™Õ «u«-²Ä-§½Ö¯äo «Ÿ¿Õ-™Õ-Âî-«-™-®ÏÊ „¾J-®ÏnA \ªŒp-œËÅä N„¾-J-ºÇ-«Ö™Õ ÆE-XêŒuª. G§½Õuª, '¿Õ-«Õ™Õ, ͽ鈪Œ, Å䧽Ö¿Ù, «áŽ-¿-ŸµÄ-¯Ãu™Õ, „¾Ah NE-§çÖ'¹ª N†¾-§½Õª©ð "„¾„¾ª-ͽª-©ðE Xç៿šË «âœ¿Õ-Ÿä-¬Ç©ðx ŠÂ¿-šË'à …Êo ¦µÇªŒÅý, C'¹Õ-ÿ-œ¿Õ™Õ 優Œ-'¹-¿-¤òÅä ÆA-å„Ÿ¿l ‚£¾É-ªŒ-ŸµÄ-¯Ãu™ C'¹Õ-«Õ-A-ŸÄ-ªŒÕ'à NÕT-L-¤ò-«-™®Ï «®¾ÕhªC. ‚ *¯ço™Õ ƒ„¾p-šËê ¤ñœ¿-'¹-œ¿Õ-ŽÕ-¯Ãoªá. Ÿä¬Áª ƒ„¾p-šËê 償¿l-Xçá-Žhª©ð ͽ鈪Œ C'¹Õ-«ÕA Í䮾Õ-Âî-«-™-®Ï-«-²òhªC. G§½Õuª, '¿Õ-«Õ-™-«ªšË "„¾ŸµÄÊ ‚£¾É-ªŒ-ŸµÄ-¯Ãu-™-ÊÖ C'¹Õ-«ÕA Í䮾Õ-Âî-«-™®Ï «æ®h „¾J-®ÏnA ®¾ªÂËx-†¾dª'à «ÖªŒÕ-ŽժC. ¨ ¯ä„¾-Ÿ±¿uª©ðÐ ¦µÇªŒÅ½ ‚Jn¿ «u«-®¾n¿Ù, «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'Ã-EÂË «ÕŸµ¿u Æ'Ã-Ÿµ¿ª'à E™*, «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'¹ª©ð å„{Õd-ÿ-œ¿ÕLo E™Õ-«-J-®¾ÕhÊo ƪ¬Ç-™å„j ͽJaª-ͽ-«-™-®ÏÊ Æ«-®¾ªŒª …ªC.

«ÖªŸ¿uª 2008©ð ‚Jn¿ «u«-®¾nÊÕ „¾šËd-„Ô-œËª-*ªC. 2009 *«-J-¿©Çx ÆC Åí™-T-¤ò-«œ¿ª "¤ÄªŒª-¦µŒ-XçÕiª-Ÿ¿E ‚Jn-¿-Xä-Žh™Õ ƪ{Õ-¯ÃoªŒÕ. ‚Jn¿ «u«®¾n¿٠ÍçªCÊ ŸÄŸÄ„¾Û "„¾A ªŒª'¹ª-©ðÊÖ «Õª* «%Cl´ ÊXçÖ-Ÿ¿-«Û-ÅîªC. ‡ªÅî «áÈu-XçÕiÊ «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'¹ª©ð «%Cl´ ¯Ã«Õ-«Ö-"Žª-'Ã¯ä …ªC. EªŒÕœ¿Õ Ÿä¬Áª-©ðE ÂíEo "¤ÄªÅÃLo ¿ªŒ«Û ÂØäæ®h, «ÕJ-ÂíEo "¤ÄªÅÃLo «ªŒŸ¿ «áªÍç-AhªC. ŸÄE-«™x Ÿä¬Á «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'Ã-EÂË Æ¤ÄªŒ ʆ¾dª XÚË-LxªC. «Õªî-Xçj„¾Û, ¦µÇªŒ-B§½Õ ²ÄdÂú «Ö骈šü ¿{d™Õ ÅçªÍ½Õ-ÂíE „¾ªŒÕ-'¹Õ™Õ å„šËdªC. 16 \@Áx©ð ‡„¾Ûp-œ¿Ö-©ä-ʪ-Ž'à «%Cl´ ÊXçÖŸ¿Õ Íä®ÏªC. ¦µÇªŒ-B§½Õ ‚Jn-¿-«u-«®¾n ®ÏnA-'¹-ŽÕ-™Â¿Ù ÆŸ¿lª „¾˜äd ²ÄdÂú «Ö骈šü, «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª'¹ª ¿†¾d-Ê-³Äd-™ÊÕ "„¾A-„¶¾-Lª-„¾-•ä-§½Õ-¿-¤ò-«-œ¿-XäÕ-NÕšË? «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª'¹ª ²ÄŸµ¿-¿-¦Ç-Ÿµ¿-ÂÃLo ¦µÇªŒÅ½ ²ÄdÂú «Ö骈{Õx "„¾A-Gª-Gª-ͽ-¿-¤ò-«-œÄ-EÂË ÂꌺªÐ ‡¯þ.-‡-®þ.ƒ. E„¶Ôd ©äŸÄ G.‡-®þ.ƒ. 宯çq-Âúq-™©ð «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ƪ¬Ç-©äO ©ä¿-¤ò-«-œ¿XäÕ. DªÅî, ¦µÇªŒÅ½ «u«-²Ä§½ÕªŒª'¹ª «ÕÊ ‚Jn¿ «u«-®¾n©ð ¦µÇ'¹«Ö, ÂÃŸÄ Æ¯ä "„¾¬Áo Ž©ã-ŽÕh-ÅîªC. ÆFo „¾{dº "¤ÄªÅÃ-™Â¿Ù ®¾ªÿª-Cµª-*Ê Æª¬Ç™Õ …Êoª-Ÿ¿Õ-«©äx ‡¯þ.-‡-®þ.ƒ. E„¶Ôd, G.‡-®þ.ƒ. 宯çqÂúq å„jå„jÂË ‡'¹-¦Ç-¿Ù-ŽÕ-¯Ão-§½Õ-¯äC ®¾p†¾dª. «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ¿ªå„-F-™Â¿Ù ®¾Ö<©ðx ²Änʪ Ÿ¿Â¿ˆ-œ¿ª-©äŸ¿Õ. ©ð£¾É™Õ, ¦ÇuªÂ˪'þ, XçÖšÇ-ªŒÕ-XÃ-£¾Ç-¯Ã™Õ, ͽ«á-ªŒÕÐ-®¾-£¾Ç-è-XÃ-§½á«Û, ²ÄªêÂ-A¿, ®ÏnªÃ®Ïh XÃu¤ÄªŒ ‚ŸµÄªŒ ®¾Ö<-©ä- Ž„¾p «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ®¾Ö<™Õ «ÕͽÕa-éÂj¯Ã ¿E„Ϫ-ͽ-œ¿ª-©äŸ¿Õ. ²ÄdÂú «Ö骈šü ‚Jn¿ ©ÇXÃ-Ÿä-O©ðx «u«-²Ä§½Õ ®¾Ö<-™Â¿Ù ²Änʪ Ÿ¿Â¿ˆ-¿-¤ò-«-œ¿ªÅî «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'¹ª©ð wå„jXä{Õ å„{Õd-ÿ-œ¿Õ-™Â¿Ù Æ«-ÂìÁª ©ä¿٪-œÄ-¤ò-ÅîªC. NŸäQ ®¾ª²Än-'¹Å½ å„{Õd-ÿ-œË-ŸÄ-ªŒÕ™Õ ²ÄŸµÄ-ªŒ-ºª'à ¨ 骪œ¿Õ ‡êÂqa´ª-°™ ®¾Ö<-™¯ä "¤Ä«Ö-ºË-¿ª'à B®¾Õ-Âíª-šÇªŒÕ. ®¾Ö<©ðx «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ¿ªå„-F™Õ ©ä¿-¤ò-«-œ¿ªÅî, XÚ˩ð XêŒÕ å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™Õ å„{d-©ä-¿-¤ò-ŽÕ-¯ÃoªŒÕ.

Æ®¾™Õ, «u«-²Ä§½ÕªŒª'¹ª©ð wå„jXä{Õ å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™ Æ«-®¾ªŒª \«áª-Ÿ¿-ÊoC ‚©ð-*ª-ͽ-Ÿ¿'¹_ "„¾¬ìo. ‚Jn¿ «u«-®¾n-©ðE ƒÅ½ªŒ ªŒª'Ã-™-«Ö-Cêª «u«-²Ä§½ÕªŒª'¹ª Nè-§½Ö™Õ ²ÄCµª-ÍÃ-™ª˜ä "„¾¦µŒÕŽy ƪœ¿-Ÿ¿ª-œ¿™Õ «Ö"ŽXäÕ ®¾J-¤ò«Û. „¾œ¿-ÅççÖ, ©äŸî ÅçL-§½ÕE XÃÊ-™-OÕŸ¿ ‚ŸµÄ-ªŒ-„¾œË 60¬ÇŽª éªjÅ½Õ™Õ «u«-²Ä§½Õª ²ÄT-®¾Õh-¯ÃoªŒÕ. \œÄ-C-"ÂËŽª «ªŒÂ¿Ù ͽ鈪Œ ‡'¹Õ-«ÕA Íä®ÏÊ «ÕÊ-Ÿä¬Áª, ŠÂ¿ˆ \œÄC XÃÊ-™Õ-„¾-œ¿Â¿ „¾ª{ ʆ¾d-¤ò-'ïä 2008Ð09©ð 50™Â¿~™ {ÊÕo™ ͽ鈪Œ C'¹Õ-«ÕA Í䮾Õ-Âî-«-™®Ï «*aªC. «ÕÊ «u«-²Ä§½Õ ªŒª'¹ª ŸçjXÃ-Dµ-ʪ'à «ÖJª-Ÿ¿-Ê-œÄ-EÂË ¨ Xî¾h-Xéä EŸ¿-ªŒz-¯Ã™Õ. 37 \@Áx©ð ‡Êoœ¿Ö ©äʪŽ B"«-²Änªá ¿ªŒ«Û Åꜿ-Nª-ͽ-œ¿ª-«™x G§½Õuª C'¹Õ-ÿœË 17¬ÇŽª ŽT_-¤ò§äÕ "„¾«ÖŸ¿ª …ªC. Ÿ¿¬Ç-¦Çl-™Õ'à G§½Õuª ‡'¹Õ-«ÕA Í䮾ÕhÊo ¦µÇªŒÅý, ƒ„¾Ûpœ¿Õ G§½Õuª C'¹Õ-«ÕA Í䮾Õ-Â¿Ù¯ä „¾J-®ÏnA …Žp-Êo-«Õ-«Û-ÅîªC. «Íäa \œÄD XÃÊ™Õ „¾œ¿Â¿, „¾ª{™Õ ʆ¾d-¤òÅä å„Ÿ¿l-²Än-ªá©ð C'¹Õ-«Õ-Å½Õ™Õ Í䮾Õ-Âî-«œ¿ª N¯Ã «Õªî-«ÖªŒ_ª …ªœ¿Ÿ¿Õ. ŠÂ¿-Xçj„¾ÛÐ Ÿä¬Áª©ð ¿{-¿{, «Õªî-Xçj„¾ÛРƯä-¿-Ÿä-¬Ç©ðx G§½Õuª E™y™Õ ŽJ-T-¤ò-«-œ¿ªÅî ¦µŒ§½Öª-Ÿî-@Á-Ê™Õ ÍçªCÊ ¦µÇªŒÅý, EªŒÕœ¿Õ G§½Õuª ‡'¹Õ-«Õ-ŽÕLo Eæ†-Cµª-*ªC. ŸÄªÅî "„¾„¾ª-ͽ-XÃu-„¾hª'à G§½Õuª Ÿµ¿ªŒ™Õ ¦µÇK'à å„J-'êá. «ÕÊ-Ÿä-¬Áª©ð «Õªî-²ÄJ …ŽpAh ŽT_Åä, "„¾„¾ªÍ½ «Ö骈{Õx «ÕSx ¿ٟä-™Õ-ÂÃ-«œ¿ª 'ǧ½Õª.

¦µÇªŒÅ½ «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª'¹ª ÿ£¾Ý-«áÈ ®¾XÃ-@ÁxÅî ®¾Å½-«Õ-Ž-«Õ-«Û-ÅîªC. éªjŽՙ ‚Jn¿ „¾J-®Ïn-Aå„j „¾ª{ …ŽpAh ‚ŸµÄ-ªŒ-„¾-œ¿Õ-ÅîªC. «u«-²Ä§½Õ …ÅÃp-Ÿ¿Ê ®¾hªGµª-*-¤ò-ªáªC. ‚£¾ÉªŒ …Žp-ŽÕh™ E™y, ¬ÁßCl´ ®¾Ÿ¿Õ-¤Ä-§½Ö™Õ ©ä«Û. éªjŽՙ ‚Jn¿ ®ÏnA-'¹-ŽÕLo XçÕªŒÕ-'¹Õ-„¾-êªaª-Ÿ¿Õ¿٠ŽT-ʪ-Ž'à „¾ªŒ-„¾A ™Gµª-ͽ-œ¿ª-©äŸ¿Õ. «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'¹ª-©ðÂË "„¾¦µŒÕŽy, wå„jXä{Õ å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™Õ 骪œ¿Ö "„¾«-£ÏÇ-æ®h¯ä ¨ ®¾XÃ-@ÁxÊÕ D{Õ'à ‡Ÿ¿Õ-ªíˆE, ®¾«Õ-®¾u-©ðxª* ÿ§½Õ-{-„¾-œ¿-šÇ-EÂË O™-«Û-ŽժC. ®¾«Ö-ÍêŒ ²ÄªêÂ-A¿ (‰.G.) ªŒª'¹ª, Xçá¦ãj©ü ˜ãL-¤¶ò¯þ, NŸ¿Õu-ŽÕh-«ªšË ªŒª'Ã™Õ „¾ÜJh'à "„¾¦µŒÕŽy EŸµ¿Õ-™-OÕŸä ‚ŸµÄ-ªŒ-„¾-œ¿-{ª-©äŸ¿Õ. wå„jXä{Õ »ÅÃq-£ÏÇ-Â¿Ù™Õ ‡ªŸ¿ªî ¨ ªŒª'éðx ¦µÇK'à å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™Õ å„œ¿ÕŽկÃoªŒÕ. DEo '¹«Õ-Eª-ÍÃL.
„¾-J-"¬Á-«Õ-™ ®¾ªŒ®¾-Ê å„-Ÿ¿l„Ô-{

«u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ¿ªå„-F©ðx NŸäQ "„¾Å½u¿~ å„{Õd-ÿ-œ¿Õ-™Â¿Ù ‚²ÄˆªŒª ©ä¿-¤òÅä wå„jXä{Õ ¦µÇ'¹-²Äy«Õuª ‡©Ç ²ÄŸµ¿u-„¾-œ¿Õ-ŽժC? ‡êÂqa´ª-°™Õ ƒ„¾p-šË-éÂj¯Ã G.‡-®þ.ƒ., ‡¯þ.-‡-®þ.ƒ. «u«-²Ä§½Õ ®¾Ö<-™ÊÕ "„¾Xä-¬Á-å„-šÇdL. E„¶Ôd, 宯çq-Âúq-™©ð Xçj„¾-K-ÅÃu-™ÊÕ ®¾J-Íä-§½Õ-œÄ-EÂË …„¾-"¿-NÕª-ÍÃL. «u«-²Ä§½Õ ®¾Ö<-Åî-¤Ä{Õ E„¶Ôd, 宯çqÂúq ²ÄdÂú «Ö骈šü ®¾Ö<©ðx «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ¿ªå„-F-™Â¿Ù Íî{Õ ƒ«y-œ¿ª-«™x ÅÃ•Ç å„{Õd-ÿœË, ²ÄªêÂ-A¿ „¾J-•Çcʪ ƪŸ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ðÂË «*a «u«-²Ä§½ÕªŒª'¹ª '¹º-F-§½Õª'à „¾Ûªî-'¹-NÕ-®¾ÕhªC. ®¾y™p-ÂÙ ™Gl´E ‚PªÍä XÃu¤Ä-ªŒÕ™Õ, DªŒ`-ÂÃ-L¿ "„¾§çÖ-è-¯Ã-™å„j Ÿ¿%†Ïd 儘äd å„{Õd-ÿ-œË-ŸÄ-ªŒÕ™Õ ¨ ªŒª'¹ªå„j ÆNÕ-ÅÃ-®¾ÂËh "„¾Ÿ¿-Jzª-ͽ-œÄ-EÂË O™-«Û-ŽժC. ŸÄE-«™x «u«-²Ä§½Õ ®¾ª®¾ˆ-ªŒ-º™Õ Xä'¹-«ªÅ½ª Í䧽Ö-™Êo ŠAhœË "„¾¦µŒÕ-Žyªå„j 優ŒÕ-'¹Õ-ŽժC. ®¾éªjÊ ®¾ª®¾ˆ-ªŒ-º-™-«™x ¨ ®¾ª®¾n™Õ, éªjÅ½Õ™Õ ®¾ªÿª-CµÅ½ „¾Â~Ã-™Åî ¿†¾d-®¾Õ-'Ç™Õ „¾ªÍ½Õ-Âî-«-œÄ-EÂË Æ«-ÂìÁª …ª{ÕªC. «u«-²Ä§½Õ …Žp-ŽÕh™ÕÐ «Ö骈{x «ÕŸµ¿u ÆÊÕ-®¾ª-ŸµÄʪ \ªŒp-œ¿Õ-ŽժC. «Ö骈šðx ÊÕª* å„{Õd-ÿœË, ²ÄêÂ-A¿ „¾J-•Çcʪ ƪŸ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ðÂË ªÃ«-œ¿ª-«™x «u«-²Ä§½Õ ‚ŸµÄªŒ ¿ªå„-F™ ²Ä«ÕªŒl´uª XçÕªŒÕ-'¹Õ-„¾-œ¿Õ-ŽժC. éªjÅ½Õ™Ö «u«-²Ä§½Õ …ŽpAh 優„¾Û-Ÿ¿-™Â¿Ù ŽTÊ „¾Ÿ¿l´-Å½Õ™Õ ÆÊÕ-®¾-Jª-ͽ-'¹-™Õ-'¹Õ-ÅêŒÕ. ÆCµÂ¿ ‚ŸÄ§½Õª ƒÍäa „¾ª{-™-Xçj„¾Û «Õ@Áx-'¹-™Õ-'¹Õ-ÅêŒÕ. ŸÄE-«™x ®¾ªŒ-„¶¾-ªÃ™Õ å„JT, ‚£¾ÉªŒ "Ÿ¿Xîu-™s-ºÇ-EÂË Æœ¿Õf-¿{d „¾œ¿Õ-ŽժC.
ŽŸ¿Õ-„¾J £¾ÇJŽ N„¾x«ª ‡„¾p-šË-éÂj¯Ã ²ÄÂÃ-ªŒ-XçÕiÅäÐ ŸÄE ŸÄyªÃ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-Ê-«-™-®ÏÊ ®¾XÃ@Áßx, ÆCµ-'¹-NÕª-ÍÃ-LqÊ ®¾«Õ-®¾u™Õ ÆŽuªÅ½ ÂËx†¾d-XçÕi-ÊN. ƒC-«-ªŒÂ¿Ù £¾ÇJŽ N„¾x«ª Åç*a-Ê-„¾Ûpœ¿Õ ¦µŒÖ'¹ªŒs´ è©Ç™Õ „¾Û†¾ˆ-™ª'à …¯Ãoªá. "ÂËNÕ-®¾ª-£¾É-J-ºÕ™Õ, ‡ªŒÕ-«Û™ ÂêŒ-ºª'à ¦µŒÖ²ÄªŒª ÂÌ~ºËª-ͽ-©äŸ¿Õ. ŸÄªÅî "¤ÄªŒª-¦µŒª©ð …ÅÃp-Ÿ¿-¿Ž 優¤ñª-CªC. «u«-²Ä-§½Õª©ð ªŒ²Ä-§½Õ-¯Ã-™ÊÕ Nͽ-¿~-º-ªŒ-£ÏÇ-Žª'à …„¾§çÖTª-ͽ-œ¿ª-«™x DªŒ`-ÂÃ-™ª©ð …ÅÃp-Ÿ¿-¿Ž Ÿçÿs-A-ÊoC. ƒ©ÇªšË Æ«-ªî-ŸµÄ™Õ ‡Eo …¯Ão, 骪œî £¾ÇJŽ N„¾x«ª Ž¿~-ºÇ-«-®¾ªŒª. 骪œî £¾ÇJŽ N„¾x«ª «æ®hÐ NŸÄu-«ª-ŽՙÕ, «Ö骈{Õx, å„{Õd-ÿ-œË-ŸÄªŒÕx, „¾{dº "¤ÄªB-§½á™Õ, ‚Jn¿ «u«-®¾n-©ðE XúË-èu-«-ªÃ_™Õ ®¾£¾É ®¾«Ö-èª-©ðE NNŸµ¿ "¬ìºÕ™ N®¾h%Ž ¦µÇ'¹-²Äy«Õuª …ª˜ä¯ä ÆC Nè-§½Õ-«ª-Ž-«Õ-«Û-ŽժC. «u«-²Ä-§½Õ-ªŒª-'ÃEo ƒÅ½ªŒ „¾J-"¬Á-«Õ-™Åî ®¾«Ö-ʪ'à „¾J-'¹-ºËª-ͽ-œ¿ª-Åî-¤Ä{Õ, éªjŽÕ¿٠‚Jn¿ «u«-®¾n©ð ¦µÇ'¹ª ¿Lpª-ͽ-«-™-®ÏÊ Æ«-®¾ªŒª …ªC. å„{Õd-ÿ-œ¿Õ™Õ ŸµÄªÃ-@Áª'à "„¾«-£ÏÇæ®h Ž„¾p ¨ ªŒª'¹ª ÿAÂË ÿ{d-¿-{d-•Ç-™Ÿ¿Õ. ©ä¿-¤òÅä, ƒ„¾Ûpœ¿Õ ͽ鈪Œ C'¹Õ-«ÕA Í䮾Õ-Âíª-{Õ-Êo˜äx, ƒÂ¿å„j ÆEo-ªŒ-ÂÙ ®¾ªŒ-Â¿Ù™Ö NŸä-¬Ç-™ÊÕª* Åç„Ïpª-ͽÕ-Âî-«-™-®ÏÊ Ÿ¿Õ®ÏnA …Žp-Êo-«Õ-«Û-ŽժC.

(ªŒÍ½-ªáŽ ¦µÇªŒ-B§½Õ éªjÅ½Õ ®¾ª„¶¾Ö™ ®¾«ÖÈuÐ

®Ï.‰.-‡-„¶þ.‡. "¤Ä•ãÂúd œçjéª-¿dªý)

***************************************

EENADU

 EDITORIAL

"¤Ä--«Ö-ºË¿ -N-Ÿ¿u¿٠-Ÿ¿'¹_-J-ŸÄ-J

å®NÕ-®¾dªý „¾Ÿ¿l´-A

-¦µÇ ªŒ-Åý--©ð ‡Eo N¬Áy-N-ŸÄu-™-§½Ö™Õ å®NÕ-®¾dªý NŸµÄ-¯ÃEo ÆÊÕ-®¾-J-®¾Õh-¯Ãªá? DEå„j ¿*a-Ž-XçÕiÊ '¹ºÇª-ÂÃ-©ãjÅä ƪŸ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð ©ä«Û. ÂÃF, ²ÄªêÂ-A¿ NŸÄu ®¾ª®¾n©ðx ®¾'Ã-EÂË å„j'à ¨ „¾Ÿ¿l´A ¤ÄšË-®¾Õh-¯Ãoªá. ‰.‰.-šË.™Õ, ‰.‰.-‡ª.™Õ XÚ˩𠅯Ãoªá. "„¾¦µŒÕŽy EªŒy-£¾Çº©ðE ÂíEo ²ÄªêÂ-A¿ ¿@Ç-¬Ç-™™Ö ‚ ŸÄJ-©ð¯ä Êœ¿Õ-®¾Õh-¯Ãoªá. •ã.‡-¯þ.§½á., å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ N¬Áy-N-ŸÄu-™§½Õª «ªšËO ‚ ¦Ç{-©ð¯ä ²Ä'¹Õ-ŽÕ-¯Ãoªá. ƒ©ÇªšË ®¾ª"„¾-ŸÄ§½Õ N¬Áy-N-ŸÄu-™-§½Ö©ðx ÍÃ©Ç ¦µÇ'¹ª å®NÕ-®¾dªý NŸµÄ-¯Ã-EÂË Ÿ¿ÖªŒª-'Ã¯ä …¯Ãoªá. XÃšË ®¾ªÈu ‡ªÅ½-ÊoC EJl-†¾dª'à Í焾p©äª. ÆŽu-CµÂ¿ NŸÄu-ªŒÕn™Õ ¨ „¾J-Cµ-©ðÂË ªÃE-«Ö{ Xî¾h«ª. ÂíEo ÂíŽh N¬Áy-N-ŸÄu-™-§½Ö™Õ ƒ„¾Ûp-œË-„¾Ûpœä ¨ C¬Á'à «Õ@Áßx-ŽÕ-¯Ãoªá. ¨ ƪ¬Áªå„j NXÃ-ŸÄ-EÂË œµËMx N¬Áy-N-ŸÄu-™§½Õª êª"Ÿ¿ GªŸ¿Õ-«Û'à «ÖJªC. ¤ò®¾Õd-"'Ã-œ¿Õu-§äÕ-†¾¯þ ²Änªá NŸÄu-ªŒÕn™Õ å®NÕ-®¾d-ªý¿٠N«á-Ȫ'à ©äªŒÕ. "'Ãœ¿Õu-§äÕ-†¾¯þ ²Änªá©ð ¨ NŸµÄ-¯ÃEo "„¾Xä-¬Á-儘äd N†¾-§½Õª-©ð¯ä *Âíˆ-*a-„¾-œ¿Õ-ÅîªC. ÆŸµÄu-„¾-¿٩ðx ÆŽu-Cµ-Â¿Ù™Õ å®NÕ-®¾dªý „¾Ÿ¿l´A ÂÕ-Âî-«-œ¿ª-©äŸ¿Õ. "„¾®¾ÕhŽ NŸµÄ-¯Ã¯äo ÂíÊ-²Ä-Tæ®h ¦Ç«Ûª-{Õª-Ÿ¿-ÊÕ-Âíª-{Õ-¯ÃoªŒÕ. „¾ªŸí-NÕtŸî ¬ÁÅÃÿlª «ÕŸµ¿u©ð «ÕÊ Ÿä¬Áª©ð N¬Áy-N-ŸÄu-™-§½Ö™Õ \ªÃp-{-§½Öuªá. ¦ðŸµ¿-¯Ã-„¾-Ÿ¿l´-A©ð, „¾K-¿~™ EªŒy-£¾Ç-º©ð ¯ÃšË ÊÕª* ¯äšË-ŸÄÂà «ÖªŒÕp ©äŸ¿Õ.
å®NÕ-®¾dªý NŸµÄ-¯ÃEo "'Ãœ¿Õu-§äÕšü NŸÄu-ªŒÕn-™Â¿Ù «Jhª-„¾-•ä-§½Õ-¿-¤òÅä „¾J-®ÏnA ‡Â¿ˆœË 'íª'¹œË Æ¿ˆœ¿ «ÖC-J-'Ã¯ä …ªœË-¤ò-ŽժC. "G{¯þ, ÆXçÕ-J-Âéðx ÆÊÕ-®¾-J-®¾ÕhÊo „¾Ÿ¿l´-ŽÕLo ¨ ®¾ªŸ¿-ªŒs´ª'à "„¾²Äh-Nª-ÍÃL. ¨ Ÿä¬Ç©ðx "'Ãœ¿Õu-§äÕšü ²Änªá ®¾£¾É "„¾A Ÿ¿¬Á-©ðÊÖ å®NÕ-®¾dªý NŸµÄʪ Æ«Õ-™Õ-Íä-®¾Õh-¯ÃoªŒÕ. -ŸÄ-Eå„j ‡©ÇªšË ƦµŒuª-Ž-ªÃ-™Ö «u¿hª Âë-œ¿ª-©äŸ¿Õ. "G{-¯þ©ð „¾Ÿ¿-£¾É-êª@Áßx ŸÄšËÊ NŸÄu-ªŒÕn©ðx ®¾'Ã-EÂË å„j'à ²ÄªêÂ-A¿ NŸ¿u ƦµŒu-®Ï-®¾Õh-¯ÃoªŒÕ. ÆXçÕ-J-Âéð 骪œ¿Õ ªŒÂÙ ¿@Ç-¬Ç-™™Õ …¯Ãoªá. ŠÂ¿ XçÖ®¾hªŒÕ „¾J-•Çcʪ ®¾J-¤ò-Žժ-Ÿ¿-ÊÕ-Âí-¯ä-XêŒÕ 骪œä@Áx œË"U Âéä-°©ð Í䪌-ÅêŒÕ. N®¾h%Ž N•Çcʪ ®¾«á-¤Ä-Jbª-ͽÕ-ÂíE, «ÕJªÅ½ «áªŸ¿Õ¿٠Xç@Áx-Ÿ¿-™-ͽÕ-¿Ù-Êo-XêŒÕ ¯Ã™Õ-ê'@Áx œË"U ÂÕq Íä²ÄhªŒÕ. «ÕÊŸä¬Áª©ð ²ÄŸµÄ-ªŒº NŸ¿u¿Ù, ¯çj„¾Û-ºÇu™Õ Æ™-«-ªŒÍä NŸ¿u¿٠«ÕŸµ¿u ÅêŒ-Ž-«ÕuXäÕ …ªœ¿-{ª-©äŸ¿Õ. ŸÄªÅî ƧçÖ-«Õ§½Õª \ªŒp-œ¿Õ-ÅîªC. 骪œ¿Õ ªŒÂÙ NŸ¿u ¦ðCµªÍä ÆŸµÄu-„¾-¿ٙ XäŽ-¯Ã-©ðxÊÖ å„Ÿ¿l'à ÅäœÄ™Õ …ªœ¿-{ª-©äŸ¿Õ. „¶¾L-Žª'à ©äE-¤òE ®¾«Õ-®¾u™Õ ‡Ÿ¿Õ-ªŒ-«Û-ŽÕ-¯Ãoªá. «ÕÊ-®¾Õ-å„šËd NŸÄu-¦ð-Ÿµ¿Ê Íäæ® ÆŸµÄu-„¾-Â¿Ù™Õ Å½T_-¤ò-ŽÕ-¯ÃoªŒÕ. ƒ©ÇªšË „¾J-®Ïn-Žթðx å®NÕ-®¾dªý „¾Ÿ¿l´A "„¾Xä-¬Á-å„-{dœ¿ª ®¾Xéä. ‡ªŸ¿Õ-¿ª˜ä ¨ NŸµÄ-ʪ©ð ÆŸµÄu-„¾-Â¿Ù™Õ «ÕJª-Ž'à ¿†¾d-„¾-œÄLq …ª{ÕªC. „¾Ÿ¿l´A "„¾Âꌪ ¦ðCµª-ͽ-«-™®Ï …ª{ÕªC. ƪ˜ä, „¾E ®¾ª®¾ˆ%-A-©ð¯ä «ÖªŒÕp ªÃ«-™®Ï …ª{ÕªŸ¿Êo-«Ö{!

å®NÕ-®¾dªý „¾Ÿ¿l´A «™x «Õªî "„¾§çÖ-èʪ …ªC. «á¿ڈ Xç᣾Ǫ ÅçL-§½ÕE XÃéª-«ªî \œÄ-C-Âî-²ÄJ èXÃ-ÿÕ-„¾-"ÅÃ™Õ CCl NŸÄu-ªŒÕn™ ¦µŒN-†¾u-ŽÕhÊÕ EªŒg-ªáªÍä „¾J-®ÏnA Ž„¾Ûp-ŽժC. NŸÄu-ªŒÕn™ "„¾A¦µÇ ²Ä«Õ-ªÃnu-™ÊÕ ®¾ªÿª-CµÅ½ ¿@Ç-¬Ç™ ÆŸµÄu-„¾-Â¿Ù™Õ ®¾y§½Õª'à ‡„¾p-šË-¿-„¾Ûpœ¿Õ ƪͽ¯Ã X䧽Õ-œÄ-EÂË O™Õ \ªŒp-œ¿Õ-ŽժC. DE-«™x ÆŸµÄu-„¾-¿ٙÕÐ NŸÄu-ªŒÕn-™-«ÕŸµ¿u ®¾Eo-£ÏÇŽ ®¾Å½qª-ÿª-ŸµÄ™Õ \ªŒp-œ¿-Åêá. „¶¾L-Žª'à NŸÄu-"„¾-«Ö-ºÇ™Ö XçÕªŒÕ-'¹Õ-„¾-œ¿-Åêá. Ž«Õ OÕŸ¿ å„Ÿ¿l'à „¾E-¦µÇªŒª „¾œ¿E «u«-®¾n¿٠ƟµÄu-„¾-Â¿Ù™Õ Æ™-XÃ-{Õ-„¾-œË-¤ò-§½ÖªŒÕ. „¾ÜJh ²Ä«Õ-ªŒnuªÅî XêŒÕ „¾E-Íä-§½Õ-©ä-¿-¤ò-ŽÕ-¯ÃoªŒÕ. NŸÄu-ªŒÕn-™å„j ÆŸµÄu-„¾-¿Ù-™Â¿Ù E§½Õª-"Žº ¿ªŒ«Û. ÆŸµÄu-„¾-¿Ù-™å„j NŸÄu-ªŒÕn-™Â¿Ù '¹ÕJ-¿Ù-Ÿ¿-ªŒŸ¿Õ. ÊœË-*-Ê-¯Ão@Áßx Êœ¿-«F... ÆÊÕ-¿٪{Ö ‡«-J-ŸÄ-J©ð XêŒÕ ²ÄT-¤ò-ŽÕ-¯ÃoªŒÕ. ÆEo ²Än§½á©ðx å®NÕ-®¾dªý NŸµÄʪ "„¾Xä-¬Á-å„-œËÅä Ž„¾p „¾J-®ÏnA «ÖªŒŸ¿Õ. ‚ NŸµÄʪ "„¾Âꌪ "„¾A¦µÇ "„¾Ÿ¿-ªŒzÊ, NŸÄu-Gµ-«%Cl´ N†¾-§½Õª©ð ¦ÇŸµ¿u-ŽLo ÆŸµÄu-„¾-¿ٙÕ, NŸÄu-ªŒÕn™Õ ®¾«Ö-ʪ'à „¾ªÍ½Õ-Âí-Ê-«-™®Ï …ª{ÕªC. ¿™-®Ï-¿-{Õd'à «áªŸ¿Õ¿٠²Ä'¹-«-™®Ï …ª{ÕªC. å®NÕ-®¾dªý „¾Ÿ¿l´A ŸÄyªÃ¯ä …Žh-«Õ-²Änªá ¦ðŸµ¿Ê, «ÕCª„¾Û ²ÄŸµ¿uª. ¯Ãºu-XçÕiÊ NŸÄu-"„¾-«Ö-ºÇ™ ²ÄŸµ¿-ÊÂ¿Ù ÆŸä Ÿ¿'¹_-J-ŸÄJ.

«ÕÊ Ÿä¬Áª©ð ÆÊÕ-ÿªŸµ¿ NŸÄu-™-§½Ö™ «u«-®¾nÊÕ ÆÊÕ-®¾-J-®¾Õh¯Ãoª. 1857©ð ‚XçÖ-Cª-*Ê «u«®¾n ƒC. ™ªœ¿¯þ N¬Áy-N-ŸÄu-™§½Õª ¨ ªŒÂ¿-XçÕiÊ NŸÄu-«u-«-®¾n¿٠1858©ð¯ä Íç™Õx-<šÌ ªÃ®ÏªC. ŠÂ¿-šË-ÊoªŒ ¬ÁÅæÇl-™Õ'à «Õʪ ¤ÄŽ „¾Ÿ¿l´-A¯ä „¾{Õd¿٠Xä©Ç-œ¿Õ-ŽÕ-¯Ão-«ÕÊo «Ö{! ²ÄyªŒn- ¬Á-¿Ùh™ ®¾y"„¾-§çÖ-è-¯Ã-®¾ÂËh ÂêŒ-ºª-'Ã¯ä „¾J-®Ïn-A©ð «ÖªŒÕp ªÃ«-œ¿ª-©äŸ¿Õ. ƒ„¾p-šË-éÂj¯Ã NŸÄu ®¾ª®¾ˆ-ªŒ-º™Õ Í䄾-{d-¿-¤òÅä, ‡„¾p-šË-«Ö-C-J-'ïä XçÊÕ-¿-ÿ-œË-¤òÅê.

Ð œÄ¿dªý Æ"NÕ-Âú-®Ïª'þ

***************************************

EENADU

 EDITORIAL

ŸÄyŸ¿¬Á •ðuA-Jxª-'Ã-™Õ

¦µŒ ¿Ùh™ °N-ÅÃ--©ðx-E ƪŸµ¿-ÂÃ-ªÃEo Åí™-Tª* •ðuŽÕ-™ÊÕ -Eªæ„ -P-«-Lª'Ã-Eo •ðuAJxª'¹-«Õª-šÇªŒÕ. Æ{Õ-«ªšË •ðuAJxª'Ã™Õ «ÕÊ-Ÿä-¬Áª©ð „¾¯çoª-œ¿Õ-¯Ãoªá. ƪŸ¿Õ©ð Xç៿-šËC '¹Õè-ªÃÅý©ðE ²ùªÃ†¾Z "¤ÄªÅ½ª©ð …Êo ²ò«Õ-¯Ã-Ÿ±¿-Lª'¹ª. "ÅäÅÃ-§½á-'¹ª©ð ªÃ«-ºÇ-®¾Õ-ªŒÕœ¿Õ ƒÂ¿ˆœ¿ Ž„¾-®¾Õq-Íä®Ï Å½Ê „¾C Ž™-™ÊÕ „¾ªŒ-«Õ-P-«Û-EÂË ®¾«Õ-Jpª-ÍÃ-œ¿ª-šÇªŒÕ. ŸÄy„¾-ªŒ-§½á-'¹ª©ð ¡Â¿%-†¾g-¦µŒ-'¹-XÃ-ÊÕœ¿Õ ¨ •ðuA-Jxª-'ÃEo ‚ªÃ-Cµª-*Ê{Õx „¾ÛªÃ-ºÇ™Õ ÍçÿÕŽÕ-¯Ãoªá.

骪-œî •ðuA-Jxª'¹ª «ÕÊ ªÃ†¾Zª-©ðE ¿ªŒÖo-™Õ->©Çx ¡¬ëj™ª©ð …ªC. «ÕLx-ÂÃ-ªŒÕbÊ «Õ£¾É-Lª'¹ª ÆE DE 愪ŒÕ. ͽª"Ÿ¿-'¹Õ-„¾Ûh-œ¿¯ä ªÃV¿٠ͽª"Ÿ¿-«A Ưä ¿٫Öéªh …ªœäC. ‚XçÕÊÕ NXã¾Çª Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË -‡ª-Ÿ¿ªî ªÃ¿Ù-«Ö-ªŒÕ™Õ ¤òšÌ „¾œ¿Õ-Žժ-œ¿'à ‚XçÕ ‡{Ö Í焾p-©ä¿ ªÃè-¦µŒ-«-¯ÃEo «CL ¡„¾-ªŒyŽª OÕŸ¿ Ž„¾®¾Õq Íä®Ïª-Ÿ¿{. ‚XçÕ Å½„¾-®¾Õq¿٠XçÕ*a „¾ªŒ-«Õ-P-«Ûœ¿Õ "„¾Å½u-¿~XçÕi «ªŒª ÂÕ-Âí-«Õtª-˜ä ‚XçÕ ÆLxÊ «Õ©ãx-„¾Ü™ Ÿ¿ªœ¿ „¾ªŒ-«Õ-P-«ÛE PªŒ-®¾Õq-ÊÕ '¹ª'¹©Ç'¹ Æ™ª-¿-Jª* …ªœÄ-™E ÂÕ-Âî-«œ¿ª «™x «ÕLx¿РƪŒÕb-ÊÕœ¿Õ Ưä 愪ŒÕ «*aª-Ÿ¿ª-šÇªŒÕ.

«â-œî •ðuA-Jxª'¹ª «Õ£¾É-ÂÃ-©ä-¬Áy-ªŒÕœ¿Õ. ¯äšË …èb-ªá-EÂË "¤Ä<Ê ¯Ã«Õª Æ«ªA. «ÖªŒˆª-œä-§½áE ªŒÂË~ª-ͽ-œÄ-EÂË ÂÙÕ-œçjÊ §½Õ«áºäo ®¾ª£¾Ç-Jª-*Ê „¶¾ÕÊŽ ¨§½Õ-Ê¿٠…ªœ¿--{ª-«™x «Õ£¾É-ÂÃ-™Õœ¿Õ Ưä 愪ŒÕ ®ÏnªŒ-„¾-œËªC. ŽªŒXÃŽ •ãjÊ-«Õ-Ž-®¾Õn-œçjÊ ŠÂ¿ ªÃV Æ«ª-AE …èb-ªá-E'à «ÖªÃaœ¿Õ. …•ãkbE ƪ˜ä •ãjÊ-«Õ-ÅÃ-EÂË ¯ç™«Û ÆE ƪŒnª. ¨ •ðuA-Jxª'¹ª "„¾®¾ÕhŽª «ÕŸµ¿u "„¾Ÿä-¬ü©ð …ªC. ¯Ã™Õ-'î •ðuA-Jxª'¹ª ‹ªÂÃ-êª-¬ÁyªŒª. «ÕŸµ¿u-"„¾-Ÿä-¬ü©ð 骪œ¿Õ-Xçj-„¾Û©Ç NªŸµ¿u „¾ªŒy-ÅÃ-™ Êœ¿Õ«Õ, ʪŒtŸÄ ÂÃXäK ÊŸ¿Õ™ «ÕŸµ¿u …Êo êÂ~"Žª ƒC. ®¾ÖªŒu-«ª-¬Á ªÃ•ãjÊ «ÖªŸµÄŽ Æœ¿-NÂË XçRx-Ê-„¾Ûpœ¿Õ Ÿµ¿Ö„¾-D„¾ ¯çjXä-ŸÄu™Õ ©äE ŠÂ¿ P«-Lª'¹ª ¿Ê-ÿ--œËª-C. ‚ Lª'¹ª-ÊÕª-* '‹ªÑ Ưä "„¾º-«-¯ÃŸ¿ª NE-„Ï-²òhªC. Æ„¾Ûpœ¿Õ ÂíªŸ¿ªŒÕ ªŒÕ-†¾×-Lo, „¾ªœË-ŽÕ--Lo Æ¿ˆ-œ¿Â¿Ù B®¾Õ-éÂ-@Áx'à ‚ Lª'Ã-EÂË ‹ªÂÃ-êª-¬Áy-ªŒÕœ¿Õ ÆE 愪ŒÕ-å„-šÇdªŒÕ. «ÖªŸµÄŽ «Õ£¾É-ªÃV ‹ªÂÃ-êª-¬Áy-ªŒÕ-EÂË '턾p ŸäXÃ-™§½Õª EJtª* „¾Üè™Õ Íä¬Çœ¿Õ.

-ƪá-Ÿî •ðuA-Jxª'¹ª, ¦µŒÖNÕÂË 11,500 Æœ¿Õ-'¹Õ™ ‡Å½Õh©ð …Êo êŸÄ-êª-¬ÁyªŒ Lª'¹ª. £ÏÇ«Ö-™§½Õ „¾ªŒyŽª OÕŸ¿ …ªC. ¨ ‚™-§½ÖEo ¤Äªœ¿-«Û™Õ EJtª-ÍÃ-ªŒE ƪšÇªŒÕ. -‚ªî •ðuA-Jxª'¹ª Hµ«Õ-¬Áª-¿ªŒª. ¯äšË «Õ£¾É-ªÃ-†¾Z-©ðE ®¾£¾Éu"C OÕŸ¿ …ªC. ƒÂ¿ˆœ¿ 'Hµ«ÖÑ Æ¯ä ÊC "„¾«-£ÏÇ-²òhªC. ƪŸ¿Õê ¨ Lª'Ã-EÂË Hµ«Õ-¬Áª-¿ªŒª ÆE 愪ŒÕ. ¨ "¤ÄªÅÃ-EÂË œÄÂËE ÆE «Õªî 愪ŒÕªC. œÄÂËE ƪ˜ä Ÿ¿Â¿~-"„¾-•Ç-„¾A ¿ÚŽժŒÕ ŸÄÂ~Ã-§½ÕºË. „¾ªŒ«Õ P«Û-EéÂj ‚XçÕ Å½„¾®¾Õq Íä®ÏÊ ¦µŒÖNÕ ƒC.
¯äšË …Žh-ªŒ-"„¾-Ÿä-¬ü©ð …Êo -\-œî •ðuA-Jxª'¹ª XêŒ-ºÇ®Ï. Xꌺ, Æ®Ï Æ¯ä 骪œ¿Õ ÊŸ¿Õ™ ®¾ª'¹«Õª «™x XêŒ-ºÇ®Ï ƪáªC. ƒÂ¿ˆœ¿ '¹ª'Ã-ÊC …ªC. N¬Áy-¯Ã-Ÿ±¿Õœ¿Õ N¬ìy-¬Áy-ªŒÕœ¿Õ ÆE ¨ Ÿä«ÛE 愪ŒÕ. ‡E-NÕ--Ÿî "Žuªÿ-êÂ-¬ÁyªŒª. «Õ£¾É-ªÃ-†¾Z-©ðE 'îŸÄ-«-J-ÊC „¾ÛšËdÊ Íî{, ®¾£¾Éu"C Ưä Âíªœ¿-OÕŸ¿ …ªC. ƒÂ¿ˆœ¿ „¾ªÍ½-«šË Ưä 愪ŒÕ-'¹™ -ƪá-Ÿ¿Õ «{-«%-Â~Ù ®¾«á-ŸÄ-§½Õª©ð ®ÔÅÃ-™-¿~tº ®¾XäÕ-Ž՜çj ¡ªÃ-«áœ¿Õ «Ê-X Íä¬Ç-œ¿-E -"„¾-B-A.

ÅíNÕt-Ÿî •ðuA-Jxª'¹ª XçjŸ¿u-¯Ã-Ÿ±ä-¬ÁyªŒª. ƒC «Õ£¾É-ªÃ-†¾Z©ð …ªC. ¨ •ðuA-Jxª-'ÃEo ®¾p%Pª-ͽ-œ¿ª-«™x DªŒ`-XÃu-Ÿµ¿Õ™Õ å®jŽª ʧ½Õ-«Õ-«ÛÅÃ-§½ÕE, XçjŸ¿uª Íäæ®-XÃœ¿Õ ¿ÊÕ¿ XçjŸ¿u-¯Ã-Ÿ±ä-¬Áy-ªŒÕœ¿Õ ÆE 愪ŒÕ. ÂÌ~ªŒ-®¾-«á"Ÿ¿ «ÕŸ±¿-ʪ©ð ÿ§½Õ-{-„¾-œËÊ Ÿä«-ÅÃ-Xçj-Ÿ¿Õuœ¿Õ Ÿµ¿Êyª-ŽJ "„¾A-†Ïeª-*Ê Lª'¹ª ÆE ¦µÇNª-ͽ-œ¿ª-«™x ¨ •ðuA-Jxª-'Ã-EÂË ÆCµÂ¿ "¤Ä«áÈuª …ªC. „¾-Ÿî •ðuA-Jxª'¹ª ¯Ãê'-¬Áy-ªŒ-Lª'¹ª. '¹Õè-ªÃ-Åý©ð „¾Pa«Õ ®¾«á-"Ÿ¿-B-ªÃ-Ê, ŸÄyªŒ-ÂÃ-„¾-{d-ºÇ-EÂË ®¾OÕ-„¾ª©ð-E ŸÄªŒÕ-ÂÃ-«-ʪ©ð ¨ Lª'¹ª …ªC. ŸÄªŒÕ-¿ٜ¿Õ Æ¯ä ªÃ¿~-®¾ÕE Ÿ¿Õ¬ìa-†¾d™ ÊÕª* ÂäÄ-œ¿-«ÕE ®¾Õ"„Ï-§½áœ¿Õ Æ¯ä ¦µŒÂ¿Ùhœ¿Õ Â'à „¾ªŒ-«Õ-P-«Ûœ¿Õ ŸÄªŒÕ-¿Ù-ºËo ®¾ª£¾Ç-Jª* "„¾èLo ÂäÄ-œÄ-œ¿-E -Íç-ÿÕ-ÅêŒÕ. ®¾Õ"„Ï-§½áE ÂîJ¿ XäÕªŒÂ¿Ù ¯Ãê'-¬Áy-ªŒ-Lª'¹ª ªŒÖ„¾ª©ð ŸÄªŒÕ-ÂÃ-«-ʪ©ð „¾ªŒ-«Õ-P-«Ûœ¿Õ ®ÏnªŒ„¾-œÄf-œ¿-E ¿-Ÿ±¿-ʪ. „¾Ÿ¿Âíª-œî •ðuA-Jxª'¹ª ªÃXäÕ-¬ÁyªŒª. ¡ªÃ-«áœ¿Õ "„¾A†Ïeª*Ê ¨¬Áy-ªŒÕœ¿Õ ¿ÊÕ¿ ªÃXäÕ-¬Áy-ªŒÕœ¿Õ ÆE 愪ŒÕ. ™ªÂÃ-Cµ-„¾A ªÃ«-ºÕE èªáª-ͽ-œÄ-EÂË ¡ªÃ-«áœ¿Õ ®¾«á"Ÿ¿ª OÕŸ¿ æ®Å½Õ«Û EJt-²Ähœ¿Õ. ÅÃ"«Õ-„¾Jg Ưä ÊC ƒÂ¿ˆœ¿ ®¾«á-"Ÿ¿ª©ð ¿™Õ--²òhªC. „¾¯çoª-œî •ðuA-Jxª'¹ª „¶¾Õ%æ†g-¬ÁyªŒª, «Õ£¾É-ªÃ-†¾Z-©ðE ‡©ðxªÃ '¹Õ£¾Ç™ Ÿ¿'¹_-ªŒ©ð …ªC. ‡©ðxªÃ "¤Ä<-Ê-¯Ã«Õª ƒ©Ç-„¾ÛªŒª. ŠÂ¿-„¾Ûpœ¿Õ ¤ÄªŒy-B-„¾-ªŒ-XäÕ-¬Áy-ªŒÕ™Õ ÂíªÅ½-ÂÙª ƒÂ¿ˆœ¿ …¯Ão-ªŒ{. ŠÂ¿-¯Ãœ¿Õ ¤ÄªŒy-B-ŸäN Å½Ê ‡œ¿«Õ ƪŒ-Íä-A-©ðE ¿٪¿Ù-«ÕÊÕ Â¿ÙœË-ÍäA …ª'¹-ªŒ„¾Û XäLÅî ªŒÕŸ¿Õl-Žժ-œ¿'à ‚ „¶¾ÕªŒ¥-ºÂ¿Ù ŠÂ¿ •ðuA "„¾èby-Jx-Lxª-Ÿ¿-F, -ŸÄ-Eo Æ¿ˆœä …Êo P«-Lª-'¹ª©ð "„¾Xä-¬Á-å„-šËdª-Ÿ¿-F ¿-Ÿ±¿-ʪ. ‚XçÕ XäL '„¶¾ÕªŒ¥-ºÑÅî ‚N-ªŒs´-Nª-*Ê Lª'¹ª ¿ÊÕ¿ '„¶¾Õ%æ†gÑ-¬ÁyªŒ Lª'¹ª ÆE 愪ŒÕ «*aª-Ÿ¿ª-šÇªŒÕ.

¨ ŸÄyŸ¿¬Á •ðuA-Jxª-'Ã-™ÊÕ Ÿ¿Jzª-ͽ-©äEXêŒÕ ®¾tJª-*¯Ã XÃJ Âî骈™Õ ®ÏCl´-²Äh-§½ÕE P«-„¾Û-ªÃºª ÍçÿÕÅîªC.
Ð ÿÕ™Õ-®¾ÕÐ-°Ð-"„¾-ÂÆþ

***************************************

******************************************************************************************

ANDHRAPRABHA

EDITORIAL

యాదవ్ అతి, పోయిన పరపతి

పెంచిన బస్సు చార్జీలు ప్రజలు ఇప్పట్లో లేవలేనంతగా కుంగదీశాయి. వీటికి తోడు రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసి) మేనేజింగ్డైరెక్టర్, సీనియర్ఐపిఎస్అధికారి ఎస్ఎస్పి యాదవ్వ్యాఖ్యలు పుండు మీద కారాన్ని చల్లాయి. వివాదాస్పద అధికారిగా ముద్ర పడిన యాదవ్రాష్ట్ర పోలీసు డైరక్టర్జనరల్(డిజిపి) పదవిని చేపట్టిన తరువాతే ఆయన వివాదాలు ఒక్కొక్కటీ వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముక్కుకు సూటిగా వ్యవహరించడం వేరు, ఎవరినీ లెక్కచేయనితనం వేరు. యాదవ్వ్యాఖ్యలూ, వ్యవహారం ఎన్నోసార్లు విమర్శలకు గురయ్యాయి. ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో అధికారులు ఎంత గొప్పవారైనా వారూ ప్రభుత్వోద్యోగులేనన్న విషయాన్ని మరచిపోతుండడమే ఇలాంటి విమర్శలకు కారణమై ఉండవచ్చు. డిజిపిగా ఉన్నప్పుడు యూనిఫారంలో అసెంబ్లీలోకి ప్రవేశించి కలకలాన్ని సృష్టించారు. అలాగే, యూనిఫారంలో విజయవాడలో దుర్గ గుడిని సందర్శించారు. దానిపై కూడా పెను వివాదం రేగింది. డిజిపి హోదాలో ఉన్న వారే నియమాలు, సంప్రదాయాలు పాటించకపోతే అట్టడుగు స్థాయిలో ఉండే కానిస్టేబుల్స్వాటిని అసలు పట్టించుకోరు. తక్కువ మాట్లాడి, ఎక్కువ పని చేయడం వల్ల మనుషులకు గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తుంది. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వారికి అది మరింత ఎక్కువ. సీనియర్ఐపిఎస్అధికారిగా యాదవ్మాటల తూటాలు అధికారంలో ఉన్న వారికి ఇబ్బంది కలిగించిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆయన తీరు వల్ల దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్వైఎస్రాజశేఖరరెడ్డి సైతం ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇబ్బందిపడ్డారు. ఆయన తీరుపై ప్రతిపక్షాలు ధ్వజమెత్తినప్పుడు వైఎస్ఇరుకున పడడమే కాకుండా ప్రైవేట్గా పిలిచి నడత మార్చుకోమని సలహా ఇచ్చినట్టు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.

వైఎస్హెలికాప్టర్ప్రమాదంలో మరణించినప్పుడు 'ఐదుగురు చస్తే ఇంత గొడవ చేస్తారెందుకు? అమెరికాలో విమాన ప్రమాదాల్లో రెండు వందల మంది పైగా మరణించినా ఇంత గొడవ జరగదు' అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు పాలక, ప్రతిపక్ష నాయకుల్లో ఆగ్రహాన్ని సృష్టించాయి. అలాగే, కడప జిల్లా ఇడుపులపాయలో వైఎస్అంత్యక్రియలకు బయలుదేరిన రాష్ట్ర హోం మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ప్రజారాజ్యం అధ్యక్షుడు చిరంజీవి వంటి ప్రముఖులు ట్రాఫిక్జామ్లో చిక్కుబడిపోయి ప్రదేశానికి చేరుకోలేకపోయినప్పుడు, యాదవ్గారు దర్జాగా హెలికాప్టర్లో అక్కడికి చేరుకోవడం కూడా వివాదమయింది. విఐపిల పర్యటన సాఫీగా సాగేట్టు చూడవలసిన రాష్ట్ర పోలీసు విభాగం అధిపతి ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా తన సంగతి తాను చూసుకోవడం కూడా వివాదాస్పదమైంది. ఆయన తీరుపై అందరి నుంచి ఒత్తిడి రావడంతో ముఖ్యమంత్రి రోశయ్య ఆయనను ఆర్టీసి మేనేజింగ్డైరెక్టర్గా నియమించారు.

యాదవ్సృష్టించిన పాత వివాదాలన్నీ ఒక ఎత్తు. ఇప్పుడు ఆర్టీసి చార్జీల పెంపులో ఆయన వ్యవహరించిన తీరు మరో ఎత్తు. ఆర్టీసి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ అయిన మాట నిజమే అయినా, ప్రజలపై భారాన్ని మోపే విషయంలో మాత్రం రాష్ట్రాధినేతదే తుది నిర్ణయం. పన్నులు, పెట్రోల్, డీజెల్ధరల పెంపుపై ప్రజాగ్రహం వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది కనుక ఇలాంటి నిర్ణయాలన్నీ రాజకీయ స్థాయిలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. కేంద్రంలోనూ అంతే. బస్సు చార్జీల పెంపుపై తీవ్రమైన ఆగ్రహావేశాలు పెల్లుబికాయి. అందుకే, ప్రజలపై భారం మోపే ప్రతిపాదనలపై ప్రభుత్వాధినేతలు ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఒక్కొక్క సారి ప్రతిపాదనలు తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్రాజశేఖరరెడ్డి తన ఐదేళ్ళ పాలనలో బస్సు, కరెంట్చార్జీల పెంపు ప్రతిపాదనలను ఎన్నోసార్లు తిరస్కరించారు. ఆర్టీసిని అప్పుల ఊబి నుంచి బయటపడేసేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి తగినన్ని నిధులను విడుదల చేయించారు. బస్సు, కరెంట్చార్జీలు కీలకమైన అంశాలపై అధికారులు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చెడు సంప్రదాయం అవుతుంది. పెరిగిన నష్టాలతో పాటు ఉద్యోగుల వేతనాల ఫిట్మెంట్పెంపు, 23 వేల ఖాళీల భర్తీ వంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి అవసరమైన నిధుల సమీకరణ కోసం చార్జీల పెంపు అనివార్యం అయిన మాట వాస్తవమే అయినా, దానిపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం అంతిమంగా ప్రభుత్వాధినేతదే. చార్జీలు పెంపు అనివార్యమని రాష్ట్ర రవాణా మంత్రి శత్రుచర్ల విజయరామరాజు సూచన ప్రాయంగా ప్రకటించిన కొద్ది గంటల్లోనే చార్జీల పెంపు ప్రకటనను ఆర్టీసి యాజమాన్యం విడుదల చేసినప్పుడే జనం ఆశ్చర్యపోయారు. ముఖ్యమంత్రి కాకినాడ పర్యటనలో ఉండగా, నిర్ణయంపై ఇంత హడావుడిగా ప్రకటన చేయడం అసహజంగానే అందరికీ అనిపించింది. ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేయకుండానే యాదవ్ ప్రకటన చేశారంటూ రవాణా మంత్రి ప్రకటన సందేహాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించినా, యాదవ్వ్యవహరణ తీరును బట్టి నిజమేననిపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రిపై యాదవ్ఏవేవో వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు వచ్చిన వార్తలను ఆయన ఖండించారు. అవి నిజమో కాదో ప్రభుత్వం నిగ్గుతేల్చి చర్యలు తీసుకుంటుంది. అదలా ఉంచితే, ఆర్టీసి చార్జీలను పెంచాలన్న ఆలోచన ప్రభుత్వాధినేతల్లో సైతం ఉండి ఉండవచ్చు కానీ, ఎంత పెంచాలన్న విషయంపై నిర్ణయాధికారం ప్రభుత్వాధినేతదే. అలాగే, పెంచిన భారాన్ని తగ్గించే అధికారం కూడా ఆయనదే. విషయాలన్నీ సామాన్యులకే తెలుసున్నా యాదవ్నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడమే కాకుండా, దానిని సమర్థించుకుంటూ పేదల గురించి తనకన్నా ఆలోచించేవారు ఎవరూ లేరంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించడం అతి ధోరణ. వరుస బంద్ వల్ల నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగిపోయి ఇప్పటికే ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలపై గోరుచుట్టుపై రోకటి పోటుగా ఆర్టీసి అదనపు భారాన్ని మోపింది. ఇవి చాలదన్నట్టు, కరెంట్చార్జీల పెంపు ద్వారా రూ. 12,000 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలు సామాన్య ప్రజలను మరింత కుంగదీశాయి. ఎడాపెడా చార్జీలను పెంచితే ప్రజలు మరింత కుంగి ఇక ఎన్నటికీ లేవలేరు. ఆదాయ వనరుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషించుకోక పోతే మరింతగా ప్రజాగ్రహానికి గురి కాక తప్పదు.

***************************************

ANDHRAPRABHA

EDITORIAL

తమిళనాడు చింపి ఇస్తారా

 

భారత కేంద్ర హోంశాఖామాత్యులు గౌరవనీయులు (తిరు) పి.చిదంబరంకి తిరు నమస్కారములు.

ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న భాష పేరు తెలుగు. భాష మాట్లాడే వారి సంఖ్య 18 కోట్లు. అంటే తమిళ తంబిలకన్నా పెద్ద సంఖ్యయే. మీ కృష్ణగిరి, హోసూరు, మద్రాసు, తిరుత్తని ప్రాంతాలు నేటికీ తెలుగు భాషాధిక్యులతోనే కూడుకొని ఉన్నాయి. వాటిని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపేందుకు వీలుగా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా అక్కడివారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మీరు తమిళనాడు రాష్ట్రంలోనూ కేంద్రంలోనూ తీర్మానం ఆమోదింపజేస్తే మీ నిష్పక్ష పాతానికి తెలుగువారు జేజేలు పలుకుతారు. ఎందుకీ ద్వంద్వ నీతి? పరిపాలనా సౌకర్యం కోసం పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉండరాదు. దృష్ట్యా తమిళనాడులోని పి.ఎం.కె. నాయకుడు రాందాసుగారి కోరిక మేరకు ప్రజాభీష్టం దృష్ట్యా తమిళనాడు విభజనకు చెన్నై శాసనసభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. 2010 జనవరి మొదటి తేదీ నాడు తమరు మద్రాసులోని ఒక పత్రికా విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తమిళనాడు విభజనకై రాందాసు చేసిన ప్రతిపాదనను మొగ్గలోనే త్రుంచివేయాలి అనటం అప్రజాస్వామికం.

మద్రాసు నగరం గూర్చి ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి. కాకతీయ గణపతి దేవుడు రుద్రమదేవి కంచివరకు తమ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించారు. అంటే అప్పుడు త్రిలింగ దేశం అనబడే తెలంగాణాలో కంచి మద్రాసు కావేరీ తీరాలు భాగంగా ఉండేవి. కుప్పిరం జంగని తిరుగుబాట్లు వాటిని రుద్రమదేవి సమర్థవంతంగా అణచటం చరిత్ర విద్యార్థులకు తెలిసిన విషయమే. 1952 తర్వాత జరిగిన పెద్దమనుషుల ఒప్పందం ప్రకారం మద్రాసు తమిళులకు తిరుపతి విశాలాంధ్రకు దక్కింది నేటికీ మద్రాసులో సగం మంది తెలుగువారున్నారు. వారికి ప్రత్యేక తెలుగు స్కూలు పెట్టుకోవాలన్నా అనుమతి గగనమవుతోంది. మీది విశాల హృదయం. అన్ని భాషలూ మీకు సమానమే. కాబట్టి మద్రాసులో సగభాగం చిత్తూరు జిల్లాలో కలిపితే తెలుగువారు మీకు జీవితాంతం కృతజ్ఞులై ఉంటారు. మద్రాసు నగరాన్ని భాషా ప్రాతిపదికమీద విభజించాలని కోరుతున్నారు. కృష్ణగిరి జిల్లాలోని ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేరాలని కోరుకుంటే అక్కడి తమిళ పార్టీలో గూండాలను పంపించటం సబబేనా? ఆలోచించండి మహాశయా? మీది ప్రజాస్వామిక హృదయం. కృష్ణగిరి జిల్లా ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చవలసిన బాధ్యత మీకు లేదా??

మీరు తమిళనాడుకు హోంమంత్రి కాదు మొత్తం భారత దేశానికి హోంమంత్రి. నూటఐదు సంవత్సరాల గూంåాలాండ్పోరాటాన్ని ఎందుకు అణచివేస్తున్నారు?

తమిళనాడులో ఎంజిఆర్యుగం ముగిసింది. ప్రరుచ్చితలవై పెద్దదయింది. రజనీకాంత్పై ఎందుకో ఇటీవల గ్లామర్కొంత తగ్గిందనే సమాచారం నాకు అనధికారికంగా అందింది. లోటును పూరించగలిగేవారు మీరే? మీ రాజకీయ నటనా సామర్థ్యంలో తమిళ తంబుళ్లను అలరించి చిదంబర క్షేత్రంలోని చిదంబరేశ్వర తాండవం వలె మీ రాజకీయ తాండవం ప్రదర్శించాలని విజ్ఞప్తి. భక్తులు ఏకాదశినాడు ఉపవసిస్తారు. దానివల్ల ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. ఐతే రాజకీయ లబ్ధికోసం చేసే నిరశన వ్రతాలు బ్లాక్మెయిల్లాంటివి. వాటికి చట్టబద్ధత ఉండదు. ఉత్తరప్రదేశ్సి.ఎం. మాయావతి చట్టబద్ధంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయించి యుపి రాష్ట్రాన్ని మూడుగా విభజించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆమెను గౌరవించి ముందుగా ఆపని చూడండి!

ప్రణబ్ముఖర్జీకి భయపడి మీరు గూంåాల ఉద్యమాన్ని అణచివేయటం ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు. వారు సహజ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా లోక్సభలో ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రత్యేక రాష్ట్రాలు కావాలి : ప్రత్యేక తెలంగాణాను నేను ఎందుకు సమర్థిస్తున్నాను? అంటే అది వెనుకబడిన ప్రాంతం మాత్రమే కాదు ఏడువందల సంవత్సరాలుగా దోపిడీకి గురి అయిన ప్రాంతం ఇప్పుడు కూడా ఇటు ఆంధ్రా పాలకులవల్ల అటు ఉగ్రవాదుల వల్ల పల్లెలన్నీ తల్లడిల్లుతున్నాయి. వారికి ఆత్మగౌరవం కావాలి. అందుకని ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇవ్వండి. వెనుకబాటు తనంతో బాటు మద్రాసులోని పాలకుల నియంతృత్వ ధోరణితో దక్షిణ తమిళనాడు కల్లోలితమైంది. తమిళనాడులో వన్నియార్అనే వెనుకబడిన వర్గాల కులం ఉంది. వ్యవసాయ కులాలు ఉన్నాయి. వారి నేతృత్వంలో మధురై రాజధానిగా దక్షిణ తమిళనాడును విడదీయాలనే ఉద్యమం మొదలైంది. మీరు అగ్రకులానికి చెందిన వారు కాబట్టి మీకు అలాంటి భావం లేకున్నా బి.సి. వర్గాలకు విరోధి అనే పేరు వస్తుంది కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా మధురై రాజధానిగా దక్షిణ తమిళనాడును విభజించి తమిళ సంస్కృతిని కాపాడండి. దేశంలోని రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా జరిగిన ప్రాంతం విదర్భ వారిమీద మరాఠీ దండు సాగిస్తున్న దాష్టీకం ఇక సాగదు. రిపబ్లికన్పార్టీ ఆఫ్ఇండియా నాయకత్వంలో అక్కడ దళితులు ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతున్నారు. ఇంక ఒక్కక్షణం మహారాష్ట్ర విభజన విషయంలో మీరు ఆలస్యం చేసినా ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటించినట్లవుతుంది. కలకత్తా నుండి ముఖ్యమంత్రి బుద్దదేవ భట్టాచార్య ''చిదంబరం అర్ధరాత్రి ప్రకటనతో భారతదేశాన్ని అల్లకల్లోలం చేశారు'' అనే స్టేట్మెంట్ను పట్టించుకోవద్దు. ఎందరో మీ వెనుక ఉన్నారు. మీరు ముందుకు పొండి!!

''సివిల్వార్కండిషన్స్వస్తున్నాయి'' ప్రొ. జయశంకర్''చిదంబరం ఆంధ్రప్రదేశ్ను భ్రష్టుపట్టించేందుకు కంకణం కట్టుకున్నాడు'' మైసూరారెడ్డి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్మీరు పట్టించుకోనక్కరలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్నుండి (సినీ) పరిశ్రమ ఇతరములు తరలివెళ్తాయి అని .పి. ముఖ్యమంత్రి భయపెడుతున్నారు. అలాంటి మాటలు పట్టించుకోకండి. ఒకవేళ వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తాయి? మద్రాసుకే కదా! అది మనకు ఇంకా లాభమే కదా! చర్చలు ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియల వల్ల కాక మిలిటెన్సీ వల్లనే ప్రత్యేక రాష్ట్రం సాధ్యం ప్రజాకవి వరవరరావు. ''సంక్రాంతికి విజయవాడ పోయిన 30 లక్షల మంది ఆంధ్రోళ్లు మళ్లీ వెనక్కురావద్దు'' .యు. జెఎసి ఇలాంటి స్పష్టమైన హితోక్తులు తమరు విని సత్వరంగా న్యాయం చేయండి.

 

***************************************

ANDHRAPRABHA

EDITORIAL

కేంద్రానికీ కావాలి ప్రత్యేక తెలంగాణ!

 

విద్యార్థులు ఉద్యమిస్తున్నారు అని, కె.చంద్రశేఖర రావు నిరాహారదీక్ష చేశాడని, కళాకారులు ఆడి పాడుతున్నారని పొలిటికల్జాయింట్యాక్షన్కమిటీ ఏర్పడిందని కేంద్రం దిగివచ్చి తెలంగాణా ఇస్తుంది అని అనుకోవడం రాజకీయ అపరిణతికి తార్కాణం. ఉన్నతస్థాయి రాజకీయ నిర్ణయాలు, ప్రకటనలు అనేక సమీకరణలు సరిచూసుకున్నాకే వెలువడుతాయి. సాధారణంగా పై స్థాయి రాజకీయాలు అధిక శాతం మ్యాచ్ఫిక్సింగ్లో భాగంగానే జరుగుతాయి. కొన్నిసార్లు వారి కన్నా ఉన్నతస్థాయి వారు, బలమైన వారు చేసే ఒత్తిడి, ఆదేశాల మేరకు రాజకీయ నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. అంతేకాని క్రిందిస్థాయి వారు ఉద్యమించారనో, దీక్షలు చేస్తున్నారనో, సమస్య చాలాకాలంగా నలుగుతున్నదనో ప్రజలకు లాభిస్తుందనో పైవారు నిర్ణయాలు తీసుకోరు. రాజ్యానికి మెదడే కాని మనస్సు ఉండదు. తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రకటన వెలువడుతుందని, ప్రక్రియ మొదలు అవుతుందని భావించడానికి ఉన్న అవకాశాలు ఏమిటో గమనించకుండా తెలంగాణా రాష్ట్ర ఏర్పాటు సమస్యపై ఒక అవగాహనకు రావడం కష్టమే అవుతుంది.

ఉద్యమంలో అయినా సాధారణంగా విద్యార్థి నాయకులు అమ్ముడుపోరు. అమ్ముడుపోయే బలహీనుల వెల చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది. ఎమోషనల్బీయింగ్స్అయిన విద్యార్థి సంఘ నాయకుల ఎమోషనల్స్ఎగదోసి చల్లార్చి వారిని మేనేజ్చేయ యత్నిస్తుంది. రాజకీయ ఉద్యమ నాయకుల్లో జాఢ్యం సర్వసాధారణం. వీరి వెల కొంచెం ఎక్కువగా వేరే రూపంలో ఉంటుంది. చెన్నారెడ్డి, చిన్నారెడ్డి, కెసిఆర్లాంటి పెద్ద నాయకుల వెలలు ఇంకోరీతిగా ఉంటాయి. ఒకటి రెండు కేంద్రమంత్రి పదవులు, రాష్ట్ర మంత్రి పదవి ఇస్తే సరిపోతుంది, దీనికి తోడు కొన్నిసార్లు అదనంగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు సరిపోతాయి. సమైక్య రాష్ట్రానికి నిన్నే ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాను అంటే ఎంతటి ఉధృత ఉద్యమాన్ని అయినా నాయకుడు ఆపడానికి, అమ్మడానికి సిద్ధపడతాడు. ఇలా చేయకపోతే నాయకులు ప్రభుత్వంతో యుద్ధాలు చేయవలసి ఉంటుంది. యుద్ధాల పర్యవసానం తీవ్రంగా ఉంటుంది. గెలిస్తే నిజంగా నాయకుడు అవుతాడు. జేజేలు అందుకుంటాడు. ఓటమికి లేదా చావుకు కూడా సిద్ధపడాల్సి ఉంటుంది. అందుకే సాధారణంగా ఇలాంటి యుద్ధాలను బడా నాయకులు, అందునా కాలపు నాయకులు అస్సలు సిద్ధపడరు. సాధారణంగా యుద్ధాల్లో గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండవు కాబట్టి నాయకులు యుద్ధాలు చేయరు. తెలంగాణ ఉద్యమం ఊపు అందుకొని పొలిటికల్జాయింట్యాక్షన్కమిటీ ఏర్పడిన సందర్భంలో ఒక్క నాయకుడో, పార్టీనో ఉద్యమాన్ని నీరు గార్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ విద్యార్థి జాయింట్యాక్షన్కమిటీ వీరిని ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉంది.

దేశంలో పెద్ద రాష్ట్రాలు బలం సంతరించుకుని పలు విషయాల్లో కేంద్రానికి తలనొప్పిగా మారుతున్నాయి. తమిళనాడు నుండి కరుణానిధి, జయలలితలు, పశ్చిమ బెంగాల్నుండి జ్యోతిబసు, మమతా బెనర్జీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్నుండి ఎన్టిఆర్, చంద్రబాబు, వైఎస్రాజశేఖర రెడ్డి తదితరులు మహారాష్ట్ర నుండి శరద్పవార్, బీహార్లో లల్లూప్రసాద్, యుపిలో మాయావతి, గుజరాత్లో నరేంద్రమోడి తదితరులు కేంద్రంతో వ్యవహరించినతీరు అందరికీ తెలిసిందే. కేంద్రం ఎప్పుడు తను బలంగా ఉండి తన క్రింద రాష్ట్రాలు అణిగి మణిగి ఉండి, ఆదేశాలు స్వీకరిస్తూ తు.చా. తప్పకుండా అమలు పరిచేలా ఉండాలని కోరుకుంటాయి.

తెలంగాణా పట్ల కేంద్రం సానుకూలంగా ఉందా?: కేంద్ర ఆదేశాలను ఖాతరు చేయకుండా, బ్లాక్మెయిల్చేస్తూ, విమర్శిస్తూ, ప్రశ్నిస్తూ, అస్థిర పరుస్తామని బెదిరిస్తూ, అధికారంలో అధిక వాటాను కోరుతూ ఉండడాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సహించవు. రాచరికం కానీ, ఫెడరల్విధానం కానీ, ఫ్యూడల్ధోరణి కానీ, ప్రజాస్వామ్యం కానీ ఇంకొక రీతి కానీ క్రిందివారు బలంగా ఉండి ప్రశ్నించడాన్ని పైవారు ఎప్పుడూ సహించరు. సరిగ్గా ఇందువల్లనే కేంద్రం దేశంలో పెద్ద రాష్ట్రాలు లేకుండా ప్రయత్నిస్తున్నదని సూత్రీకరించడానికి వీలు కలుగుతున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అండతో రాజకీయ బేహారులు, అక్రమ వ్యాపారులు విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించి రాజకీయాల్లో చేరి, ఇటు రాష్ట్ర రాజకీయాలను, అటు పార్లమెంటు సభ్యులను ప్రభావితంచేస్తూ చిరాకు పరుస్తున్నారు. బహుశా ఇలాంటివారు మున్ముందు పుట్టుకు రాకుండా ఉండేందుకు ఉన్న వారి సైజు తగ్గించడానికి, పెద్ద రాష్ట్రాలను కేంద్రం విడకొట్టాలనుకుంటుందని భావించడానికి కొంత ఆస్కారం ఉంది. 42 పార్లమెంట్స్థానాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్రాష్ట్రం, కొన్ని సందర్భాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని శాసించగలుగుతున్నది. మరి కొన్నిసార్లు కార్నర్చేసి మెడలు వంచి తన ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకుంటున్నది. ఇలాంటి పరిస్థితులను కనీస స్థాయికి తగ్గించుకోవాలని కేంద్రం భావించినందువల్ల కూడా రాష్ట్రం రెండుగా మారే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

కేంద్రంలో ఎవరు అధికారంలో తమిళనాడు వారు ఉన్నా వ్యూహాత్మకంగా ఉంటూ తమకు కావలసిన రీతిలో పనులు చేయించుకుంటూ, పొందాల్సిన వాటికన్నా ఎక్కువ కేంద్ర మంత్రి పదవులు పొందుతూ ఉన్నారు. భారతీయ జనతాపార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జయలలిత అయినా, చంద్రబాబు అయినా కాంగ్రెస్అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కరుణానిధి అయినా చేసినపని ఇదే. రాష్ట్రాలు ఇలా ఎక్కువ అధికారాన్ని, బలాన్ని సంతరించుకోవడం కేంద్రానికి ఇష్టం ఉండదు. కారణం వల్ల బహుశా కేంద్రం తెలంగాణా విషయంలో కొంత సానుకూల ధోరణి ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది.

నెహ్రూ కుటుంబం వారసుడిగా రాహుల్గాంధీ అత్యంత అనుకూల రాజకీయ వాతావరణంలో ప్రధానమంత్రి కావాలి. అతను మూడు నాలుగు పర్యాయాలు మళ్ళీ మళ్ళీ గద్దెనెక్కాలి. అతని పరిపాలన ఆటంకాలు అలజడులు లేకుండా హాయిగా సాగిపోవాలి. రాష్ట్రాల నుండి ఎలాంటి ఒత్తిడులు, అవాంతరాలు ఉండకూడదు. రాష్ట్రాలు బలహీనపడి కేంద్రం అడుగులకు మడుగులు ఒత్తుతూ ఉండాలి అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్వంటి రాష్ట్రంలో కేంద్రాన్ని ప్రతి ఎన్నికల ముందు దడిపించే తెలుగుదేశం వంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు, చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి నాయకులు బలంగా ఉండకూడదు. సర్వం నేనే అనే వైఎస్రాజశేఖర్రెడ్డి లాగా ఏకపక్షంగా వెళ్ళే నాయకుడూ ఉండకూడదు. కులం పేరుతో రాష్ట్రంలో పార్టీలన్నీ ఏకమై కేంద్రాన్ని బెదిరించే పరిస్థితి రాకూడదు. గాలి జనార్థన్రెడ్డి, జగన్రెడ్డి లాంటి వారు కోట్లకు పడగలెత్తి రాజకీయాలను శాసించకూడదు. రాష్ట్రాల్లో పాలక కులాలుగా ఎదిగిన రెడ్డి, కమ్మ, వెలమ కులాలు మరింత స్థిరపడి కేంద్రాన్ని ఇరుకున పెట్టేలా కాకూడదు. రాష్ట్రాలు ఎప్పుడు కేంద్రానికి విధేయంగా, ఆధారపడి మాత్రమే ఉండాలి. ఇలాంటి అనేకానేక ఆలోచనల వల్ల కేంద్రం బహుశా తెలంగాణాకు సై అనే అవకాశం ఉంది. అంతేకానీ విద్యార్థులు ఉద్యమిస్తున్నారని, కెసిఆర్లాంటి రాజకీయ నాయకులు, ఉపవాస దీక్షలు చేస్తున్నారని కేంద్రం తెలంగాణా ఇవ్వదు.

ప్రజల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమకాంక్ష ఉంది. నిజమేకాని ఉద్యమాల వల్ల కేంద్రం బెదరదు. ఎందుకంటే ప్రజల్లో ప్రత్యేక రాష్ట్ర కాంక్ష ఉన్నంత బలంగా వారిలో ఐక్యత ఉండదు. ఉద్యమాన్ని మేనేజ్చేయలేరు కానీ కొందరు ఉద్యమ నాయకులను కొంతవరకు మేనేజ్చేస్తారు. అందుకే ప్రజా ఉద్యమాలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దడిసి వారికి అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితి సాధారణంగా ఉండదు. ఐదున్నర దశాబ్దాల తెలంగాణ ఉద్యమం, మూడు దశాబ్దాల నక్సల్స్ఉద్యమం, దశాబ్దం పైగా సాగిన ఎస్సి, రిజర్వేషన్ల పోరాటం, సారా ఉద్యమం, భూమి కోసం గిరిజనులు చేసిన, చేస్తున్న ఉద్యమాలు, ఉనికి కోసం కనీస హక్కుల కోసం సాగుతున్న అస్తిత్వ ఉద్యమాలు పై విషయాలనే ధ్రువీకరిస్తున్నాయి. ఉద్యమాల ద్వారానే తెలంగాణ వస్తుందని పదే పదే ప్రకటనలు చేసిన మావోయిస్టులు ఎందుకని ఉద్యమించలేదు. వారిని ఎవ్వరూ ఆపరు? ఉద్యమం ఎగిసినప్పుడల్లా వీరు అందులోకి చొరబడి భాగస్వాములవాలని ఆశిస్తారు. ''అది మెజారిటీ ప్రజల కాంక్ష అది ప్రజా ఉద్యమం'' అందుకే మేం అక్కడ ఉంటాం అని అంటున్నారు. ఇది వారి గడసరితనం, తెలంగాణా ఒక్కటే కాదు, రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలున్నాయి వాటిపట్ల కూడా వారు ఇలాంటి ధోరణినే ప్రదర్శిస్తున్నారు. వారు ఉద్యమించరు. ఎవరిని ఉద్యమించనీయరు, ఎవరైనా తెగబడి ఉద్యమాలు చేస్తే వీరు అందులో చొరబడి నాయకత్వ స్థానాన్ని, ప్రచారాన్ని కొరుకుంటారు.

***************************************

ANDHRAPRABHA

EDITORIAL

సరైన తీర్పుకు సహనం కావాలి

ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతుండగా, మరోవైపు రాష్ట్రాన్ని విభజించద్దు అంటూ సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమాల సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండువైపుల నుండి సమాచారాన్ని గ్రహించి సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు అఖిలపక్ష చర్చలకు ఆహ్వానించింది. నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఏర్పాటుకు అనుకూలంగా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకోబోతుందని తెలంగాణ వాదులు ఆశించగా, రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేయకుండా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్కే అనుకూలంగా కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని సమైక్యవాదులూ భావించారు. రెండు ప్రాంతాల వారి ఆలోచనలకు భిన్నంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించింది. రెండు ప్రాంతాల వారి వాదనలు విన్నది. డిసెంబర్9 ప్రకటన పూర్వాపరాలు పరిశోధించి చేసిన ప్రకటనే అని మరోసారి హోంశాఖ ప్రకటించింది. తెలంగాణా ఉద్యమానికి ఉన్న చరిత్రను హోం మంత్రిత్వ శాఖ అర్థం చేసుకుందని, తెలంగాణ పోరును పరిశీలించిందని చిదంబరం చేసిన ప్రకటనతో అర్థమైంది. కేంద్ర హోంమంత్రి హోదాలో చిదంబరం మొదట చేసిన ప్రకటన వెలువడినపుడు ఊహించని రీతిలో ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతంలో తెలంగాణాకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇది మింగుడు పడలేదు. తొందరపాటు నిర్ణయంతో ప్రకటన చేశానా అని చిదంబరం ఆత్మపరిశీలన చేసుకున్నట్లు కనబడింది.

అధిష్ఠానవర్గం తీసుకున్న నిర్ణయంతో పాటు హోంమంత్రిత్వ శాఖ కూడా చర్చించి తెలంగాణ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామని ప్రకటిస్తే అందుకు విరుద్ధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో, రాయలసీమ ప్రాంతంలో తమ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులే ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసిన వైనాన్ని కాంగ్రెస్పార్టీ జీర్ణించుకోలేకపోయింది. తెలంగాణాను ప్రకటిస్తే, ఆంధ్ర, రాయలసీమ నాయకులు సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యమం ఎందుకు ఉద్బవించిందో మేధావులకు అర్థం కావడంలేదు. అణచివేతకు, దోపిడీకి, వెనుకబాటుతనానికి, వివక్షతకు, విచక్షణకు గురి అవుతున్న ప్రజలు రోజు స్వేచ్ఛను కోరుకుంటున్నారు. ఎవరైతే స్వేచ్ఛ కోసం, హక్కుల కోసం, బ్రతుకు పోరుకోసం రాష్ట్రాన్ని కోరుకుంటున్నారో వారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వాలనే కేంద్రం ఆలోచిస్తున్నట్లు జనవరి 5 అఖిలపక్ష సమావేశంలో పరోక్షంగా కనిపించింది. అయితే కావలసిందల్లా ఏకాభిప్రాయం! రెండు ప్రాంతాల ప్రజలలో భిన్నమైన వాదనలు, విభిన్నమైన కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఏకాభిప్రాయం ఎలా కుదురుతుంది? ఏకాభిప్రాయం సాధ్యంకాదు కాబట్టి 2/3 వంతు మెజారిటీనీ శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియలో పాటిస్తారని న్యాయ శాస్త్రవేత్తలు తెలుపుతున్నారు. దీనిని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకొని న్యాయబద్ధంగా, ధర్మబద్ధంగా తన వ్యవహారాన్ని తాను ప్రారంభించాలి గాని నాన్చుడు ధోరణి పనికిరాదు. కాలయాపనవల్ల ప్రజలు అసహనానికి గురవుతారు. ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు (అధికార పార్టీని) ప్రభుత్వ అసమర్థత కింద జమకడతాయి. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజల నుండి పార్టీ దూరమై ప్రాంతీయ పార్టీలు బలపడే అవకాశం ఉంటుంది. రోజు తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక్కవర్గం చేతిలో లేదు. ప్రజలందరి చేతుల్లో ఉంది. రాజకీయ నాయకులను రాజకీయ పార్టీలను అసహ్యించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

రాష్ట్రం నుండి కేంద్రానికి రాజకీయ వర్గాల ద్వారా గానీ, ఇంటలిజెన్స్వర్గాల ద్వారాగానీ తప్పుడు సమాచారం వెళ్తున్నట్లు కనబడుతోంది. తప్పుడు సమాచారం అందినప్పుడు విధాన నిర్ణేతలు కూడా సరియైన విధానాలను రూపొందించలేరు. విభిన్న అభిప్రాయాల వల్ల కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట అభిప్రాయానికి రాలేకపోతుంది. కాంగ్రెస్నాయకుల ద్వంద్వ వైఖరివల్ల, దివాళాకోరు విధానంవల్ల కూడా కాంగ్రెస్పార్టీ విషయంలో సరైన నిర్ణయానికి రాలేకపోతోంది.

మిగతా రేపటి సంచికలో

***************************************

******************************************************************************************

SAKSHI

EDITORIAL

"«§ýlÆ>'çœ*™èl…!

 

ÝëÐ]l*¯]lÅ {ç³fËOò³ EÆý‡$Ð]l¬Ìôæ° í³yýl$VýS$´ër$ C¨! Mö¯ól²â¶æ$ÏV> BÈtïÜ ^éÈjË ò³…ç³# ™éMìSyìlMìS §ýl*Æý‡…V>, CMýS Ð]l¬…§ýl$ MýS*yé ^éÈjË ¿êÆý‡… A…™èlV> ç³yýl»Z§ýl¯]l² ¿¶æÆøÝë™ø E¯]l² {ç³fËMýS$ C¨ Fíßæ…^èl° "«§ýlÆ>'çœ*™èl…. Æ>çÙ‰ BǦMýS §ýl$íܦ†° ^èl*í³…_; º…§ŠlË$, B…§øâ¶æ¯]lË™ø BÈtïÜMìS çÜ…¿¶æÑ…_¯]l ¯]lÚët°² E§ýlçßæÇ…_ ºçÜ$Þ ^éÈjË$ ò³…^èlÐ]lËíÜ Ð]lçÜ$¢…§ýl¯]l² çÜ…MóS™éË$ Mö°² ÆøkË$V> Ð]lçÜ$¢¯]l²Ð]l*r °fÐól$. AƇ¬¯é, ^éÈjË ò³…ç³# C…™èl AÝ뫧éÆý‡×æ…V>, AËÑÐ]l*ͯ]l ¿êÆý‡…V> E…r$…§ýl° Ð]l*{™èl… GÐ]lÆý‡* A¯]l$MøÌôæ§ýl$. MìSÌZÒ$rÆý‡$MýS$ MýS°çÙt…V> 8 Oò³çÜË ¯]l$…_, VýSÇçÙt…V> 25 Oò³çÜËMýS$ ò³…^ólÔ>Æý‡$. BÈtïÜ ^èlÇ{™èlÌZ¯ól ^éÈj˯]l$ D Ýë¦Æ‡¬ÌZ ò³…^èlyýl… C§ól Ððl¬§ýlsìæÝëÇ A…r$¯é²Æý‡$.

{V>Ò$×æ {ç³fË$ GMýS$PÐ]lV> Ñ°Äñæ*W…^èl$MýS$¯ól BÇz¯]lÈ / ç³ÌñæÏ ÐðlË$VýS$ ºçÜ$Þ ^éÈjË™ø Ððl¬§ýlË$ò³sìæt, º‹Ü´ë‹Ü ^éÈjË$, ËVóSi ^éÈjË Ð]lÆý‡MýS* Ðólsìæ± Ñyìl_ò³rtÌôæ§ýl$. Cç³µsìæMìS _Ð]lÇÝëÇV> ºçÜ$Þ ^éÈj˯]l$ ò³…_…¨ 2006ÌZ. A糚yýl$ BÇz¯]lÈ, íÜsîæ ºçÜ$ÞË gZÍMìS Ððlâ¶æÏÌôæ§ýl$. GMŠSÞ{ò³‹Ü çÜÈÓçÜ$ËMýS$ MýS*yé ò³…_…¨ MìSÌZÒ$rÆý‡$MýS$ 2 ¯]l$…_ 3 Oò³çÜË$ Ð]l*{™èlÐól$. ™égê ò³…ç³# ™èlÆ>Ó™èl, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ¯]l$…_ ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ OòßæsñæMŠS ºçÜ$ÞÌZ ÐðlâôæÏ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$yýl$ A§ýl¯]l…V> Æý‡*. 35Ë$, ÑÔ>Qç³rt×ê°MìS ÐðlâôæÏ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$yýl$ Æý‡*. 83Ë$ ^ðlÍÏ…^èl$MøÐéÍ. A§ól ÐøÌZÓ ºçÜ$ÞÌZ AƇ¬™ól Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl ¯]l$…_ ÑfĶæ$ÐéyýlMýS$ A§ýl¯]l…V> Æý‡*. 68Ë$, ÑÔ>Qç³rt×ê°MìS HMýS…V> Æý‡*. 169Ë A§ýl¯]lç³# ¿êÆý‡… Ððl*Ķæ*Í. çÜ*ç³ÆŠ‡ ËVýSjÈ º‹Ü ^éÈjË$ MìS.Ò$MýS$ 13 Oò³çÜË$, yîlËMŠSÞ ^éÈjË$ 11 Oò³çÜË$, GMŠSÞ{ò³‹Ü ^éÈjË$ 10 Oò³çÜË$ ò³…^éÆý‡$. CMýS Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl íÜsîæ ºçÜ$ÞËÌZ MýS±çÜ ^éÈj Æý‡*. 2Ë ¯]l$…_ Æý‡*. 5ËMýS$ ò³ÇW…¨.
ò³…_¯]l º‹Ü ^éÈjËOò³ Ar$ Æ>fMîSĶæ$糄>˯]l$…_, Cr$ {ç³fË ¯]l$…_ JMýSPò³r$t¯]l °Æý‡çܯ]l ÐðlË$ÏÐðl™èl¢yýl…ÌZ BÔ¶æaÆý‡ÅÐól$Ò$ Ìôæ§ýl$. {ç³gê{VýSà°² VýSÐ]l$°…_ ^éÈj˯]l$ Mö§øªVö´ùµ ™èlWY…^èlÐ]l^èl$a. A¨ ÐólÆó‡ ÑçÙĶæ$…. AçÜË$ D Ýë¦Æ‡¬ÌZ ^éÈjË ò³…õ³ ™èl糚yýl$ çÜ…MóS™é˯]l$ gêÈ ^ólçÜ$¢…¨. 2006 ™èlÆ>Ó™èl º‹Ü ^éÈjË$ ò³…^èlÌôæ§ýl…sôæ, ò³…^èlÐ]lËíܯ]l A°ÐéÆý‡Å ç³Çíܦ™èl$Ë$ ™èlÌñæ™èl¢Ìôæ§ýl° M>§ýl$. A糚yýl* yîlhÌŒæ «§ýlÆý‡Ë$ ò³Æý‡$VýS$™èl*¯ól Ð]l^éaƇ¬. 2008ÌZ¯ól Ð]l*…§ýlÅ… {糿êÐ]l… {ç³çÜÇçÜ*¢ Ð]l_a…¨.

AƇ¬¯éçÜÆó‡, {糿¶æ$™èlÓ… BÈtïÜ ^éÈjË$ ò³…^èlÆ>§ýl¯]l² °Æý‡~Ķæ*°² AíÜ«§éÆ>{Ð]l™èl…V> AÐ]l$Ë$ ^ólíÜ…¨. {ç³fËOò³ ¿êÆý‡… ÐólĶæ$MýS*yýl§ýl¯]l²§ól A…§ýl$ÌZ° B…™èlÆý‡Å…. Oò³V> Aç³µsìæ OÐðlG‹Ü {糿¶æ$™èlÓ… BÈtïÜMìS ^ðlÍÏ…^èlÐ]lËíܯ]l Ð]l…§ýlË MørÏ ºM>Ƈ¬Ë¯]l$ ^ðlÍÏ…^èlyýl… §éÓÆ> ÐðlçÜ$Ë$»êr$ MýS͵…_…¨. BǦMýSÐ]l*…§ýlÅ…, i™éË ^ðlÍÏ…ç³#MóS MýSrMýSrÌêyéÍÞ¯]l ç³Çíܦ†; Ð]lÆý‡§ýlË$, º…§ŠlË$, B…§øâ¶æ¯]lË çÜ…§ýlÆý‡Â…V> BÈtïÜMìS çÜ…¿¶æÑ…_¯]l Æý‡*. 250 MørÏ ¯]lçÙt… Ð]l…sìæÑ ^èl*í³…_ D ^éÈjË Ððl*™èl¯]l$ çÜÐ]l$Ǧ…^èl$MøÐ]lyýl… çÜÐ]l¬_™èl OÐðlQÇ M>§ýl$. H§ø JMýS Æý‡*ç³…ÌZ çÜÐ]l$çÜÅË$, çÜ…„ø¿êË$ G糚yýl* E…r*¯ól E…sêƇ¬. A°²Ñ«§éÌê A¯]l$MýS*ËOÐðl$¯]l B§ýlÆý‡Øíܦ† {糿¶æ$™éÓËMýS$ G糚yýl* E…yýl§ýl$.

Gr$Ð]l…sìæ ç³Çíܦ™èl$Ë$ E¯é² {ç³fËMýS$ ÒOÌñæ¯]l…™èl Ð]lÆý‡MýS$ MýSçÙt¯]lÚëtË$ MýSÍW…^èlÆ>§ýl¯]l²§ól ç³Æý‡Ð]l*Ð]l«¨V> E…yéÍ. B Ë„>Å°MìS §ðlº¾™èlVýSËMýS$…yé ^èl*çÜ$MýS$…r* Ð]lÅÐ]làÆ>˯]l$ ^èlMýSP¨§ýlªyýlÐól$ ´ëËMýS$Ë MýSÆý‡¢Ð]lÅ…. fÐ]l*QÆý‡$aË$ ÌñæMýSP ^èl*çÜ$MøÐ]lyýl…, B§éĶæ$ Ð]lÅĶæ*˯]l$ »ôæÈk ÐólçÜ$MøÐ]lyýl… ´ëËMýS$Ë$ Ð]lÅÐ]lçßæÇ…^èl§ýlW¯]l çÜÆý‡ãM>§ýl$. {糿¶æ$™èlÓ… JMýS ÐéÅ´ëÆý‡çÜ…Ýë¦ M>§ýl$. MìSÏçÙtç³Çíܦ™èl$ÌZÏ MýS*yé ^éÈjË$ ò³…^èlMýS*yýl§ýl¯]l²¨ JMýS çÜÐéË$V> ¡çÜ$MøÐéÍ. VýS™èl {糿¶æ$™èlÓ… B ÑçÙĶæ$…ÌZ Ð]l$¯]l Ð]l¬…§ýl$ BÑçÙPÇ…_¯]l JMýS Ð]l$…_ JÆý‡Ð]lyìl E…¨.

2001 ¯]l$…` Æ>çÙ‰…ÌZ MýSÆð‡…r$ ^éÈjË$ ò³…^èlMýS´ùÐ]lyýlÐ]lÊ AÌê…sìæ§ól. Ð]l$Æø AƇ¬§ólâ¶æÏ´ër$ MýSÆð‡…r$ ^éÈjË$ ò³…^èl»ZÐ]l$° ¨Ð]l…VýS™èl OÐðlG‹Ü àÒ$ C^éaÆý‡$. B àÒ$ °Ë»ñær$tMýS$¯ól {ç³™éÅÐ]l*²Ä¶æ$ Ð]l*Æ>YËÌZMìS BĶæ$¯]l ºËOÐðl$¯]l Ayýl$VýS$Ë$ ÐólÔ>Æý‡$. Æ>çÙ‰…ÌZ ѧýl$ŧýl$™éµ§ýl¯]l ò³…^èlyé°MìS ºçßæ$Ð]l¬Q ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. {ç³×êãMýS˯]l$ AÐ]l$Ë$ÌZMìS ™ðl^éaÆý‡$. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ, ™èlÓÆý‡ÌZ¯ól MýSÆð‡…r$ ^éÈjË ò³…ç³#, ÐéÅsŒæ ™èlWY…ç³#, C™èlÆý‡ 糯]l$²Ë ¿êÆý‡… A°ÐéÆý‡Å… M>»Z™èl$¯]l²r$Ï Ð]lçÜ$¢¯]l² ÐéÆý‡¢Ë$ B…§øâ¶æ¯]l, BÐól§ýl¯]l MýSÍWçÜ$¢¯é²Æ‡¬. Cç³µsìæMóS °™éÅÐ]lçÜÆý‡ Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë «§ýlÆý‡Ë ºÆý‡$Ð]l# MìS…§ýl f¯]l… A×æV>Ç´ù™èl$¯]l² íܦ†ÌZ, MýS±Ñ± GÆý‡$VýS° Ýë¦Æ‡¬ÌZ º‹Ü^éÈjË Æý‡*ç³…ÌZ ÐéÇOò³ Ìêw^éÇjMìS ¨VýSyýl…ÌZ JMýS {ç³gêÝëÓÑ$MýS´ë˯]lÌZ E…yìl¡Æý‡Ð]lËíܯ]l {ç³gêíßæ™èlMø×æ… Mö…^ðlOÐðl$¯é MýS°í³…^èlyýl… Ìôæ§ýl$.

BÈtïÜ Cç³µsìæMóS 1,100 MørÏ ¯]lçÙt¿êÆ>°² Ððl*çÜ*¢ E…yýlÐ]l^èl$a. Ñyìl¿êV>Ë$, OsñæÆý‡Ï «§ýlÆý‡Ë$ ò³ÇW E…yýlÐ]l^èl$a. ¯]lÚët˯]l$ ¿¶æÈ¢ ^ólçÜ$MýS$¯ól C™èlÆó‡™èlÆý‡ gê{VýS™èl¢Ë$ A±² ¡çÜ$MýS$¯]l² ™èlÆ>Ó™ól ^éÈjË ò³…ç³# VýS$Ç…_ BÌZ_…^éÍ. MóSÐ]lË… gê{VýS™èl¢Ë$ ¡çÜ$MøÐ]lyýlÐól$M>§ýl$, ¡çÜ$MýS$¯é²Ð]l$¯]l² ¿êÐ]l¯]l {ç³fËMýS$ MýSÍW…^éÍ. AÐólÒ$ ^ólĶæ$MýS$…yé, Ð]l$…{†Ð]lÆý‡Y…ÌZ ^èlÆý‡a MýS*yé fÆý‡VýSMýS$…yé¯ól, BÈtïÜ Ä¶æ*fÐ]l*¯]lÅ… HMýS糄ýS…V>, çÜÓ™èl…{™èl…V> C…™èlsìæ ¡{Ð]l °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$MýS$¯]l²r$Ï ™ðlÍĶæ$Æ>Ð]lyýl… Ð]l$Ç…™èl OÐðlç³È™èlÅ…. {糿¶æ$™éÓ°MîS, BÈtïÜ Ä¶æ*fÐ]l*¯éÅ°MìS Ð]l$«§ýlÅ çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$ ÌZç³…™ø çÜà A¯ólMýS ÑÐ]l$Æý‡ØË Ð]l$«§ýlÅ Æý‡Ðé×ê Ð]l$…{†, ^éÈjË Ððl*™èlÌZ Ððl*™é§ýl$¯]l$ ™èlWYçÜ$¢¯]l²r$t {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. AƇ¬¯éçÜÆó‡, D ç³Ç×êÐ]l$… Æó‡í³¯]l {ç³Ô¶æ²Ë*, ¿¶æĶæ*Ë* AÌêVóS E…sêƇ¬.

***************************************

SAKSHI

EDITORIAL

 

Æð‡…yýlÐ]l GÝëÞÈÞÄôæ$ Ð]l$…_¨

™ðlË…V>×æ, ïÜÐ]l*…{«§ýl Æý‡VýSyýlOò³ Ð]l$hÏ‹Ü Ð]l$¯øVýS™èl…

 

™èlÆý‡^èl$ fÆý‡$-VýS$-™èl$¯]l² º…§ŠlË*, B…§ø-â¶æ-¯]lËÐ]lËÏ Ðé×ìæ-fÅ… MýS$…r$ç³yìl Æ>çÙ‰ Qgê¯éMýS$ B§éĶæ$… ™èlWY…¨. MóS…{§ýl Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]lçÜ*â¶æ$Ï MýS*yé ™èlVýS$Y-™èl$-¯é²Æ‡¬. {VóS-rÆŠ‡ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl, C™èlÆý‡ Ý린MýS çÜ…çÜ¦Ë ç³Çíܦ† yøÌê-Ķæ$-Ð]l*¯]l…V> Ð]l*Ç…¨. BÈtïÜ MøË$-Mø-Ìôæ° §ðlº¾†¯]l²¨.Æ>çÙ‰… BǦMýS çÜ…„ø¿¶æ… ¨Ô¶æV> ç³Ä¶æ$-°çÜ$¢-¯]l²¨.
B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔŒæ °Æ>Ã-×æ…ÌZ B…{«§ýl, ™ðlË…-V>×æ {´ë…™èl {ç³fË Ð]l*¨ÇV>¯ól Ð]l¬íÜÏ…ËMýS$ MýS*yé ¿êVýS-ÝëÓ-Ð]l$Å… E…r$…¨. A…§ýl$MóS Æ>çÙ‰ ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ VýS$Ç…_ ¡çÜ$-MýS$¯ól H °Æý‡~-Ķæ$-OÐðl$¯é Æ>çÙ‰ Ð]l¬íÜÏ…Ë AÀ-{´ë-Ķæ*Ë*, A¿¶æ-Å…™èl-Æ>Ë* VýSÐ]l$-¯]l…-ÌZMìS ¡çÜ$-Mø-MýS$…yé fÇW´ù-Ð]lyýl… çÜÇM>§ýl$. D ÑçÙ-Ķæ*¯ól² AüË ¿êÆý‡™èl Ð]l$hÏ‹Ü C™ól¢-à§ýl$ÌŒæ Ð]l¬íÜÏ-Ò$¯Œl ¯éyýl$ {ç³×æ-»Œæ MýSÑ$-sîæMìS C_a¯]l °Ðól-¨MýSÌZ {ç³Ýë¢-Ñ…_…¨. M>ºsìæt ™ðlË…-V>×æ HÆ>µ-r$ÌZ Ð]l¬íÜÏ… AÀ-{´ë-Ķæ*-ËMýS$ ™èlW¯]l {´ë«§é-¯]lÅ… CÐéÓ-˯]l²§ól Ð]l* yìlÐ]l*…yŠl. AÌêVóS ™ðlË…-V>×æ HÆ>µ-r$Oò³ ÑçÜ¢-–™èl ^èlÆý‡a fÆý‡-V>-˯]l²¨ G…IG… AÀ-{´ë-Ķæ$….-

™ðl-Ë…-V>×æ A…Ô¶æ… VýSyýl-_¯]l I§ýl$ §ýlÔ>-»êª-Ë$V> ¯]lË$-VýS$-™èl*¯ól E…¨. 1968&71 ™ðlË…-V>×æ E§ýlÅÐ]l$…, 1972&73 ¯ésìæ {ç³™ólÅ-M>…{«§ýl E§ýlÅ-Ð]l*Ë ™èlÆý‡$-Ðé™èl 1973ÌZ JMýS Æ>fMîSĶæ$ ç³ÇÚë-PÆý‡… Ððl¨MìS¯é {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ ÑÐé§ýl… Ð]l*{™èl… Ð]l$…yýl$-™èl*¯ól E…¨. VýSyýl-_¯]l 11 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-Ë$V> ÝëVýS$-™èl$-¯]l²¨ §é° Mö¯]l-Ýë-W…õ³. ™ðlË…-V>×æ Ð]l…sìæ JMýS çÜ…MìSÏçÙt çÜÐ]l$-çÜÅMýS$ ™èl„ýS×æ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ËÀ…^èlÐ]l#. D A…Զ慙ø çÜ…º…«§ýl… E¯]l² A°² Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË$, çÜ…çܦË$, {ç³gê çÜ…çœ*-Ë™ø ÑçÜ¢-–™èl ^èlÆý‡aË ™èlÆý‡$-Ðé™ól JMýS °Æý‡~Ķæ$… Ý뫧ýlÅ-Ð]l$-Ð]l#-™èl$…¨.

©°™ø {糿ê-Ñ™èl-Ð]l$Äôæ$Å ´ëÇ{Ô>-Ñ$MýS Ð]lÆ>YË$, Ð]l–†¢-§é-Æý‡$Ë çÜ…çœ*Ë$, E§øÅVýS çÜ…çœ*-Ë$, -M>-ÇÃMýS çÜ…çœ*-˯]l$ MýS*yé ^èlÆý‡a-ËÌZ ¿êVýS-ÝëÓ-Ð]l¬-˯]l$ ^ólĶæ*Í. ©°™ø´ër$ Æ>çÙ‰…ÌZ ™èl„ýS×æ… Ô>…†¿¶æ-{§ýl-™èlË ç³#¯]l-Æý‡$-§ýl®-Æý‡-×æ-Oò³¯ól MóS…{§ýl, Æ>çÙ‰ {糿¶æ$-™éÓË$ §ýl–íÙt ÝëÇ…^éÍ. CÌê…sìæ çÜÐ]l$õÜÅ VýS™èl…ÌZ E™èlµ-¯]l²-OÐðl$-¯]l-ç³#yýl$ ¯ésìæ {糫§é° C…¨Æý‡ Ð]lÅÐ]l-çßæ-Ç…_¯]l ¡Æý‡$-ÌZ¯ól 356 A«¨-MýS-Æý‡×æ… Ðól$Æý‡MýS$ Æ>çÙ‰…ÌZ Æ>çÙ‰-糆 ´ë˯]l Ñ«¨…^èlyýl… E™èl¢-Ð]l$-Ð]l$° G…IG… AÀ-{´ë-Ķæ$-ç³-yýl$-™èl$-¯]l²¨. {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ °¯é-§ýl… ™øçÜà, §ólÔ¶æ…ÌZ C§ól ȆÌZ Ñ°í³-çÜ$¢¯]l² C™èlÆý‡ yìlÐ]l*…yýlÏMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯]l…V> Æð‡…yýlÐ]l Æ>Ú‰ëË ç³#¯]l-ÇÓ-¿¶æ-f¯]l çÜ…çœ*°² (Æð‡…yýlÐ]l GÝëÞÈÞ) HÆ>µr$ ^ólĶæ$-yýlÐól$ Ð]l$…_§ýl° MýS*yé G…IG… ¿êÑçÜ$¢-¯]l²¨.

gê¡Ä¶æ$ ´ëÈtË ç³#×æÅÐól$

™ðlË…-V>×æ A…Ô>°² Æð‡^èla-Vösìæt, A«¨-M>-Æý‡…ÌZ E¯]l²-ç³#yýl$ Ð]l*{™èl… §é° VýS$Ç…_ {ç³Ýë¢-Ñ…^èl-MýS$…yé M>Ë… VýSyìl-í³¯]l çœ$¯]l™èl Æð‡…yýl$ {糫§é¯]l gê¡Ä¶æ$ Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË$ M>…{VðS‹Ü, ½gôæ-ï³-ËMóS §ýlMýS$P-™èl$…¨. 1998 ÌZMŠSçÜ¿¶æ G°²-MýSË çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ½gôæï³ ™èl¯]l Ðól$°òœ-ÝùtÌZ {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ HÆ>µ-r$MýS$ àÒ$ C_a…¨. AƇ¬™ól ™ðlË$-VýS$-§ólÔ¶æ…, C™èlÆý‡ ´ëÈtË (G¯Œl-yîlH ¿êVýS-ÝëÓ-Ð]l¬Ë) ÝëĶæ$…™ø A«¨-M>-Æý‡…-ÌZMìS Ð]l_a¯]l ™èlÆý‡$-Ðé™èl ´ëÈt B A…Ô>°² ÑçÜÃ-Ç…_…¨. 2004 G°²-MýS-ËÌZ MóS…{§ýl…ÌZ A«¨-M>Æý‡… MøÌZµ-Ƈ¬¯]l Ð]l$Æý‡$-„ýS×æ… ¯]l$…_ ½gôæï³ Ð]l$äÏ ™ðlË…-V>-×æMýS$ Ð]l$§ýlª™èl$ °¯é§ýl… A…§ýl$-MýS$…¨. 2000 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ M>…{VðS‹Ü {糆ç³-„ýS…ÌZ {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ A…Ô¶æ… VýS$Ç…_ BÌZ-_…^èl-Ð]l-Ë-íÜ…-§ýl° 41 Ð]l$…¨ M>…{VðS‹Ü Ô>çÜ-¯]l-çÜ-¿¶æ$ÅË$ B ´ëÈt A«§ýlÅ-„ýS$-Æ>Ë$ Ýù°Ä¶æ* V>…«©MìS ѯ]l-†ç³-{™èl… çÜÐ]l$-ǵ…^éÆý‡$.

™ðlË…-V>-×æMýS$ {ç³™ólÅMýS {糧ól-ÔŒæ M>…{VðS‹Ü MýSÑ$-sîæ° HÆ>µr$ ^ólĶæ$-Ð]l-ËíÜ…§ýl° MýS*yé MøÆ>Æý‡$. B ѯ]l-†ç³-{™èl… çÜÐ]l$-ǵ…_¯]l-ç³#yýl$ CMýSPyýl {糆糄ýS ¯ól™èlV> yéMýStÆŠ‡ OÐðl.G‹Ü.Æ>fÔóæ-QÆý‡-Æð‡yìlz E¯]l² çÜ…VýS† VýS$Æý‡$¢…^èl$-Mø-ÐéÍ. A糚yýl$ MóS…{§ýl…ÌZ MýS*yé M>…{VðS‹Ü {糆糄ýS Ý릯]l…-ÌZ¯ól E…¨. CÌê…sìæ ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ¯ól D A…Ô>-°MìS E¯]l² ¡{Ð]l-™èl¯]l$ ºsìæt MðS.^èl…{§ýl-Ôóæ-QÆý‡-Æ>Ð]l# 2001ÌZ ™ðlË…-V>×æ Æ>çÙ‰ çÜÑ$-†° ¯ðlËMö-ÌêµÆý‡$. 2004 G°²-MýS-ËÌZ MóS…{§ýl…ÌZ, Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨-M>-Æý‡…-ÌZMìS Æ>Ð]lyýl… MøçÜ…, Æð‡…yýlÐ]l Æ>{Úë-tË ç³#¯]l-ÇÓ-¿¶æ-f¯]l çÜ…çœ$… HÆ>µr$ §éÓÆ> {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ HÆ>µr$ A…Ô>°² ç³ÇÖÍÝë¢-Ð]l$¯]l² àÒ$™ø ™ðlÆ>-çÜ™ø M>…{VðS‹Ü ´÷™èl$¢ MýS$§ýl$-Æý‡$a-MýS$…¨.
Æ>çÙ‰…ÌZ¯]l$, MóS…{§ýl…ÌZ B ´ëÈt A«¨-M>-Æý‡…-ÌZMìS Ð]l_a¯]l ™èlÆý‡$-Ðé™èl ™ðlË…-V>×æ A…Ô>°² MýS±çÜ EÐ]l$Ãyìl {ç³×ê-ãMýSÌZ ^ólÆ>aÆý‡$ MýS*yé. 2004 þ¯ŒlÌZ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…r$ E¿¶æĶæ$ çÜ¿¶æË ç܅Ķæ¬MýS¢ çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ…ÌZ Æ>çÙ‰-糆 ^ólíܯ]l {ç³çÜ…-VýS…ÌZ MýS*yé D A…Ô¶æ… E…¨. MóS…{§ýl, Æ>çÙ‰ Ð]l$…{†-Ð]l-Æ>Y-ËÌZ ™ðlÆ>çÜ çÜ¿¶æ$ÅË$ ^ólÆ>Æý‡$. D A…Ô¶æ… Ò$§ýl HM>-À-{´ëĶæ$ Ý뫧ýl¯]l MøçÜ… 2005, f¯]l-Ð]l-ÇÌZ {ç³×æ-»Œæ Ð]l¬QÈj ¯éĶæ$-MýS-™èlÓ…ÌZ ĶæÊï³Äôæ$ Eç³çÜ…çœ$… MýS*yé BÑÆý‡Â-Ñ…-_…¨. M>± fÇW…-§ól-Ò$-Ìôæ§ýl$. Ð]l$…{† Ð]lÆ>YË ¯]l$…_ ™ðlÆ>çÜ OÐðl§ö-ËVýSyýl…, 糧ól糧ól {ç³™ólÅMýS Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ VýSyýl$-Ð]l#Ë$ Ñ«¨…^èlyýl…, MóSïÜ-BÆŠ‡ ÌZMŠSçÜ¿¶æ çÜ¿¶æ-Å™éÓ-°MìS Æð‡…yýl$-ÝëÆý‡$Ï Æ>i¯éÐ]l* ^ólĶæ$yýl…, A…†Ð]l$…V> M>…{VðS-‹Ü-™ø¯ól ™ðlVýS-™ðl…ç³#Ë$ ^ólçÜ$-Mø Ð]lyýl… ™ðlÍíܯ]l çÜ…VýS™ól.
CÌê E…yýl-V>¯ól 2009 G°²-MýS-ËÌZ ™ðlË$-VýS$-§ólÔ¶æ… {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ HÆ>µ-r$Oò³ Aç³µ-sìæ-§éM> ™èl¯]l-MýS$¯]l² Ð]lņÆó‡MýS OÐðlQÇMìS ±âŸÏ-¨Í…¨. {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>×æ HÆ>µr$ àÒ$™ø E¿¶æĶæ$ MýSÐ]lÊÅ-°çÜ$t ´ëÈtË$, ™ðlÆ>-çÜ™ø ´÷™èl$¢ ò³r$t-MýS$…¨. C…§ýl$ÌZ ïÜï³I {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>-×æMýS$ ç³NÇ¢ Ð]l$§ýlª™èl$ CçÜ$¢…yýlV>, ïÜï³-G… Ð]l*{™èl… ¿êÚë {ç³Ä¶æ¬MýS¢ Æ>Ú‰ë ËMýS$ MýSr$t-ºyìl E…yé-˯]l² ™èlÐ]l$ ´ë™èl OÐðlQǯól A¯]l$-çÜ-ÇçÜ$¢-¯]l²¨. CÌê A°² Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË MýSç³µ-§ér$ OÐðlQÇ™ø, AÐ]l-M>-Ô¶æ-Ðé-§ýl…™ø {ç³™ólÅMýS Æ>çÙ‰ yìlÐ]l*…yŠl fsìæ-Ë…V> Ð]l*Ç´ù-Ƈ¬…¨.
Æð‡…yýlÐ]l GÝëÞ-ÈÞÄôæ$ Ð]l$…_¨

§ýl$Æý‡-§ýl–-çÙt-Ð]l-Ô>™èl$¢ M>…{VðS‹Ü ´ëÈt ™ðlË…-V>×æ A…Ô>°² ™èl¯]lMýS*, ™ðlÆ>-çÜMýS* Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÅÐ]l-àÆý‡…-V>¯ól ¿êÑ…_…¨. ĶæÊï³-Äôæ$-ÌZ° C™èlÆý‡ ¿êVýS-ÝëÓ-Ð]l¬Ë AÀ-{´ë-Ķæ*Ë$ V>±, Æ>çÙ‰…ÌZ E¯]l² Ñ$Wͯ]l Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË OÐðlQÇ HÑ$sZ ™ðlË$-çÜ$-Mø-Ðé-˯]l² E§ólªÔ¶æ… V>± M>…{VðS‹Ü ´ëÈtMìS ÌôæMýS-´ù-Ķæ*Ƈ¬. AƇ¬¯é ĶæÊï³Äôæ$ Eç³ çÜ…çœ*-°MìS G…IG… JMýS ѯ]l-†ç³-{™èl… çÜÐ]l$-ǵ…_…¨. G…IG… VýSyýl-_¯]l BÆý‡$ §ýlÔ>-»êª-Ë$V> Æ>çÙ‰…ÌZ Ð]l¬íÜÏ… A¿¶æ$Å-¯]l²-†MìS ´ër$ç³yýl$-™èl$-¯]l²¨. ´ùÎçÜ$ ^èlÆý‡Å (1948), BOò³ ÑÔ>-Ìê…{«§ýl HÆ>µr$ (1956) ™èlÆý‡$-Ðé™èl çÜ…¿¶æ-Ñ…_¯]l A¯ólMýS ç³Ç×ê-Ð]l*-ËÌZ Ð]l¬íÜÏ…Ë$ »êV> ¯]lçÙt-´ù-Ķæ*Æý‡$. gêXÆý‡$ Æý‡§ýl$ª ^èlrt…, C¯é… Æý‡§ýl$ª ^è rt…, Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ ¿¶æ*ç³-ÇÑ$† ^èlrt…, ç³rt×æ ¿¶æ* ç³ÇÑ$† ^èlrt… Ð]l…sìæ-Ð]l±² MýS*yé Ð]l¬íÜÏ…ËMýS$ ^ólr$ ^ólÔ>Ƈ¬.

ÒsìæÐ]lËÏ ç³§ýl-Mö…yýl$ Ë„ýSË GMýS-Æ>Ë ÝëVýS$-¿¶æ*Ñ$, ÐólÌê¨ GMýS-Æ>Ë ç³rt×æ {´ë…™èl ¿¶æ*Ñ$ MýS*yé Ð]l¬íÜÏ…Ë$ Ð]l§ýl$-Ë$-MýS$-¯é²Æý‡$. M>± ÝëÐ]l*-hMýS, BǦMýSÆý‡…V>-ËÌZ C™èlÆý‡ Ð]lÆ>YË MýS…sñæ Ð]l¬íÜÏ…Ë$ G…™ø Ððl¯]l$-MýS-ºyìl E¯]l² çÜ…VýS† JMýS ÐéçÜ¢Ð]l…. çÜ^éÆŠ‡ MýSÑ$sîæ, Æý‡…VýS-¯é-£Šl Ñ${Ô> MýSÑ$-çÙ¯Œl C§ól Æý‡$kÐ]l# ^ólçÜ$¢-¯é²Æ‡¬. VýSyýl-_¯]l Æð‡…yýl$ §ýlÔ>-»êª-Ë$V> ià©Ë õ³Æý‡$™ø, IG‹Ü-I™ø çÜ…º…-«§éË õ³Æý‡$™ø {糿¶æ$-™éÓË$ ÝëWçÜ$¢¯]l² Ðól«¨…ç³#Ë$ Ð]l¬íÜÏ… Ķæ¬Ð]l™èl Ð]l$¯]l-çÜ$-˯]l$ ¡{Ð]l…V> V>Ķæ$-ç³-Æý‡$-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. HOÐðl$¯é A°² A…Ô>-˯]l$ MýS*Ë…-MýS-çÙ…V> ^èlÇa…^ól…§ýl$MýS$, ™ðlË…-V>-×æ™ø ´ër$, CÌê…sìæ C™èlÆý‡ yìlÐ]l*…yýlϯ]l$ VýS$Ç…_ MýS*yé BÌZ-_…^ól…-§ýl$MýS$ Æð‡…yýlÐ]l Æ>Ú‰ëË ç³#¯]l-ÇÓ-¿¶æ-f¯]l çÜ…çœ*°² HÆ>µr$ ^ólĶæ*-Ë° MøÆ>….

M>…{VðS‹Ü J…sñæ™èl$¢ ´ùMýSyýl

°gê-°MìS D A…Ô¶æ… Ò$§ýl 2005ÌZ¯ól çÜ…{ç³-¨…ç³#Ë$ Ððl¬§ýl-OÌñæ-¯éƇ¬. 2009 G°²-MýS-ËMýS$ Ð]l¬…§ól ©°° ç³ÇçÙP-Ç…_ E…yýl-Ð]l^èl$a. M>± A«¨-M>-Æý‡…ÌZ E¯]l² I§ýl$-¯]l²-Æó‡â¶æ$Ï M>ËĶæ*-糯]l ^ólíܯ]l {糿¶æ$-™èlÓ… _Ð]l-ÇMìS B§ýl-Æ>-»ê-§ýlÆ> "™ðl-Ë…-V>×æ MìSÏçÙt ç³Çíܦ†' B«§é-Æý‡…V> Ððl¬¯]l² yìlòÜ…ºÆŠ‡ ™öÑ$Ã-¨¯]l ™ðlË…-V>×æ HÆ>µr$ {ç³{MìSĶæ$ {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$-¯]lr$t {ç³MýS-sìæ…_…¨. 糧ýl-Mö…yýl$ ÆøkË B…§ø-â¶æ¯]l ™èlÆý‡$-Ðé™èl çßæyé-Ð]l#yìlV> MóS…{§ýl… D {ç³MýSr¯]l ^ólíÜ-¯]lr$t MýS°í³-çÜ$¢-¯]l²¨. ĶæÊï³Äôæ$ ¿êVýS-ÝëÓ-Ð]l¬-Ë™ø AƇ¬¯é ^èlÇa…^èl-MýS$…yé, CÌê…sìæ {ç³MýS-r¯]l ^ólõÜ¢ A¨ B…{«§ýl, Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ {´ë…™éË Ò$§ýl H Ñ«§ýl-OÐðl$¯]l {糿êÐ]l… ^èl*ç³#-™èl$…§ø-¯]l¯]l² ÑçÙĶæ$… MýS*yé BÌZ-_…^èl-MýS$…yé D {ç³MýS-r¯]l ^ólÔ>Æý‡$.

D {ç³MýS-r¯]l™ø B Æð‡…yýl$ {´ë…™é-ÌZϯ]l* B…§ø-â¶æ¯]l Ððl¬§ýl-OÌñæ…¨. M>…{VðS‹Ü, ™ðlË$-VýS$-§ólÔ¶æ… Ð]l…sìæ {糫§é¯]l Æ>fMîSĶæ$ 糄>Ìôæ M>MýS$…yé {ç³gê-Æ>-fÅ… ´ëÈt MýS*yé D A…Ô¶æ… Ò$§ýl Æð‡…yýl$V> `ÌêƇ¬. ©°™ø yìlòÜ…ºÆŠ‡ 23¯]l ÑçÜ¢-–™èl Ýë¦Æ‡¬ çÜ…{ç³-¨…ç³#Ë õ³Æý‡$™ø MóS…{§ýl… Ð]l$Æø {ç³MýS-r¯]l ^ólíÜ…¨. C¨ AW²MìS BfÅ… ´ùíÜ…¨.
¿êÆý‡-™Œl {ç³gê-ÝëÓ-Ñ$MýS Ð]lÅÐ]lçܦ. CMýSP-yýl$-¯]l²¨ °Ä¶æ$…-™èl–-™èlÓ… M>§ýl$. ´ëÆý‡Ï-Ððl$…rÈ {ç³gê-ÝëÓ-Ð]l$Å…. §ólÔ¶æ…ÌZ ÝëVýS$™èl$¯]l²¨ Ð]l˜Æý‡$ÅË$, Ððl¬VýS-Ë$Ë ´ë˯]l M>§ýl$. Ìôæ§é {¼sìæ-‹Ù Ýë{Ð]l*-fÅ…ÌZ ¿êVýS… M>§ýl$. GÐ]lÆø ¡çÜ$-MýS$¯]l² °Æý‡~-Ķæ*-˯]l$ {ç³fË Ò$§ýl Æý‡$§ýlªyýl… Ý뫧ýlÅ… M>§ýl$. H A…Ô¶æ… Ò$§ýl-O¯ðl¯é ÑçÜ¢-–™èl…V> ^èlÆý‡aË$ fÇí³ °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$-Mø-ÐéÍ. G°Ñ$¨ ´ëÈt-˯]l$ ^èlÆý‡a-ËMýS$ í³Í_ §é°MìS ÑçÜ¢–™èl Ýë¦Æ‡¬ ^èlÆý‡aË$ A¯]l² Ð]l¬çÜ$VýS$ çÜÇM>§ýl$. °gê-°MìS ™ðlË…-V>×æ çÜÐ]l$çÜÅ CÌê…sìæ §ýlÔ¶æ¯]l$ G糚yø §ésìæ-´ù-Ƈ¬…¨. G°Ñ$¨ ´ëÈtË ÐéÇ° í³Í_ ™ðlË…-V>×æ HÆ>µ-r$MýS$ "L¯]l$', "M>§ýl$' A° JMýSP-Ð]l¬-MýSPÌZ ™ólËa-Ð]l$-¯]lyýl… Ý뫧ýlÅ… M>§ýl$.

AƇ¬™ól Ððl¬¯]l² yìlòÜ…ºÆŠ‡ Hyýl$¯]l Æ>çÙ‰ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† °Æý‡Ó-íßæ…_¯]l AüË糄ýS çÜÐ]l*-ÐólÔ¶æ… ¡çÜ$-MýS$¯]l² °Æý‡~Ķæ$… B«§é-Æý‡…V> ™öÑ$è ¯ésìæ {ç³MýS-r¯]l ^ólíÜ-¯]lr$t MóS…{§ýl… ^ðlí³µ…¨. AÌêVóS "°Æý‡~Ķæ$… Ýù°Ä¶æ*§ól' A…r* M>…{VðS‹Ü Ô>çÜ-¯]l-çÜ¿ê 糄ýS… ^ólíܯ]l ¡Æ>ï]l… Ò$§ýl MóS…{§ýl… B«§é-Æý‡-ç³yìl °Æý‡~Ķæ$… ¡çÜ$-MýS$…¨. JMýS Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† HÆ>µr$ ^ólíܯ]l AüË糄ýS… ¡çÜ$-MýS$¯]l² °Æý‡~Ķæ$… §éÓÆ>¯ø, JMýS ´ëÈt ^ólíܯ]l HMýS-ÐéMýSÅ ¡Æ>ï]l… B«§é-Æý‡…-V>¯ø {ç³gê-ÝëÓ-Ð]l$Å…ÌZ MîSËMýS °Æý‡~-Ķæ*Ë$ ¡çÜ$-Mø-ÌôæÆý‡$. JMýS Æ>çÙ‰…, §é° {ç³fË ™èlËÆ>-™èl¯]l$ °Æý‡~-Ƈ¬…^èl-ÌôæÆý‡$.

Æ>f«§é° {糆çÙt¯]l$ M>´ë-yéÍ

C…M> B…§ø-â¶æ¯]l MýSÍW…^ól ÑçÙ-Ķæ$…& D I§é-Æý‡$- Ðé-Æ>-Ë$V> Æ>çÙ‰…ÌZ ÝëVýS$-™èl$¯]l² B…§ø-â¶æ¯]l. º…§Šl ™èlÆý‡$-Ðé™èl º…§Šl ºyýl$-VýS$-iÑ° MýS$…VýS-©Ô>Ƈ¬. {´ë£ýl-Ñ$MýS Ýë¦Æ‡¬ ¯]l$…_ ÑÔ¶æÓ-ѧéÅ-ËĶæ$… Ð]lÆý‡MýS$ ѧéÅ-ËĶæ*Ë$ ^èl†MìS-Ëç³-yézƇ¬. ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë…™é Ò«¨¯]l-ç³-yézÆý‡$. C§ýl…™é ^èl*íÜ ™èlÍÏ-§ýl…-{yýl$Ë$ MýS$…W´ù-™èl$-¯é²Æý‡$. BĶæ* {´ë…™é-ËÌZ ѧéÅ-Æý‡$¦Ë*, Æ>fMîSĶæ$ ¯ól™èl-ËMýS* Ð]l$«§ýlÅ Jyýl…-ºyìlMýS MýS$¨Ç…¨. ÐéÇMìS ÒÆý‡$, ÒÇMìS ÐéÆý‡$ Ð]l$§ýlª™èl$ C^èl$a-MýS$…r$-¯é²Æý‡$. Isîæ, ½ï³K çÜ…çܦË*, LçÙ-«§ýl-Æý‡…VýS…, ç³Ç{Ô¶æ-Ð]l$Ë$ I§ýl$-Ðé-Æ>-ËMóS ¡{Ð]l ¯]lÚë-t˯]l$ G§ýl$-ÆöP…r$-¯é²Æ‡¬. D A°Õa™èl Ðé™é-Ð]l-Æý‡-×æ…™ø Mö°² §ýlÔ>-»êª-Ë$V> Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl Ý뫨…^èl$-MýS$¯]l² MîSÇ¢-{ç³-†çÙtË$ Ayýl$-VýS…-r$-™èl$-¯é²Æ‡¬.

C¯ðlÓ-çÜt-Æý‡Ï¯]l$ ¿¶æĶæ*…§ø-â¶æ-¯]l-ËÌZ Ð]l¬…^ðl-™èl$¢-™èl$-¯]l²¨. ™èlÆý‡^èl$ fÆý‡$-VýS$-™èl$¯]l² º…§ŠlË*, B…§ø-â¶æ-¯]lË Ð]lËÏ Ðé×ìæ-fÅ… MýS$…r$ç³yìl Æ>çÙ‰ Qgê¯éMýS$ B§éĶæ$… ™èlWY…¨. MóS…{§ýl Æð‡Ððl¯]l*Å Ð]lçÜ*â¶æ$Ï MýS*yé ™èlVýS$Y-™èl$-¯é²Æ‡¬. {VóS-rÆŠ‡ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl, C™èlÆý‡ Ý린MýS çÜ…çÜ¦Ë ç³Çíܦ† yøÌê-Ķæ$-Ð]l*¯]l…V> Ð]l*Ç…¨. BÈtïÜ MøË$-Mø-Ìôæ° §ðlº¾†¯]l²¨. Æ>çÙ‰… BǦMýS çÜ…„ø¿¶æ… ¨Ô¶æV> ç³Ä¶æ$-°çÜ$¢-¯]l²¨. B…§ø-â¶æ-¯]lË Ò$§ýl °õÙ-«§éË$ E¯é², fÆý‡$-VýS$-™èl$¯]l² AËÏ-Æý‡Ï¯]l$ AÇMýSsìæt, Ý뫧é-Æý‡×æ ç³Çíܦ-™èl$-˯]l$ ¯ðlËMö-˵yýl…ÌZ Ð]l$¯]l ´ùÎçÜ$Ë$ ç³NÇ¢V> Ñçœ-ËOÐðl$-¯éÆý‡$. {糿¶æ$™èlÓ BçÜ$¢-˯]l$ «§ýlÓ…çÜ… ^ólĶæ$yýl…, Mö…§ýlÆý‡$ Ð]lÅMýS$¢Ë BçÜ$¢-˯]l$ G…í³MýS ^ólíÜ «§ýlÓ…çÜ… ^ólĶæ$yýl… GMýS$P-OÐðl…¨.

{糿¶æ$™èlÓ Ä¶æ$…{™é…VýS… Ððl¬™èl¢…& çÜ_Ðé-ËĶæ$… ¯]l$…_ ç³…^é-Ķæ$-¡Ë Ð]lÆý‡MýS$ çÜ¢…À…_-´ù-Ƈ¬…¨. A°² AÀ-Ð]l–¨® 糯]l$Ë$ çÜ¢…À…_´ùĶæ*-Ķæ$° Ýë„>™èl$¢ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† MðS.ÆøÔ¶æÄôæ$Å J糚-MýS$-¯é²Æý‡$. Ð]lÊyýl$ {´ë…™éË ¯éĶæ$-MýS$Ë$ Ô>çÜ-¯ø-ËÏ…-çœ$¯]l ^ólÝë¢-Ð]l$° »ñæ¨ÇçÜ$¢-¯é²Æý‡$. 糯]l$²Ë$, ѧýl$Å-™Œl ¼Ë$ÏË$ ^ðlÍÏ…^èl-Ð]l-§ýlª° {ç³f˯]l$ Æð‡^èla-Vö-yýl$-™èl$-¯é²Æý‡$. D ç³Çíܦ-™èl$-ËÌZ Æ>çÙ‰-糆 ´ë˯]l Ñ«¨…^èl-yýlÐól$ E™èl¢-Ð]l$-Ð]l$°, Ogñæ ™ðlË…-V>×æ, OgñæB…{«§ýl E§ýlÅ-Ð]l*Ë ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ ¯ésìæ {糫§é° C…¨Æý‡ D A«¨-MýS-Æý‡-×ê¯ól² B{Ô¶æ-Ƈ¬…^é-Æý‡° G…IG… ™ðlÍĶæ$-^ól-çÜ$¢-¯]l²¨.

D A…Ô¶æ…Oò³ M>Ë ç³ÇÑ$-†™ø MýS*yìl¯]l JMýS çÜ…çœ*°² MóS…{§ýl {糿¶æ$-™èlÓ… HÆ>µr$ ^ólĶæ*-Ë° Ð]l* AÀ-{´ëĶæ$…. B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔŒæ ¿¶æÑ™èl-ÐéÅ°² ™ólÌôæa D MýSÑ$-sîæÌZ B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔŒæ ïܰĶæ$ÆŠ‡ ´ë˯é-«¨-M>-Æý‡$Ë$ E…yéÍ. G°² E¯é² Æ>çÙ‰…ÌZ Ý뫧é-Æý‡×æ ç³Çíܦ-™èl$Ë$ MýS͵…^èl-yé-°MìS ò³§ýlª ï³r ÐólĶæ$yýl… MóS…{§ýl… ™èl„ýS×æ MýSÆý‡¢-Ð]lÅ….
&AçÜ-§ýl$-©ª¯Œl JOÐðlïÜ

A«§ýlÅ-„ýS$Ë$, GIG…-I-G…; G…ï³&Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§Šl

(MóS…{§ýl… HÆ>µr$ ^ólíܯ]l G°Ñ$¨ ´ëÈtË çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ…ÌZ Ð]l$hÏ‹Ü çÜÐ]l$ǵ…_¯]l ç³{™èl…ÌZ° Mö°² ¿êV>Ë$)

 

***************************************

SAKSHI

EDITORIAL

 

GÐ]l-ÇMîS Ñ°í³…^èl° ïÜÐ]l$-Ðé-çÜ$Ë Vøyýl$

 

Ð]lÊyýl$ {糫§é¯]l {´ë…™é-OÌñæ¯]l MøÝ뢅{«§ýl, Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$, ™ðlË…-V>-×æË MýS*rÑ$V> BÑÆý‡Â-Ñ…-_…§ól B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔŒæ. ™ðlË$VýS$ Ð]l*sêÏyól {ç³fË…-§ýlÆý‡* JMóS MýS$r$…º…V> HÆý‡µyìl iÑ…^é-˯ól ™èlçßæ-™èlõßæ ÑÔ>-Ìê…{«§ýlMýS$ ç³#¯é¨. MýSÍíÜ iÑ…^é-Ë-¯]l² ¿êÐ]l¯]l Ð]l$…_O§ðl¯é, ´ë˯]lÌZ Æ>fMîSĶæ$ _™èl¢-Ô¶æ$¨® MöÆý‡-Ð]l-yýl-r…™ø Ð]lÊyýl$ {´ë…™éË Ð]l$«§ýlÅ ò³ÇW¯]l AçÜ-Ð]l*-¯]l-™èl-˯]l$ VýS$Ç¢-…-^èl-yýl…ÌZ MýS*yé ÑÐ]l„ýS çܵçÙt…V>¯ól Mö¯]l-Ýë-VýS$-™ø…¨. ¿oVø-ãMýS…-V>¯]l*, f¯é-¿ê-ç³-Æý‡…-V>¯]l* _¯]l²-O§ðl¯]l Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ Ñ$Wͯ]l {´ë…™é-ËMýS¯é² B ÑÐ]l-„ýSMýS$ GMýS$P-Ð]lV> VýS$Æý‡-Ƈ¬…§ýl-¯]l²¨ M>§ýl-¯]l-Ìôæ° ÐéçÜ¢Ð]l…. 1953ÌZ B…{«§ýl Æ>çÙ‰… HÆý‡µ-yìl¯]l ¯ésìæ ¯]l$…` ¯ólsìæ Ð]lÆý‡MýS* Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ G…™èlsìæ °Æý‡Ï-„>-Å°MìS ÌZO¯ðl…§ø A…^èl¯é ÐólõÜ¢ §é°MìS »ê«§ýl$Å-ËƇ¬¯]l ¯éĶæ$-MýS$-Ìñæ-Ð]lÓ-DZ ¿¶æÑçÙÅ-™èl¢-Æ>Ë$ „ýSÑ$…^èlÐ]l#. ™èlÐ]l$MýS$ ¯éÅĶæ$…V> §ýlM>P-ÍÞ¯]l ¯]l© fÌêË Ðésê¯]l$ ´ùVösìæt Oò³Æý‡Ï¯]l$ G…yýl-»ñæ-sêtÆý‡$. E§øÅ-V>-Ð]l-M>-Ô>-˯]l$ §ýl*Æý‡… ^ólíÜ ^èl§ýl$-Ð]l#-MýS$¯]l² ÐéÇ ´÷rt-Vö-sêtÆý‡$.

ѧéÅ ÝûMýS-Æ>Å-˯]l$ °Æý‡Ï-„ýS-Å… ^ólíÜ {ç³gê O^ðl™èl-¯éÅ°² ™öMì Pò³-sêtÆý‡$. C¨ A° ^ðlç³µ-¯]l-Ð]l-çÜÆý‡… ÌôæMýS$…yé A°² Æý‡…V>-ËÌZ¯]l* ïÜÐ]l$¯]l$ Ððl¯]l-MýS$P-¯ðlsìæt {ç³gê iљ鰲 Ô¶æÐ]l-{´ëĶæ$… ^ólÔ>Æý‡$. ¨Ð]l…-VýS™èl Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† yéMýStÆŠ‡ OÐðlG‹Ü Æ>fÔóæ-QÆý‡-Æð‡yìlz ™èlç³µ, Æ>ډ밲 ´ëÍ…_¯]l H JMýSP ¯éĶæ$-MýS$yýl* Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ MýSyýl-VýS…-yýlϯ]l$ ç³sìæt…^èl$-MýS$¯]l² ´ë´ë-¯]l-´ù-Ìôæ§ýl$. ïÜÐ]l$MýS$ VýS$MðSPyýl$ ™éVýS$-±Æý‡*, Ð]l$Ç M>íÜ°² ÝëVýS$-±Æý‡* A…¨…^é-˯]l² çÜ…MýS-˵…™ø, ïÜÐ]l$ {´ëgñæ-MýS$tË Ý뫧ýl-¯]lMýS$ }M>Æý‡… ^èl$sìæt¯]l OÐðlG‹Ü AÑ ç³NÇ¢-M>-MýS$…yé¯ól Ð]l$Æý‡-×ìæ…^èlyýl… »ê«§é-MýSÆý‡…. Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ hÌêÏ-ËMýS$ MýSÆý‡$Ð]l# °™èlÅMýS–™èlÅ…V> Ð]l*Ç…¨. §ólÔ¶æ… Ððl¬™èl¢…ÌZ ¡{Ð]l…V> MýSÆý‡$-Ð]l#-M>-rM>-ËMýS$ VýS$Æý‡Äôæ$Å {´ë…™èl…V> Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ ¯]lÐðl*-O§ðl…¨. G…yìl¯]l Vö…™èl$-Ë™ø ïÜÐ]l$ ÐéçÜ$Ë$ ±â¶æ$Ï M>Ðé-Ë° °¯]l-¨õÜ¢, MýS–Úë~ fÌêË Ò$§ýl çßæMýS$P-Ìôæ-§ýl° °Æ>®-„ìS-×æÅ…V> VðS…sôæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$.

ïÜÐ]l$ ÐéçÜ$-ËMýS$ VýS™èl…ÌZ fÇW¯]l A¯éÅ-Ķæ*Ë$ ¯ólsìæMîS Ððl…sê-yýl$-™èl*¯ól E¯é²Æ‡¬. ÐéÇ B…§ø-â¶æ-¯]l-ËMýS*, ´ùÆ>-sê-ËMýS*, ™éÅV>-ËMýS* VýS$Ç¢…õ³ Ìôæ§ýl$. C…Mø-OÐðlç³#, ™ðlË…-V>×æ Ððl¯]l$-MýS-»êr$ ™èl¯]l…, ™ðlË…-V>×æ òÜ…sìæ-Ððl$…r$ ÑçÜ¢-–™èl…V> ^èlÆý‡a-MöçÜ*¢, {ç³^é-Æ>-°MìS ¯ø^èl$-Mø-Ð]l-yýl…-ÌZ¯]l* Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË ´ë{™èl çܵçÙt…V>¯ól E…¨. {ç³™ólÅMýS ™ðlË…-V>-×æ¯]l$ Ððl¯]l$-MóS-çÜ$-Mö-çÜ$¢¯]l² ´ëÈtË*, ¯éĶæ$-MýS$Ë* ïÜÐ]l$MýS$ fÇW¯]l A¯éÅ-Ķæ*°² VýS*Ça G…§ýl$MýS$ Ð]l*sêÏ-yýl-Ìôæ-MýS-´ù-™èl$-¯é²-Æý‡-¯]l²¨ AÆý‡¦…M>° {ç³Ô¶æ². ´ùËÐ]lÆý‡…, ç³#Í_…™èlË, ´ù†Æð‡-yìlz-´ë-yýl$-˯]l$ Ð]lņÆó‡-MìS…^ól sîæBÆŠ‡-G‹Ü ¯éĶæ$-MýS$-Ë™ø ^ðlrt-ç³-sêt-Ìôæ-çÜ$-MýS$° †ÇVóS ´ëÈtË$ Æó‡ç³# Æ>Ķæ$-ËïÜ-Ð]l$MýS$ GÌê ¯éÅĶæ$… ^ólÝë¢Äñæ* ÐéÆð‡-ÌêVýS* ÑÐ]l-Ç…^èlÆý‡$.

M>±, °Ë©íÜ Ayý V>ÍÞ¯]l çÜÐ]l$Ķæ$ BçÜ-¯]l²-OÐðl$…¨. ´ù†Æð‡-yìlz-´ëyýl$ ÑçÜ¢-Æý‡×æ MøçÜ… çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-Ë$V> G¯ø² ´ùÆ>-sêË$ °Æý‡Ó-íßæ…_¯é BÕ…_¯]l çœÍ™èl… §ýlMýSP-¯ól-Ìôæ§ýl$. OÐðlG‹Ü AM>Ë Ð]l$Æý‡-×æ…™ø B ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ ïÜÐ]l$ ÐéçÜ$-ËMýS$ fÇW¯]l ¯]lçÙt… ÐðlËMýS-rt-Ìôæ-°¨. A°² ´ëÈtË* ´ùsîæ ç³yìl ™ðlË…-V>-×æMýS$ fÇW¯]l A¯éÅ-Ķæ*°² HMýS-Æý‡$-Ð]l#- ò³yýl$-™èl$-¯é²Æó‡ V>±, MýSÆý‡$-Ð]l#ÌZ {ç³ç³…-^èl…-ÌZ¯ól {ç³íÜ-¨®-V>…_¯]l A¯]l…-™èl-ç³#Æý‡… hÌêÏ Æ>Ķæ$-ËïÜ-Ð]l$ÌZ E…§ýl±, §é°² MýSÆý‡$Ð]l# »êÇ ¯]l$…_ M>´ë-yé-˯]l² çܵ–çßæ H JMýSP ´ëÈt MýS*yé Ð]lÅMýS¢… ^ólĶæ$-MýS-´ù-Ð]lyýl… „ýSÑ$…^èl-Æ>° ¯ólÆý‡…. 1963 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æý‡…ÌZ MóS…{§ýl… çÜ*^èl¯]l Ðól$Æý‡MýS$ Æ>Ķæ$-ËïÜ-Ð]l$-ÌZ° 40 ™éË*-M>-˯]l$ Ô>Ô¶æÓ™èl §ýl$Ç„ýS {´ë…™é-Ë$V> VýS$Ç¢…^éÆý‡$.

§ólÔ¶æ…ÌZ Æ>fÝ릯Œl GyéÇ {´ë…™èl… ™èlÆý‡$-Ðé™èl MýSÆý‡$-Ð]l#ÌZ Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ {´ë…™èl…, A…§ýl$ÌZ A¯]l…-™èl-ç³#Æý‡… hÌêÏ {ç³£ýlÐ]l$ Ý릯]l…ÌZ E…§ýl-¯]l²¨ VýSÐ]l$-¯éÆý‡á…. MýSÆý‡$Ð]l#, °Æý‡$-§øÅ-V>-°MìS ™øyýl$ MýS„ýSË$, M>Æý‡µ-×êÅË$ OòÜÓÆý‡ ÑàÆý‡… ^ólçÜ$¢-¯é²Æ‡¬. MýSsìæMýS õ³§ýl-ÇMýS…, §éÇ{§ýl-Å…, BMýSÍ ^éÐ]l#Ë$, °™èlÅ Ð]lËçÜË$, Ð]lËÏ-M>-yýl$-Ë$V> Ð]l*ǯ]l {V>Ð]l*Ë$ ïÜÐ]l$ §ýl$íܦ-†MìS B§ýlª… ç³yýl-™éƇ¬. A¯ólMýSÝëÆý‡$Ï A«§ýlÅ-Ķæ$¯]l… ÝëW…_¯]l Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë º–…§éË$ MýS*yé Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$, A¯]l…-™èl-ç³#Æý‡… MýSÆý‡$-Ð]l#¯]l$ Ô>Ô¶æÓ-™èl…V> ç³ÇçÙP-Ç…^èl-yé-°MìS {ç³×ê-ãMýSË$ Æý‡*´÷…§ýl-MýS-´ù™ól, ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ Ð]l$Ç…™èl {ç³Ð]l*-§ýl…V> ç³Ç×æ-Ñ$-çÜ$¢…§ýl° òßæ^èla-Ç…^éÆý‡$. AƇ¬¯é, Æ>fMîSĶæ$ ¯éĶæ$-MýS$Ë §ýlĶæ*-§é-„ìS-×êÅË$ ïÜÐ]l$Oò³ {ç³çÜ-Ç…_¯]l §éQÌêË$ ÌôæÐ]l#.

C糚yýl$ ïÜÐ]l$ ÐéçÜ$-˯]l$ Mö™èl¢ çÜÐ]l$çÜÅ Ðól«¨-Ýù¢…¨. ÐólÆ>µ-r$-Ðé§ýl E§ýlÅ-Ð]l*-ËMýS$ MóS…{§ýl {糿¶æ$-™èlÓ… ™èlÌŸ-WY™ól ïÜÐ]l$ÐéçÜ$Ë ç³Çíܦ† Ð]l$Ç…™èl ¨VýS-gê-Æý‡$™èl$…§ýl¯]l² B§ýl$Æ>ª ç³sìæt ï³yìl-Ýù¢…¨. {ç³gê-ÝëÓ-Ñ$MýS Ķæ¬VýS…ÌZ Ððl$gê-Çsîæ Kr$§ól A«¨-M>Æý‡…. f¯é¿ê È™éÅ ™ðlË…-V>×æ, MøÝ뢅{«§ýl {´ë…™é-˧ól G糚yýl* B«¨-MýSÅ…. Æ>Ķæ$-ËïÜ-Ð]l$¨ Art-yýl$VýS$ Ý릯]lÐól$. {ç³™ólÅMýS E§ýlÅ-Ð]l*-Ë™ø Æ>çÙ‰… Ð]l¬MýSP-Ë$V> Ñyìl-´ù™ól, Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ Ð]l$äÏ GÐ]lÆø JMýS-ÇMìS §ýlĶæ*-§é-„ìS-×êÅ-ËMýS$ ÌZºyól iÑ…^éÍ. çÜOÐðl$-MýSÅ…V> Mö¯]l-Ýë-W™ól MýS±çÜ… ™ðlË$VýS$ ÐéÆý‡…™é MýSÍíÜ-Ððl$-ËíÜ E¯é²-Æý‡¯]l² çÜ…™èl–-ç³¢-Ƈ¬¯é §ýlMýS$P-™èl$…¨.

C糚yýl$ B BÔ¶æ MýS*yé Ayýl$-VýS…-r$-™ø…¨. Cç³µ-sìæ-OMðS¯é Æ>Ķæ$-ËïÜÐ]l$ ÐéçÜ$Ë$, ´ëÈtË ¯éĶæ$-MýS$Ë* Ðól$Ë$-Mö° ™èlÐ]l$MýS$ fÆý‡$-VýS$-™èl$¯]l² A¯éÅ-Ķæ*-ËOò³ VýSâ¶æ-Ððl$-™é¢-ÍÞ¯]l AÐ]l-çÜÆý‡… E…¨. {糫§é-¯]l…V>, ѧéÅ-Æý‡$¦Ë*, Ðól$«§é-Ð]l#Ë* ™èlÆý‡-™èl-Æ>-Ë$V> Æ>Ķæ$-ËïÜ-Ð]l$MýS$ fÆý‡$-VýS$-™èl$¯]l² A¯éÅ-Ķæ*-˯]l$ VýS×ê…M>-Ë™ø ÑÐ]l-Ç…^ól A«§ýlÅ-Ķæ$-¯é-°MìS ç³N¯]l$-Mø-ÐéÍ. ÐólÆ>µr$ Ðé§é°² Ð]lņÆó‡-MìS…_, çÜOÐðl$MýSÅ Ðé§é°² M>´ëyól {ç³Ä¶æ$-™èl²… {ç³£ýlÐ]l$ {´ë«§é-¯]lÅ-OÐðl$¯é, ïÜÐ]l$ AÀ-Ð]l–-¨®Oò³ §ýl–íÙt ÝëÇ…^èlyýl… Æ>fMîSĶæ$ ´ëÈtË MýSÆý‡¢-Ð]lÅ-Ð]l$° VýS$Ç¢…^ólÌê ѧéÅǦ, Ðól$«§é-Ð]l#Ë$ M>Æ>Å-^èl-Æý‡-×æMýS$ ç³N¯]l$-Mø-Ðé-Í.

&h.»ê-Ë-ÝëÓÑ$ ' }MýS–-çÙ~-§ól-Ð]l-Æ>Ķæ$ ÑÔ¶æÓ-ѧéÅ-ËĶæ$…, A¯]l…-™èl-ç³#Æý‡…

 

***************************************

 

******************************************************************************************

ANDHRAJOUTHI

EDITORIAL

{ç³Äæý*×ý ¿êÆæÿ…

BÈtïÜ {ç³Äæý*×ý béÈj˯èþ$ ò³…^èþyæþ… {糆ÝëÇ ÑÐé§éçܵ§æþ… AÄôý$Ũ. AÆÿ$$™óþ D ÝëÇ Ðèþ*{™èþ… béÈjË ò³…ç³#ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Æ>Ðèþyæþ…™ø ´ër$ çÜ…^èþ˯èþÐèþ$* ^ðþËÆóÿW…¨. AçÜÌôý E§æþÅÐèþ*Ë™ø A°Õa™èþ…V> E¯èþ² Æ>çÙ‰…ÌZ çßýu>™èþ$¢V> ^éÈjË Ððþ*™èþ Ñ°í³…^èþyæþÐóþ$ BÔèýaÆæÿÅMæüÆæÿ…. {ç³gê {糿æý$™éÓ°² çÜ…{糨…^óþ çÜ…{糧éÄæý*°² M>§æþ° HMæü ¼W¯èþ G¯èþ²yæþ* Ìôý¯èþ…™èþV> béÈjË$ ò³…^èþyæþ… Ðèþ$Ç…™èþ BÔèýaÆ>Å°² MæüÍWçÜ$¢¯èþ²¨.

BÈtïÜ° M>´ëyæþ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E¯èþ²…§æþ$¯èþ çܵ˵…V> béÈjË$ ò³…_™óþ çÜÇ´ùÄôý$¨. Cç³µsìýMóü A°² Ææÿ…V>ËÌZ «§æþÆæÿË$ ò³ÇW ´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ, ò³…ç³#§æþË ¿êÈV> E…yæþyæþ… ÐèþËÏ A°² hÌêÏËÌZ °Ææÿçܯèþ ò³Ë$Ϻ$Mæü$™èþ$¯èþ²¨. BÈtïÜ M>ÇÃMæü$Ë$ çÜÐðþ$ÃMæü$ íܧæþ®ç³yæþyæþ…, B Ððþ…r¯óþ ÐéÇ yìþÐèþ*…yæþ$Ï ¡Ææÿ$çÜ*¢ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøÐèþyæþ…, A§óþ {MæüÐèþ$…ÌZ ºçÜ$Þ béÈjË$ ò³…^èþyæþ… ÐóþVæü…V> fÇW ´ùÄæý*Æÿ$$.

™égê ò³…ç³# ÐèþËÏ íÜsîý ºçÜ$Þ Mæü±çÜ béÈj I§æþ$ Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ ò³ÇW…¨. hÌêÏ ºçÜ$ÞË béÈj MìüÌZÒ$rÆæÿ$Mæü$ G°Ñ$¨ ¯èþ$…_ 25 ò³OçÜË Ðóþ$Ææÿ ò³ÇW…¨. Væü™èþ…ÌZ BÇz¯èþÈ ºçÜ$Þ béÈj ò³…ç³# ç³rÏ Mö…™èþ Ððþ$™èþMæüV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ÐéÆæÿ$. D ÝëÇ B «§øÆæÿ×ìý Mæü*yé Mæü¯èþºyæþÌôý§æþ$.

yîþhÌŒý, Ñyìþ ¿êV>Ë «§æþÆæÿË$ ò³ÆæÿVæüyæþ… ÐèþËÏ, B…§øâæý¯èþË Ðèþ$*Ë…V> B§éÄæý$… ™èþVæüYyæþ…™ø ´ër$ ºçÜ$ÞËMæü$ ¯èþçÙt… ÐésìýËÏyæþ… ÐèþËÏ béÈjË ò³…ç³# ™èþç³µ°çÜÇ AÆÿ$$…§æþ°, ÐèþÅÄæý$ ¿êÆæÿ… 36 Ôé™èþ… ò³ÇW…§æþ° BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… A…r$¯èþ²¨. 2002 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ béÈjË$ ò³…^èþÌôý§æþ°, 2006ÌZ õßý™èþ$º§æþª… ^óþÔéÐèþ$°, Ðóþ™èþ¯èþ çÜÐèþÆæÿ×ý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü*yé {ç³fËò³O ¿êÆæÿ… ÐóþÄæý$Ìôý§æþ° BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… ÑÐèþÇ…_…¨.

Ðóþ™èþ¯é˯èþ$ Mæü*yé 24 Ôé™èþ… Ðóþ$Ææÿ ò³…^éÐèþ$°, C…™èþ ¿êÈV> Væü™èþ…ÌZ Gç³#µyæþ* ò³…^èþÌôý§æþ° Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… A…r$¯èþ²¨. M>…{sêMæü$t M>ÇÃMæü$˯èþ$ {MæüÐèþ$º©ªMæüÇ…^èþyæþ…, E§øÅVæü Rêä˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìý yìþÐèþ*…yæþÏò³O Mæü*yé Jç³µ…§æþ… Mæü$¨Ç…¨.

D M>Ææÿ×ê˯èþ$ ^èþ*í³ {ç³Äæý*×îýMæü$Ëò³O ¿êÆæÿ… ÐóþÄæý$yé°² BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… çÜÐèþ$Ǧ…^èþ$Mæü$…r$¯èþ²¨. BÈtïÜ béÈjË ¿êÈ ò³…ç³#§æþË G…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜÐèþ$Ææÿ¦±Äæý$Ðèþ$¯óþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$ M>§æþ$, ò³…_¯èþ ¡Ææÿ$ Mæü*yé D ÝëÇ ÑÐé§éçܵ§æþÐðþ$O…¨. çÜ…{糧éÄæý*°Mìü À¯èþ²…V>, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü {糆´ë§æþ¯èþË$ çÜÐèþ$ǵ…_ BÐðþ*§æþ… ´÷…§æþMæü Ðèþ$$…§óþ BÈtïÜ G…yìþV> E¯èþ² G‹Ü.G‹Ü.í³.Äæý*§æþÐŒþ béÈjË ò³…ç³# °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

E§øÅVæü$Ë™ø Jç³µ…§æþ… Mæü*yé C§óþ Ȇ¯èþ Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ M>§æþ…sôý M>ÇÃMæü$Ë$ {糿æý$™éÓ°² B{ÔèýÆÿ$$Ýë¢Ææÿ° B AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓMæü$…yé ™é¯óþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²¯èþ° Äæý*§æþÐŒþ ÐéÅRêÅ°…_¯èþr$t ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… béÈjË ò³…^é˯óþ °Ææÿ~Äæý$… çÜ*{™èþ{´ëÄæý$…V> C¨ ÐèþÆæÿMóü ¡çÜ$Mæü$…¨.

D ÑçÙÄæý$… ç³ÇÖ˯èþÌZ E…§æþ°, ™èþÓÆæÿÌZ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ$…{† {ç³Mæüsìý…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BÈjïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… ™èþÐèþ$Mæü$ ™éÐóþ$ béÈjË$ ò³…_…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Äæý*§æþÐŒþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Åò³O ^óþíܯèþr$tV> ^ðþº$™èþ$¯èþ² ÐéÅQÅË$ Mæü*yé VæüÐèþ$¯éÆæÿáÐðþ$O¯èþÑ. G‹Ü.G‹Ü.í³. Äæý*§æþÐŒþMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ç³rÏ VæüË AÆÿ$$çÙt™èþ D çÜÓ™èþ…{™èþ °Ææÿ~Äæý*°Mìü §éÇ ¡íÜ E…yæþÐèþ^èþ$a.

D béÈjË ò³…ç³# ÐèþËÏ B…§øâæý¯èþM>Ææÿ$Ë B{Væüçßý… Mæü*yé Äæý*§æþÐŒþò³O¯óþ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨. ò³§æþªË Ðèþ$«§æþÅ Ñ¿ôý§éË$, béÈjË ò³…ç³#¯èþMæü$ §éÇ ¡íܯèþ C™èþÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ GÌê E¯é² BÈtïÜ° M>´ëyæþ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… M>§æþ¯èþÌôý°¨.

M>ÇÃMæü$Ë MøçÜÐóþ$ M>§æþ$, {ç³gê çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜÐðþ$O¯é {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý¯èþ$ °ÐéÇ…^èþÐèþËíÜ E…¨. {糿æý$™èþÓ… H§ø Ñ«§æþ…V> BÈtïÜ° {ò³OÐóþsîýMæüÇçÜ$¢¯èþ²§æþ¯óþ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ ™èþÌñý†¢¯èþç³#µyæþ$ M>ÇÃMæü$Ë$ ©°° VæüsìýtV> ÐèþņÆóÿMìü…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… M>Mæü$…yé {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý¯èþ$ Ayæþ$zMøÐèþyé°Mìü M>ÇÃMæü$Ë$ E§æþÅÑ$…_¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË$¯é²Æÿ$$. G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D ÑçÙÄæý$Ððþ$O BÄæý* ´ëÈtË ¯èþ$…_ àÒ$Ë$ Mæü*yé ´÷…§éÆæÿ$.

ºçÜ$ÞË Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$¢ Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ {ò³OÐóþsîýMæüÇ…^èþyé°² °ÆæÿíÜ…^éÆæÿ$. BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… A§ðþª ºçÜ$ÞËò³O B«§éÆæÿç³yé˯óþ °Ææÿ~Äæý*°², sìýMðür$Ï C^óþa Äæý$…{™é˯èþ$ {ç³ÐóþÔèý ò³rtyé°² E§øÅVæü ¿æý{§æþ™èþ MøçÜ… ÐèþņÆóÿMìü…_ E…yæþÐèþ^èþ$a. M>± §æþÔèýË ÐéÈV>, 糯èþ$Ë ÐéÈV> {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý¯èþ$ Mæü*yé ÐéÆæÿ$ Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…` ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

¯èþÚëtË™ø çÜ–íÙt…_ Ìôý§é §æþÔèýË ÐéÈV> {ò³OÐóþr$Mæü$ {ç³ÐóþÔèý… Mæü͵…^èþyæþ… §éÓÆ> çÜ…çܦ¯èþ$ °ÈÓÆæÿÅ… ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… ^óþç³sôýt ^èþÆæÿÅË$ Gç³µsìýMæüç³#µyæþ$ ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. JMæüç³#µyæþ$ ¯èþÚëtË™ø ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² BÈtïÜ D J†¢âæýÏ Ðèþ$*Ë…V> {MæüÐèþ$…V> Ìê¿êË »êr ç³rtyæþ… ÑÔóýçÙÐóþ$. 2005& 06 BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ 15 Hâæýå ´ër$ ¯èþÚëtËÌZ Ðèþ$$°W¯èþ BÈtïÜ B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$*yóþâæý$åV> Ìê¿êË »êrÌZ ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡çÜ$¢¯èþ²¨.

yîþhÌŒý «§æþÆæÿ ¿êÈV> ò³ÇW, béÈjË$ Äæý$£é™èþ£æþ…V> E¯èþ²ç³µsìýMîü Væü™èþ Hyé¨ íœ{ºÐèþÇ ¯ésìýMóü 107 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë Ðóþ$Ææÿ Ìê¿êË$ ´÷…§æþVæüÍW…¨. AÆÿ$$™óþ BÈtïÜ Ððþ$yæþò³O {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý Mæü†¢ ç³NÇ¢V> ™öËW´ùÆÿ$$…§æþ° ^ðþç³µÌôýÐèþ$$. {糿æý$™èþÓ °ÆæÿÏ„æüÅ… Ðèþ$*Ë…V> BÈtïÜ {MæüÐèþ$…V> Mæü$…_…^èþ$Mæü$ ´ù™èþ$¯èþ²¨.

{V>Ðèþ*ËÌZ ç³Ë$ Ææÿçßý§éÆæÿ$ËÌZ {ç³Äæý*×îýMæü$Ë$ {ò³OÐóþr$ Ðéçßý¯éËò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. BÈtïÜÌZ° §é§éç³# Ðèþ$*yæþ$¯èþ² ÐóþË ºçÜ$ÞË$ M>Ë… ^ðþÍÏ´ùÆÿ$$¯èþÐèþ° A…^èþ¯é. {糆 Hsê ÐóþÆÿ$$ ºçÜ$ÞË BÄæý$$çÙ$Û ¡Ç´ù™èþ$¯èþ²¨. Ðèþ$ÆøÐðþOç³# A§ðþª ºçÜ$ÞË$ ò³ÇW ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$.

{ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> ÆæÿÐé×ê °ç³#×ý$Ë$ {ò³OÐóþr$ Ðéçßý¯é˯èþ$ ™èþWY…^èþyæþ… ÐèþËÏ {sêíœMŠü çÜÐèþ$çÜÅË$ ¡Ææÿ™éÄæý$° çÜ*_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³gê ÆæÿÐé×ê ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ °ÈÓÆæÿÅ… ^óþõÜ¢ {ò³OÐóþr$ Ðéçßý¯éË çÜ…QÅ ò³ÇW ´ù™èþ$…¨. Ææÿçßý§éÆæÿ$˯èþ$ G…™èþ ÐðþyæþË$µ ^óþíܯé, G°² òœOÏ JÐèþÆæÿ$Ï °ÇÃ…_¯é çœÍ™èþ… E…yæþ§æþ$.

õ³§æþËMæü$ {ç³Äæý*×ý… ¿êÆæÿ…V> Ðèþ*ÆæÿyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… Mæü*yé §ðþº¾†…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ BÈtïÜ °ÆæÿÓçßý×ý ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ò³…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Mæü*yé E…¨. ºçÜ$Þ béÈj˯èþ$ ò³…_¯èþ BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… °ÆæÿÓçßý× ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ^ér$Mæü$°, {ò³OÐóþsîýMæüÆæÿ×ý »êr¯èþ$ Òyìþ¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$ Ðèþ*{™èþ… M>¯èþÆ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$.

BÈtïÜ° °Ë»ñýrtyæþÐóþ$ M>§æþ$, ºçÜ$Þ {ç³Äæý*×ê°² õ³§æþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþÐèþËíܯèþ »ê«§æþÅ™èþ Mæü*yé BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…ò³O E…¨. BÇz¯èþÈ ºçÜ$ÞË çÜ…Qůèþ$ ™èþWYçÜ$¢¯é²Ææÿ°, béÈjË$ Ðèþ$È ¿êÈV> ò³ÇV>Äæý$± ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ѯèþºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.

{ç³fË$ B{Væüíßý…_¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ò³…_¯èþ ^éÈj˯èþ$ çÜÓ˵…V> ™èþWY…_¯èþr$t BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… {ç³Mæüsìý…_…¨. AÆÿ$$™óþ D ™èþVæü$Y§æþË çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ìôý§æþ¯èþÐèþ^èþ$a. A…§æþ$ÐèþËÏ BÈtïÜ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… béÈj˯èþ$ õ³§æþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ Ñ«§æþ…V> çÜÐèþÇ…_, çÜ…çܦ ç³NÇ¢V> ^èþMæüP¨§æþªyé°Mìü ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ.

 

***************************************


ANDHRAJOUTHI

EDITORIAL

çÜÐðþ$OM>Å…{«§æþ GÐèþÇ MøçÜ…?
& Mæüyðþ…ç³ÍÏ çÜ$«§éMæüÆŠÿ

 

B…{«§æþ{糧óþÔŒý JMæü Mæü–{†Ðèþ$ Æ>çÙ‰…. ™ðþË…V>×ý ÐéçÜ¢ÐéË ¯èþ$, 1956ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Æ>çÙ‰… ºËÐèþ…™èþ…V> B…{«§æþ Æ>çÙ‰…ÌZ ÑίèþÐèþ$Æÿ$$¯èþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$, MøÝ뢅{«§æþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$, ÝëÐèþ*¯èþÅ -{ç³fËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$yæþÐóþ$ ¯é Ë„æüüÅ…. ´÷sìýt {ÖÆ>Ðèþ$$Ë$ ºÍ§é¯èþ… çœÍ™èþ…V> 1953ÌZ MæüÆæÿ*²Ë$ Æ>f«§é°V> B…{«§æþ Æ>çÙ‰… HÆæÿµyìþ…¨.

™ðþË…V>×ý {ç³fË õÜÓ§æþ…, ÆæÿMæü¢…™ø¯óþ °gê… ¯èþÐéº$Ë$ CÆæÿÐèþÄñý* Ôèý™é ¼ª ç³NÆ>ÓÆæÿ®… Ðèþ$$WõܯésìýMìü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ¯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ I§ø ¯èþVæüÆæÿ…V> AÀÐèþ–¨®^óþÔéÆæÿ$. 1953ÌZ Móü…{§æþ… "Æ>Úë‰Ë ç³#¯èþÆæÿÓüÅÐèþïܦMæüÆæÿ×ý çÜ…çœ$…' (GÝëÞÈÞ)¯èþ$ HÆ>µr$^óþíÜ…¨. fíÜt‹Ü çœfÌŒý AÎ ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° D çÜ…çœ$… ™èþ¯èþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ 1956ÌZ çÜÐèþ$ǵ…_…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Æ>{çÙt…ÌZ° ™ðþË…V>×ý¯èþ$ {ç³™óþÅMæü Æ>{çÙt…V> E…^éË° B °Ðóþ¨Mæü íܸëÆæÿçÜ$ ^óþíÜ… ¨.

AÆÿ$$™óþ B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÉìþÎÏÌZ ™èþÐèþ$Mæü$ VæüË ç³Ë$Mæü$ºyìþ° Eç³Äñý*W…_ ™ðþË…V>×ý¯èþ$ B…{«§æþÆ>çÙ‰… ÌZ Ñίèþ… ^óþÆÿ$$…^èþyæþ…ÌZ çÜçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. 1956 ÐèþÆæÿMæü$, Mæü±çÜ… 350HâæýÏ ´ër$ B…{«§æþ, ™ðþË…V>×ý {´ë…™éË$ ÑyìþÑyìþV> E…yìþ´ùÄæý*Æÿ$$.

1956 ¯èþ$…_ ™ðþË…V>×ý {ç³fË$ Mö™èþ¢ ÆæÿgêM>Ææÿ$Ë™ø (°gê… ¯èþÐéº$ ´ë˯èþ ™èþ$¨¯éâæýåÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ çÜ…Ý릯鰲 çÜÓ™èþ…-{™èþ §óþÔèý…V> E…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü…Mæü×ý… Mæür$tMæü$¯èþ² Ðèþ$™ø¯éçæþ$Ë$ ÆæÿgêM>Ææÿ$Ë$) ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý ÐéÆæÿ$ Væü™èþ Äæý*¿ñýO Hâæý$åV> B…{«§æþ ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø ({ç³fË™ø M>§æþ$ çÜ$Ðèþ*) ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ B…{«§æþ {糧óþÔŒýÌZ ^ør$^óþçÜ$Mö…sZ¯èþ² ™égê ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ ^èþ*yæþÐèþËíÜÐèþ#…¨.

"™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ HÆ>µr$ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯èþ²r$t' Væü™èþ¯ðþË ™öÑ$çæþÐèþ ™óþ© AÆæÿ®Æ>{† Móü…{§æþ çßZ… Ðèþ$…-{† í³. _§æþ…ºÆæÿ… ^óþíܯèþ {ç³Mæür¯èþ sìýBÆŠÿG‹Ü Ñ$¯èþà A°² Æ>fMîüÄæý$ 糄>ËÌZ¯èþ$ ¡{Ðèþ {ç³Mæü…糯èþË$ çÜ–íÙt…_…¨. 2004ÌZ ™ðþË…V>×ý HÆ>µr$¯èþMæü$ çßýÒ$ CçÜ*¢ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt, sìý BÆŠÿG‹Ü™ø ´÷™èþ$¢ ò³r$tMæü$…¨. A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B çßýÒ$° Ðèþ$Ç_´ùÆÿ$$…¨.

sìýBÆŠÿG‹Ü ÑÑ«§æþ ÐèþNÅà˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ Mæü*yé ™ðþË…V>×ý¯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$Æÿ$$…¨. ™ðþË…V>×ýò³O °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$MøÐèþÍÞ…¨ M>…{Vðü‹Ü A«¨Úëx¯èþ ÐèþÆæÿYÐóþ$¯èþ°, A¨ Gr$Ðèþ…sìý °Ææÿ~Äæý$Ððþ$O¯é ™éÐèþ$$ Mæür$tºyìþÐèþ#…sêÐèþ$° MîüÇ¢ÔóýçÙ$Ë$ ÐðþO G‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿ Æðÿyìþz ™èþÆæÿ^èþ$ ^ðþº$™èþ$…yóþÐéÆæÿ$.

yìþòÜ…ºÆŠÿ 7¯èþ fÇW¯èþ ASË ç³„æü…ÌZ Mæü*yé M>…{Vðü‹Ü C§óþ ÐðþOQÇ° ç³#¯èþÆæÿ$§éƒsìý…_…¨. Ðèþ$Ç yìþòÜ…ºÆŠÿ 9 {ç³Mæür¯èþMæü$ M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ G…§æþ$Mæü$ ¨{V>Â…† ^ðþ…§éÆæÿ$? B Ðèþ*r MöõÜ¢ -{糫§é¯èþ -{糆糄æü… ™ðþË$Væü$§óþÔèý… {糆çܵ…§æþ¯èþ Mæü*yé A§óþ Mæü§é. ´ëÈtË Mæü¡™èþ…V> 200 Ðèþ$…¨ ÔéçܯèþçÜ¿æý$ÅË$ çÜÐðþ$OM>Å…{«§æþ¯èþ$ Mö¯èþÝëW…^éË° MøÆæÿ$™èþ* ™èþÐèþ$ Ôéçܯèþ çÜ¿æýÅ™éÓËMæü$ Æ>i¯éÐèþ*Ë$ ^óþÔéÆæÿ$.

{ç³fËMæü$ ÒÆæÿ$ °fÐðþ$O¯èþ {糆°«§æþ$Ìôý¯é? ÒÆæÿ…™é G°²MæüËÌZ ´ùsîý^óþÄæý$yé°MðüO ™öË$™èþ BÄæý* ´ëÈtË A¿æýÅǦ™èþÓ… ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ VðüÍ^óþ…§æþ$Mæü$ MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ QÆæÿ$a ò³sìýt¯èþÐéÆæÿ$ M>§é? ÒÇÌZA™èþÅ«¨Mæü$Ë$(Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³# Ìôý§æþ¯é² çÜ™èþŧæþ*Ææÿ… M>§æþ$) ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒýÆæÿ…Væü…, ±sìý´ëÆæÿ$§æþË,¯úM>-{ÔèýÄæý*Ë$, gê¡Äæý$ òßýOÐóþË M>…-{sêMæütÆæÿÏ™ø¯èþ$, Ððþ$O°…VŠü Ðèþ*íœÄæý*, Ò$yìþÄæý*, íÜ°Ðèþ*Ææÿ…Væü…, çßZrâæý$å, M>ÆöµÆóÿsŒý Bçܵ{™èþ$Ë$, Ðèþ–†¢Ñ§éÅ MæüâêÔéËË™ø {ç³™èþÅ„æü…V>¯ø, ç³Æø„æü…V>¯ø çÜ…º…«§éË$ E¯èþ²ÐéÆóÿ.

^èþrt º§æþ®…V> ÐéÅ´ëÆ>Ë$ ^óþçÜ$Mö¯óþÐéÇMìü GMæüPyé GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ E™èþµ¯èþ²… M>»ZÐèþ#. Ðèþ$Ç Ðèþ$¯èþ {ç³gê {糆°«§æþ$Ë$ ™ðþË…V>×ý ÑçÙÄæý$Ððþ$O Ðèþ$*Mæü$Ðèþ$ÃyìþV> G…§æþ$Mæü$ Æ>i¯éÐèþ*^óþÔéÆø Ò$Mæü$ Cç³µsìýMóü AÆæÿ¦Ðèþ$Æÿ$$Ðèþ#…r$…§æþ° ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$.

D {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Væü$Ç…^óþ MæüËÐèþÆæÿç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. B ¯èþVæüÆæÿ… ™ðþË…V>×ýÌZ ¿êVæü…V> E…yìþ´ù™óþ ™èþÐèþ$ BǦMæü {ç³Äñý*f¯éË$ §ðþº¾†…sêÄæý$¯óþ§óþ ÐéÇ MæüËÐèþÆæÿ´ër$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…. M>Mæü´ù™óþ çÜÐðþ$OM>Å…{«§æþ¯èþ$ G…§æþ$Mæü$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Æø ÐéÇÌZ H JMæüPÆðÿO¯é §æþÄæý$^óþíÜ ^ðþº$™éÆ>? B…{«§æþ{糧óþÔŒý¯èþ$ B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 100 Mæü$r$…»êË$ °Äæý$…{†çÜ$¢¯é²Æÿ$$.

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ {ç³çÜ$¢™èþ f¯é¿ê 80 Ë„æüË$. ÒÇÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ 24 Ë„æüË$; Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w ¿êïÙÄæý$$Ë$ 2 Ë„æüË$; M>Äæý$ çܦ/ Mæü{¡Ë$ 5000; Ðèþ*Æ>Óyîþ, AVæüÆŠÿÐéÌŒýÞ ™èþ¨™èþÆæÿ E™èþ¢Æ>¨ ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþÆ>YËÐéÆæÿ$ 2 Ë„æüË$; íßý…© ¿êïÙÄæý$$ÌñýO¯èþ ÌZ«§éË$, §ø½Ë$, Äæý*§æþÐŒþ Ë$ 6 Ë„æüË$; ™èþÑ$âæý$Ë$ 50 ÐóþË Ðèþ$…¨ ÐðþÆæÿíÜ Ððþ$$™èþ¢… 33 Ë„æüË Ðèþ$…¨ E…sêÆæÿ$. D ™ðþË$Vóü™èþÆæÿ$ Ë…§æþÆæÿ* °gê… M>Ë… ¯èþ$…` òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ íܦÆæÿç³yìþ¯èþÐéÆæÿ$.

¯èþVæüÆæÿ f¯é¿êÌZ C…^èþ$Ñ$…^èþ$ çÜVæü¿êVæü… ÐéÆóÿ. CMæü Ñ$Væü™éÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* ™ðþË$Væü$ {ç³fÌôý. ÒÇ ÌZ 35 Ë„æüË Ðèþ$…¨ ™ðþË…V>×ý ÐéÆæÿ$ M>V> 25 Ë„æüË Ðèþ$…¨ B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$. ™ðþË…V>×ôý™èþÆæÿ ™ðþË$Væü$ÐéÆæÿ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ f¯é¿êÌZ A™èþÅ«¨Mæü$˯èþ² Ðé§æþ¯èþ ç³NÇ¢V> °Æ>«§éÆæÿÐðþ$O¯èþ¨.

ÝëÓÆæÿ¦ ÔèýMæü$¢Ë {ç³^éÆæÿÐèþ$¨. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 25 Ë„æüË Ðèþ$…¨ÌZ MóüÐèþË… 100 Mæü$r$…»êË ÐéÆæÿ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý¯èþ$ °Äæý$…{†çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÒÇ {糫§é¯èþ ÐéÅ´ëÆ>Ë$: íÜ°Ðèþ*Ææÿ…Væü…& D Ææÿ…Væü… I§æþ$ Mæü$r$…»êË ^óþ™èþ$ÌZÏ E…¨. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ D Mæü$r$…»êËÐéÆæÿ$ {ç³™èþÅ„æü…V>¯ø, ç³Æø„æü…V>¯óþ Æ>fMîüÄæý*ËÌZ BçÜMìü¢ ^èþ*ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$.

ºÌŒýP {yæþVŠü/ ¸ëÆ>à ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ 15 Mæü$r$…»êË °Äæý$…{™èþ×ýÌZ E¯é²Æÿ$$. B…{«§æþ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ D ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢Ë$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ ™èþÐèþ$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$ ¯ðþËMö͵ ¡{Ðèþ M>Ë$ÚëÅ°Mìü M>ÆæÿMæü$ËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë Ææÿ…Væü…& 20 Mæü$r$…»êË$ D Ææÿ…Væü…ÌZ Æ>fÅÐóþ$Ë$™èþ$¯é²Æÿ$$.

JMæü A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*°² °ÇÃ…_¯èþ çÜ…çܦ E°Mìü Væü$Ç…_ 糨 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… GÐèþÇMîü ™ðþÍÄæý$§æþ$. C糚yæþ$ B çÜ…çܦ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ 5000 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ÑË$Ðèþ^óþõÜ 5000 GMæüÆ>Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ ° ´÷…¨…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ððþ${sZ {´ëgñýMŠüt ¯èþ$ ™öË$™èþ ^óþç³sìýt¯èþ Ððþ$Osê‹Ü, §é° Ðèþ*™èþ–çÜ…çܦ çÜ™èþÅ… Væü$Ç…_ {ç³™óþÅMæü…V> {ç³Ýë¢Ñ…^èþ¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$.

±sìý ´ëÆæÿ$§æþË {´ëgñýMæü$tË ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ çÜ…º…«¨™èþ M>…{sêMæü$tË ÑÐèþÆ>˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…^éÍ. ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý Ææÿ…Væü… Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$, ¯ðþË*ÏÆæÿ$, C™èþÆæÿ MøÝë¢ þhÌêÏËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 20 Mæü$r$…»êË °Äæý$…{™èþ×ý ÌZ E…¨. Ððþ$O{MøÝ닳t Mæü…ò³± íÜÄæý*sñýÌŒýÌZ MóüÐèþË… 50 GMæüÆ>Ë çܦ˅ÌZ ™èþ¯èþ Mæü…ò³±° °ÆæÿÓíßý…^èþ$Mö…r$…yæþV> CMæüPyæþ Isìý Mæü…ò³±ËMæü$ {糿æý$ ™èþÓ… ÐóþÌê¨ GMæüÆ>Ë$ «§éÆæÿ§æþ™èþ¢… ^óþíÜ…¨.

çßZrâæýå Ææÿ…Væü…ÌZ¯èþ* 糨 Mæü$r$…»ê˧óþ Æ>fÅ…. AÌêVóü Bçܵ{™èþ$Ë$, BÆøVæüÅ õÜÐèþË Ææÿ…Væü…ÌZ ¯èþ* 糨 Mæü$r$…»êË$ ò³™èþ¢¯èþ… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÆæÿÐé×êÆæÿ…VæüÐèþ$* 糨 Mæü$r$…»êË ^óþ™èþ$ÌZϯóþ E…¨. JMæü Bç³ÆóÿrÆŠÿ BÆŠÿ sìý G ¯èþ$…_ 10 ç³ÇÃr$Ï ¡çÜ$Mö° 100 çÜÈÓË$ ¯èþyæþ$ç³#™èþ$¯èþ²r$t BÆøç³×ýË$ E¯é²Æÿ$$. C…rÆŠÿ ѧéÅÆæÿ…V>°² 糨 Mæü$r$…»êË$ ÔéíÜçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

GÐðþ$ÞsŒý Mø_…VŠü §éÓÆ> CÑ Hsê 2000 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ BÇjçÜ$¢¯é²Æÿ$$. MæüÆ>~rMæü, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ËÌZ Ðèþ–†¢ ѧéÅMøÆæÿ$ÞËMæü$ EÐèþ$Ãyìþ G…{sñý¯ŒþÞ sñý‹Üt¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$V> Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ C…M> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ²§æþ…sôý D 糨 Mæü$r$…»êË ç³#×ýÅÐóþ$ çÜ$Ðèþ*!

D ¿êVæüÅÐèþ…™èþ$ËMæü$ 250 IHG‹Ü, Ií³G‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…yæþ§æþ…yæþË$ E¯é²Æÿ$$. AÌêVóü Ðèþ$Æø 糨ÐóþËÐèþ$…¨ B…{«§æþ A«¨M>Ææÿ$Ë çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ Mæü*yé. ÐðþOsŒýM>ËÆŠÿ ¯óþÆ>Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ* B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ë…™éËÐéÆóÿ A{VæüV>Ðèþ$$Ë$. _ÐèþÆæÿMæü$ ÒÆæÿ$ †Ææÿ$糆 Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$yìþ MøÐðþË ÐèþÅÐèþàÆ>ËÌZ Mæü*yé Aѱ†Mìü ´ë˵yézÆæÿ$. D ¿êVæüÅÐèþ…™èþ$Ë$, ÐéÇ Æ>fMîüÄæý$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$ ™èþÐèþ$ -{ç³Äñý*f¯éË$ M>´ëyæþ$Mö¯óþ…§æþ$Móü ™ðþË…V>×ýMæü$ Ayæþ$zç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÅ´ëÆ>˯èþ$ ¯éÅÄæý$º§æþ®…V> ^óþçÜ$Mö…r$…sôý ™ðþË…V>×ýÌZ AÆÿ$$¯é, Ðèþ$ÆðÿMæüPyðþO¯é ¿æýÄæý$ç³yæþ¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ïÜÐèþ*…{«§æþ$ÌêÆ> Ò$ ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ D A…ÔéËò³O °Ë©Ýë¢Æ>? Væü™èþ ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ ÐèþÆæÿ§æþË$ MæüÆæÿ*²Ë$, ÑfÄæý$Ðéyæþ˯èþ$ A…™èþV> G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…^ðþ™é¢Æÿ$$?

{ÖM>Mæü$âæý…, ÑfÄæý$ ¯èþVæüÆæÿ…, ÑÔéQ {´ë…™éËÌZ §øÐèþ$M>r$ Ðèþ$Ææÿ×êË$ GMæü$PÐèþV> E…yæþyé°Mìü M>Ææÿ×ýÐóþ$Ñ$sìý? MæüÆæÿ*²Ë$, A¯èþ…™èþç³NÆŠÿ hÌêÏÌZÏ ÕÔèý$, »êÍM> Ðèþ$Ææÿ×êË Æóÿr$ A«¨Mæü…V> G…§æþ$Mæü$ E…¨? Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ 22 HâæýÏ ´ër$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý¯èþ$ ´ëÍ…^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ {´ë…™é°Mìü ^óþíܯèþ Ðóþ$Ë$ HÑ$sìý? B…{«§æþ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë ´ë˯èþ 24 Hâæýå ´ër$ Mö¯èþÝëW…¨.

çÜÆŠÿ BÆæÿ¦ÆŠÿ M>r¯Œþ ¯éÐèþ*°² 糧óþ 糧óþ fí³…^èþyæþ… Ñ$¯èþà ÐéÆæÿ$ MøÝë¢ {´ë…™é°Mìü ^óþíÜ… §óþÑ$sìý? ïÜÐèþ*…{«§æþ$ÌêÆ>, Ò$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ MóüïÜBÆŠÿ¯èþ$, ™ðþË…V>×ý¯èþ$ ç³ÇçßýíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ò$Ææÿ$ JMæü ÑçÙÄæý*°² çܵçÙt…V> ™ðþË$çÜ$MøÐéÍ. Móü ïÜ BÆŠÿ, BÄæý$¯èþ ´ëÈt ™ðþË…V>×ý MøçÜ… ´ùÆ>yæþ$™èþ$…yæþÐèþ^èþ$a.

AÆÿ$$™óþ ™ðþË…V>×ý A…sôý MóüïÜ BÆŠÿ JMæüPÆóÿ M>§æþ$. ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$…ÌZ BÄæý$¯èþ MîüËMæü ´ë{™èþ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ C…M> ^éÌê Ðèþ$…¨ ÐèþÅMæü$¢ Ë$, E´ë«§éÅÄæý$$Ë$, Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$, MæüâêM>Ææÿ$Ë$, {ç³gêçÜ…çœ* Ë$ ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$… ¯óþsìý °Ææÿ~Äæý*™èþÃMæü §æþÔèýMæü$ Æ>Ðèþyé°Mìü ÑÔóýçÙ…V> §øçßý§æþ… ^óþÔéÆæÿ$.

B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {ç³fË$ ™èþÐèþ$ »êVøVæü$Ë MøçÜ… ^óþõÜ ´ùÆ>sêËMæü$ ™ðþË…V>×ý {ç³fË$ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ CÝë¢Ææÿ$. {ç³fË -{ç³Äñý*f¯éË$ ç³sìýt…^èþ$Mø° ¿êVæüÅÐèþ…™èþ$Ë$, Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë MøçÜ… Ðèþ$¯èþÌZ Ðèþ$¯èþ… ´ùÆ>yæþ$MøMæü*yæþ§æþ$.

B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {ç³f˯èþ$ M>Mæü, B{´ë…™éË ò³™èþ¢…§éÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ¨Í…^èþ$MøÐèþyé°Móü {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý¯èþ$ Ðóþ$Ðèþ$$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ðèþ$$. ÐéÇ °Äæý$…{™èþ×ý ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yæþyé°Mìü Ò$Ææÿ* ´ùÆ>yæþ…yìþ. Ðèþ$¯èþ… ™ðþË$Væü$ÐéÆæÿ$V> E…§é…. _¯èþ² Æ>Úë‰Ë™ø¯óþ õ³§æþ {ç³fË…§æþÇMîü ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü, Æ>fMîüÄæý$ ÑÐèþ$$Mìü¢ ËÀ…^èþVæü˧æþ$. A…§æþ$Móü {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý A° Ðèþ$ÆøÝëÇ ^ðþº$™èþ$¯é²¯èþ$.

 

***************************************

ANDHRAJOUTHI

EDITORIAL

CÆæÿ$ {´ë…™éË {ç³fË$ HMæüÐèþ$ÐéÓÍ
& H.Äæý$….Rꯌþ Äæý$gꪱ

Æðÿ…yæþ$Ðèþ…§æþË HâæýÏ {Mìü™èþ… K ¨Mæü$PÌôý° ™èþÍÏ ™èþ¯èþ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ í³ËÏÌZÏ ò³§éªyìþ² {¼sîý‹Ù çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$ §é¯èþ… ^óþíÜ…¨. Æðÿ…yøÐéyìþ² Mæü¯èþ²yìþVæü$ËMæü$ §æþ™èþ¢™èþ C_a…¨. Ðèþ$*yøÐéyìþ² Ðèþ$Æ>wË C…sZÏ E…_…¨. Ððþ$$§æþsìý C§æþªÆæÿ$ í³ËÏË$ Mö…™èþ M>Ë… ™èþÑ$âæý$Ë C…sZÏ ò³ÇV>Ææÿ$. ÐèþÄæý$Ý÷^éaMæü AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yézÆæÿ$.

C§æþªÆæÿ$ A¯èþ²Ë$ MæüÍíÜ _¯èþ² ™èþÐèþ$$Ãyìþ² Ððþ†Mìü¯èþsôýt, _¯èþ² ™èþÐèþ$$Ãyæþ* A¯èþ² Ë MøçÜ… Ððþ†M>yæþ$. B Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ A¯èþ²§æþÐèþ$$ÃË A¯èþ$º…«§æþ… Mæü£æþ. G…yŠþ sñýOsìýÌŒýÞ ç³yæþV>¯óþ íÜ°Ðèþ* AÆÿ$$´ù™èþ$…¨ V>±, iÑ™èþ… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. Mö™èþ¢ Mæü£æþ Ððþ$$§æþËÐèþ#™èþ$…¨.

h…§æþX LÆŠÿ Á »êT òßýO! 1956 ¯ésìý B…{«§æþ Æ>çÙ‰ í³íÜíÜ A«§æþÅ„æü$Ë$ ±Ë… çÜ…iÐèþÆðÿyìþz {´ë…¡Äæý$ ´ëË Mæü ÐèþÆ>YË {糆°«¨ AÆÿ$$¯èþsôýt, Cr$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ õÜtsŒý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† º*Ææÿ$YË Æ>Ðèþ$Mæü–Úë~Æ>Ðèþ# Mæü*yé {´ë…¡Äæý$ ´ëËMæü ÐèþÆ>YË {糆°«¨. çÜ…iÐèþÆðÿyìþz ™èþ¯èþ$ ç³#sìýt¯èþ A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… hÌêÏMæü$ G…™èþ A¯éÅÄæý$… ^óþÔéÆø, º*Ææÿ$YË Æ>Ðèþ$Mæü–Úë~Æ>Ðèþ# Mæü*yé ™èþ¯èþMæü$ f¯èþð_a¯èþ Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏMæü$ A…™óþ A¯éÅÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$.

Ðèþ$ÆøÐðþOç³# B…{«§æþ{糧óþÔŒý HÆæÿµyæþyæþ… MøçÜ… ™èþ¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑ° ™éÅVæü… ^óþÄæý$yé°Mìü òÜO™èþ… º*Ææÿ$YË íܧæþ®ç³yæþzsôýt, Ar$ »ñýfÐéyæþ Vø´ëËÆðÿyìþz Mæü*yé ™èþ¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑ° ™éÅVæü… ^óþÔéÆæÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý HÆæÿµyæþyé°Mìü, º*Ææÿ$YË Ððþ¯èþMæü$¯èþ² ™ðþË…V>×ý ´ëËMæü ÐèþÆ>YËMæü$ ÐéâæýÏ {ç³Äñý*f¯éË$¯èþ²sôýt, çÜ…iÐèþÆðÿyìþz Ððþ¯èþMæü¯èþ$¯èþ² Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$, MøÝ뢅{«§é ´ëËMæü ÐèþÆ>YËMæü* ÐéâæýÏ {ç³Äñý*f¯éË$¯é²Æÿ$$. Asôýt CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê E¯èþ² {ç³fËMæü* ™èþÐèþ$ÐðþO¯èþ {ç³Äñý*f¯éË$¯é²Æÿ$$.

çÜÇV>Y D A…Ôé¯óþ² Cç³#µyæþ$ Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$Ç_´ù™èþ$¯é²…. ´ëËMæü ÐèþÆ>YË$ GMæüPyðþO¯é JMóü §øí³yîþ° Mö¯èþÝëWçÜ$¢…sêÆÿ$$. {ç³gê çÜÐèþ$*àË$ GMæüPyðþO ¯é JMóü §øí³yîþMìü ºËÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. M>±, ÐèþÆæÿÐèþÆæÿÆ>Ðèþ# Ðèþ*{™èþ… D ¯ðþË 5¯èþ B…{«§æþgZņÌZ Æ>íܯèþ "Ñ¿æýf¯èþ™ø ¿êÐèþ çÜÐðþ$OMæüÅ™èþ' ÐéÅçÜ…ÌZ ™èþç³µ…™é ±Ë… çÜ…iÐèþÆðÿyìþz Ò$§óþ ¯ðþsôýtÔéÆæÿ$. C¨ CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê A´ùçßýË$ ™öËW…^éÍÞ¯èþ Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ ç³°M>§æþ$.

™ðþË…V>×ý {ç³fË$ ™ðþË…V>×ôý™èþÆæÿ ´ëËMæü ÐèþÆ>Yβ, ™ðþË…V>×ôý™èþÆæÿ {ç³fË$ ™ðþË…V>×ý ´ëËMæü ÐèþÆ>Yβ ÑÐèþ$ÇØ…^èþ$Mæü$…r* E…sôý {ç³Äñý*f¯èþ… GÐèþÇMîü? B…{«§æþ{糧óþÔŒý HÆæÿµyóþ ¯ésìýMìü ™ðþË$Væü$ ÐéÇMìü Æðÿ…yæþ$ Æ>Úë‰Ë$¯é²Äæý$° ÐèþÆæÿÐèþÆæÿÆ>Ðèþ# ^óþíܯèþ çÜ*{¡MæüÆæÿ×ý Mæü*yé ÐéçÜ¢Ðèþ… M>§æþ$. B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ, ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ… G¯èþ²yæþ* JMæü Æ>çÙ‰…V> Ìôý§æþ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ õÜtsŒýÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> E…¨.

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ õÜtsŒý¯èþ$ V>±, A…™èþMæü$ G°Ñ$§óþâæýÏ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü$¯èþ² °gê… çÜ…Ý릯鰲 V>± ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰… A¯èþyæþ… Mæü*yé çÜÇM>§æþ$. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ õÜtsŒý ¯éË$Væü$ {´ë…¡Äæý$ ¿êçÙË °ËÄæý$…. Ðèþ$Æ>u>, Mæü¯èþ²yæþ {´ë…™éË ¯èþ$…_ ÐóþÆæÿ$ç³yìþ¯èþ ™ðþË…V>×ý, »Ÿyæþ$zMøíÜ õ³Ææÿ$ò³rtyé°Mìü Ðèþ$$…§óþ, B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ A…™èþÆ>ÂVæüÐðþ$O´ùÆÿ$$…¨.

CMæü {ç³™óþÅMæü Æ>çÙ‰…V> E¯èþ²§ðþç³#µyæþ$? °gê… çÜ…Ý릯èþ…ÌZ EÆæÿ*ª ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ý릯èþ… ™ðþË$Væü$§æþ° ^ðþç³µyæþ… Mæü*yé MæüçÙtÐóþ$. Æ>fMîüÄæý$, Ýë…çÜP–†Mæü Ææÿ…V>ÌZÏ Ðèþ$Æ>w˧óþ ò³O^óþÆÿ$$V> E…yóþ¨. ^èþÇ{™èþ VæüÐèþ$¯èþ…ÌZ, JMæü çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ðèþ$çßý™èþ¢ÆæÿÐèþ$¯èþ$Mæü$¯èþ² çÜ…çœ$r¯èþË$ Ðèþ$Æø çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ A¯èþÆæÿ®…V> Mæü°í³…^èþÐèþ^èþ$a. Asôýt JMæü çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ A¯èþÆæÿ®…V> Mæü°í³…^óþ çÜ…çœ$¯èþË$ Ðèþ$Æø çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ðèþ$çßý™èþ¢Ææÿ…V> Ðèþ*ÆæÿÐèþ^èþ$a.

EÝëð Äæý* Äæý$*°ÐèþÇÞsîý BÆæÿ…¿æý…, B…{«§æþ{糧óþÔŒý HÆ>µr$ Mæü*yé ©°Mìü Ñ$¯èþàÆÿ$$… ç³# M>§æþ$. 1918 HyæþÐèþ °gê… Ò$ÆŠÿ EÝëïŒþ AÎ Rꯌþ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý° ¯ðþËMö Ìôýµ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÑÔèýÓMæüÑ ÆæÿÒ…{§æþ¯é£Šþ sêVøÆŠÿ¯èþ$ çÜ…{糨…^éÆæÿ$.

Ðèþ*™èþ–¿êÚëÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ sêVøÆŠÿ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ÌZÏ {¼r¯Œþ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ C…XÏçÙ$ÌZ M>Mæü$… yé, Ý린Mæü ¿êçÙÌZÏ »Z«§æþ¯èþ ÝëWõÜ¢, {ç³fËMæü*, §óþÔé°Mîü GMæü$PÐèþ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° çÜËà C^éaÆæÿ$. EÆæÿ*ª AÀÐèþ*°Äñý$O¯èþ EÝëïŒþ AÎ Rꯌþ B ¿êçÙ¯óþ »Z«§æþ¯é Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…V> G…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

Aç³µsìýMìü A¨ Ðèþ$çßý™èþ¢Ææÿ ÑçÙÄæý$Ðóþ$. M>±, §é°Mìü {糆^èþÆæÿÅV> A¯èþ²r$t, Ðèþ$*yóþâæý$Ï †ÆæÿMæü$P…yé¯óþ °gê… çÜ…Ý릯èþ…ÌZ EÆæÿ*ª ÐèþņÆóÿMæü E§æþÅ Ðèþ$… BÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþ˱² Gç³#µyæþ* JMæü§é¯ö²Mæüsìý Q…yìþ…^èþ$Mæü$…r* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™éÆÿ$$. AÌê…sìý JMæü çÜ…çœ$r¯èþ 1921 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 12¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ fÇW…¨.

B Æøk ÝëÄæý$…{™èþ… VúÍVæü*yæþÌZ°, ÑÐóþMæüÐèþÇ®° ¤Äôý$rÆŠÿÌZ fÇW¯èþ íßý…§æþ* çÜ…çœ$çÜ…çÜPÆæÿ×ý Ðèþ$àçÜ¿æý "B…{«§æþ$Ë' ^èþÇ{™èþ¯óþ Ðèþ*Ça…¨. B ÆøkÌZÏ çÜçßýf…V>¯óþ Ðóþ¨Mæüò³O¯èþ, Ðóþ¨Mæü Mìü…§é A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ Ðèþ$Æ>wÌôý E…yóþÐéÆæÿ$. B çÜ¿æýÌZ JMæü ÐèþMæü¢ ™ðþË$Væü$ÌZ {ç³çÜ…W…^èþ»ZV> {ÔZ™èþË$ õßýâæý¯èþ^óþíÜ, AÐèþÐèþ*°…_ Mìü…¨Mìü ¨…^óþÔé Ææÿ$.

B Æ>{†Mìü Æ>{™óþ òßýOMøÆæÿ$t ¯éÅÄæý$Ðé¨ sôýMæü$Ðèþ*Ë Ææÿ…V>Æ>Ðèþ# C…sZÏ K yæþf ¯èþ$ Ðèþ$…¨ B…{«§æþ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ çßý$sêçßý$sìýV> çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O, B…{«§æþ¿êçÙMæü$ Væü$Ç¢…ç³#¯èþ$ Ý뫨…^èþyé°Mìü B…{«§é f¯èþçÜ…çœ*°² BÆæÿ…À…^éÆæÿ$. B…{«§éf¯èþ Móü…{§æþ çÜ…çœ*°Mîü, B…{«§æþ Ðèþ$àçÜ¿æýMæü$, _ÐèþÆæÿMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý BÑÆ>ÂÐé°Mîü B çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐóþ$ BÆæÿ…¿æý….

AÆÿ$$™óþ §é°² B…{«§æþ… A¯èþÆ>§æþ±, ™ðþË$Væü$ A¯é˱, AçÜË$ §é°² ™ðþË$Vóü A¯èþÆ>§æþ± ™ðþË…V>×ý… A¯é˱ ^ðþç³µyé°Mìü Aç³µsZÏ MðüíÜBÆŠÿ Ðèþ…sìý ¿êÚëÐóþ™èþ¢Ë$ ÌôýÆæÿ$! A§æþ–ÚëtÐèþÔé™ø¢, §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔé™ø¢ (^èþÇ{™èþÌZ D Æðÿ…yìþ…sìýMîü ò³§æþª ™óþyé Ìôý§æþ° Cç³#µyóþ ^ðþç³#µMæü$¯é²…). Òr°²…sìýMîü ™öÍ çÜ*{™èþ«§éÇ Ðèþ*yæþ´ësìý çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#.

Cç³µsìý ™ðþË…V>×Z§æþÅÐèþ$…ÌZ, Mö…§æþÆæÿ$ Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² ç³Ç¿êçÙÌZ, Ðèþ*yæþ´ësìý ™öÍ òÜsìýËÆŠÿ! B B…{«§éí³™éÐèþ$çßý$yæþ$ "Cç³#µyæþ$' çÜ…{M>…† ç³…yæþMìüP ç³NÇÓMæü$Ë çÜÓ{V>Ðèþ$Ððþ$O¯èþ Mæü–Úë~ hÌêÏ ´÷Mæü$P¯èþ*Ææÿ$ ç³ÌñýÏMæü$ Ððþâæý$Ï…sôý ¯óþsìý B…§øâæý¯èþM>Ææÿ$ÌZÏ° A†Ðé§æþ$Ë$ †ÇW Æ>°^óþaÐéÆæÿ$ M>§óþÐðþ*! HÐðþ$O¯é ™ðþË$Væü$ ¿êçÙMæü$ Væü$Ç¢…ç³# Æ>Ðèþyæþ… Vöç³µ ç³Ç×êÐèþ$Ðóþ$ V>±, D {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ ¡Ææÿ° A¯éÅÄæý$Ðóþ$ fÇW…¨.

Ððþ$$§æþsìý ÝëÓ™èþ…{™èþÅ çÜÐèþ$ Ææÿ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {¼sîý‹Ù ´ëËMæü$Ë$ Ðèþ$$íÜÏ… Æ>fMîüÄæý*ǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ çÜ…ç³NÆæÿ~…V> ¯éÔèý¯èþ… ^óþÄæý$yé°Mìü ç³N¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. §é°MøçÜ… Aç³µsìýMìü Æ>f¿êçÙV> E¯èþ² EÆæÿ*ª¯èþ$ ™öËW…_, C…XÏ‹Ù¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$.

¯ésìý ç³Ç×êÐèþ*Ëò³O A«§æþÅÄæý$ ¯èþ… ^óþíܯèþ Ðèþ*Æ>¦ {M>Ððþ¯Œþ ¯èþ‹Ü »ê…, BÆæÿůŒþ »ôýMæüÆŠÿ Ðèþ…sìý ÐéÆæÿ$ Mö°² BçÜMìü¢MæüÆæÿ A…Ôé˯èþ$ ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ^éaÆæÿ$. Aç³µsìýMìü §é§éç³# ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$Ôé™èþ… A„æüÆ>çÜ$ÅË$V> E¯èþ² Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ AÆæÿ® Ôèý™éºª… †ÆæÿMæüP Ðèþ$$…§óþ 80 Ôé™èþ… °Ææÿ„æüÆ>çÜ$ÅË$V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ° Ðéâæý$Ï °Æ>®Ç…^éÆæÿ$. H¨ Ðèþ$çßý™èþ¢Ææÿ…? H¨ A¯èþÆæÿ¦…? ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ… Væü™é°² ™èþÍ^óþ¨, Væü™é°² ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… MøçÜ… M>§æþ$; A¨ Ý뫧æþÅÐèþ$* M>§æþ$.

ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ… Væü™é¯óþ² ™èþÍ^óþ¨ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ´ë™èþ ™èþç³#µË$ ^óþÄæý$Mæü$…yé E…yæþyé°Mìü. Væü™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý° JMæü Ðèþ$çßý™èþ¢Ææÿ Æ>fMîüÄæý$ çÜ°²ÐóþÔèý… ¯óþyæþ$ Ðèþ$¯èþ MæüâæýÏÐèþ$$…§æþ$ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. C¯é²âæý*Ï ™ðþË$Væü$¯ér¯èþ*, A…§æþ$ÌZ° Eç³ {´ë…™éβ, ÐésìýÌZÏ° {ç³gêçÜÐèþ$*à˱, çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$β ÑyìþÑyìþV> MæüÍíÜMæür$tV> §ø^èþ$Mæü$…r$¯èþ² ´ëËMæüÐèþÆ>YË*, ÐésìýMìü {´ë†°«§æþÅ… Ðèþíßý…_¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË* ™èþÐèþ$ {糆çÙt¯èþ$, ÑÔéÓÝë±² ç³NÇ¢V> MøÌZµÆÿ$$ ^èþ†MìüËç³yézÆÿ$$.

{ç³gê çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>°² Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË {ç³×êãMæüÌZϯø, Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë G°²MæüË ÐéV>ª¯éÌZϯø Ððþ¨Móü ÆøkË$´ùÄæý*Æÿ$$. CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê, Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ A¡™èþ…V> Mö™èþ¢ ™èþÆ>Ë$, Äæý$$ÐèþÔèýMæü$¢Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. {ç³fͲ §øí³yîþ ¯èþ$…_ Ææÿ„ìü…^óþ Ggñý…yé¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyé°Mìü C…™èþMæü$ Ñ$…_¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… çÜÒ$ç³ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Æ>§æþ$. B«¨ç³™èþÅ… MøçÜ… ´ëËMæüÐèþÆ>YË$ çœ$ÇÛçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ {ç³fË$ IMæüÅÐèþ$ÐéÓÍ.

ÐèþÆæÿÐèþÆæÿÆ>Ðèþ# ™èþ¯èþ ÐéÅçÜ… {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ¯óþ {´ë×ý{糧æþÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… JMæü§é°² {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. "CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË$, A´ùçßýË$ ™öËW…_, ÐðþOçÙÐèþ*ÅË$, ѧóþÓÚëË$ ÆæÿVæüËMæü$…yé ¿êÐèþçÜÐðþ$OMæüÅ™èþ Ý뫨…^èþyé°Mìü ™ðþË$Væü$ ¯óþË Ò$§æþ {ç³gêÝëÓÐèþ$ÅÐé§æþ$Ë$, º$¨®iÐèþ#Ë$ ç³N¯èþ$MøÐéÍÞ¯èþ ™èþÆæÿ$×ýÑ$¨' A…r* ^éÇ{™èþMæü çÜ…§æþÆ>°² ÐéÆæÿ$ çÜÇV>Y¯óþ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$.

AÆÿ$$™óþ, Gr$ÐðþOç³#¯èþ² º$¨®iÐèþ#Ë$ Ar$ÐðþOõ³ M>Mæü$…yé, CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê E¯èþ² BÌZ^èþ¯éç³Ææÿ$Ë$ çÜÐðþ$OMæüÅ… M>ÐèþÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ_a…¨. A°² {´ë…™éË BÌZ^èþ¯éç³Ææÿ$Ë IMæüÅM>Æ>Å^èþÆæÿ×ý MæüÑ$sîý °Æ>Ã×ýÐóþ$ Cç³#µyæþ$ Ðèþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² ™èþ„æü×ý MæüÆæÿ¢ ÐèþÅ…. BËçÜÅ… fÇW™óþ Mæü¯èþ$²Ðèþ$*íÜ ™ðþÇ^óþÌZV> ´ëËMæüÐèþÆ>YË$ Mæü$Ðèþ$ÃMðüOP ™èþÐèþ$ çœ$ÆæÿÛ×ý¯èþ$ {ç³fË çœ$ÆæÿÛ×ýV> Ðèþ*ÆóÿaÝë¢Æÿ$$.

Móü…{§æþ çßZ… Ðèþ$…{† _§æþ…ºÆæÿ… ÉìþÎÏÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ASË糄æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ÆæÿçßýçÜÅ Ggñý…yé C§óþ. "{ç³fÌôý {ç³gêçÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü ç³N¯èþ$Mæü$…sôý, Ò$Ææÿ$ E…yæþÆæÿ$. Ðóþ$Ðèþ$$ E…yæþÐèþ$$. Mæü¯èþ$Mæü Ðèþ$$…§æþ$ ѧéÅǦ E§æþÅÐèþ*Ͳ º…§æþ$ ò³sìýt Ææÿ…yìþ' A° ^éÌê çܵçÙt…V>¯óþ ^ðþ´ëµÆæÿ$.

´ëËMæü ÐèþÆ>YË$ Ðèþ$äÏ Mæü$Ðèþ$ÃMðüOP´ùMæü Ðèþ$$…§óþ A°² {´ë…™éË º$¨®iÐèþ#Ë$ HMæü… M>ÐéÍ. AÌê…sìý BÌZ^èþ¯éç³Ææÿ$Ë ASË糄æü çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ¯óþ V>Mæü, A°² {´ë…™éÌZϯèþ* ™èþ„æü×ý… fÆæÿV>Í. §é°Mìü Ðèþ$$…§æþ$V> ™èþ¯óþ Væü…r Mæüyæþ™é¯èþ° ÐèþÆæÿÐèþÆæÿÆ>Ðèþ# A¯é² çÜÆóÿ. ™ðþË…V>×ôý™èþÆæÿ {´ë…™èþ… ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆöMæüDz Væü…r MæürtÐèþ$¯é² çÜÆóÿ!

(ÐéÅçÜMæüÆæÿ¢ B…{«§é fÆæÿ²ÍçÜ$tË ¸ùÆæÿ… Mæü±Ó¯èþÆŠÿ)

***************************************

ANDHRAJOUTHI

EDITORIAL

Ððþ$™èþMæ üÆ>gêÅ°Mìü "A{Væü' çßZ§é¯é?
& C…§æþÆŠÿ Ðèþ$ÌZá{™é

 

^ðþO¯é¯èþ$ A«¨VæüÑ$…^èþ¯èþ$¯èþ² ¿êÆæÿ™Œþ! BÔèýaÆæÿÅÐðþ$…§æþ$Mæü$? 2004&08 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Ðèþ$¯èþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ Ðèþ–¨® Æóÿr$Ï FÆæÿ¦üÓ VæüÐèþ$¯èþ…ÌZ E¯é²Æÿ$$ Mæü§é. çÜ$íܦÆæÿ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…, †Ææÿ$Væü$Ìôý° ÐèþÅÐèþÝë¦ç³¯é ÝëÐèþ$Æ>¦üÅË$, B…VæüÏ ¿êÚë ¯ðþOç³#×êÅË$, §óþÔèý f¯é¿êÌZ Äæý$$Ðèþf¯èþ$Ìôý A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ M>Ðèþyæþ… C™éŨ Ýë¯èþ$Mæü*Ë™èþË$ E¯èþ²ç³šyæþ$ AÀÐèþ–¨®ÌZ ^ðþO¯é¯èþ$ A«¨VæüÑ$…^èþyæþ… ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ G…§æþ$Mæü$ Ý뫧æþÅ… M>§æþ$?

°fÐóþ$, AÝ뫧éÅË ¯èþ$ çÜ$Ý뫧æþÅ… ^óþõÜ §æþ„æü™èþ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ E…¨; AÆÿ$$™óþ _¯èþ² ÑçÙÄæý*˯èþ$ Mæü*yé ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅË$V> ^óþçÜ$Mæü$¯óþ «§øÆæÿ×ìý ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™Œþ C…M> ºÄæý$rç³yæþÌôý§æþ$ Mæü§é A° Ðèþ$¯èþ ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ °Õ™èþ…V>, °Ú뵄ìüMæü…V> ç³ÇÖÍ…^óþ §óþÖÄæý$, ѧóþÖ ç³ÇÖËMæü$Ë$ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÐéÅRêÅ°çÜ$¢¯é²Ææÿ$.

™ðþË…V>×ý Væü…§æþÆæÿVøâæý…, Ððþ$O¯èþÆŠÿ »êÍMæüò³O A™éÅ^éÆæÿ… fÆæÿç³yæþÐóþ$ M>Mæü, BÐðþ$ Mæü$r$…»ê°² ç³Ë$ Ñ«§éË Ðóþ«¨…_¯èþ çßýÆ>Å¯é ´ùÎ‹Ü `‹œMæü$ 19 Hâæýå A¯èþ…™èþÆæÿ… BÆæÿ$¯ðþËË ÝëÐèþ*¯èþÅ gñýOË$ Õ„æü Ñ«¨…^èþyæþ…, ÝëÐèþ*¯èþ$Å° çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Mæür$tºyìþ E¯é²Ðèþ$° ^ðþº$™ø¯èþ² {糿æý$™èþÓ ´ë˯èþÌZ¯óþ «§æþÆæÿË$ Ñ$¯èþ²…ryæþ… Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ðésìý° B ç³ÇÖËMæü$Ë$ G†¢^èþ*ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$.

Æ>fMîüÄæý$&E§øÅWÝëÓÐèþ$Å çÜ…çÜP–†, ç³° {ç³Ðèþ*×ê Ë$, Ñ^èþ„æü×êÆæÿíßý™èþ…V> íßý…ÝëM>…yæþMæü$ ´ë˵yóþ «§øÆæÿ×ý$Ë$, A…™èþ$Ìôý° Aѱ† Ðèþ$*Ë…V> ¿êÆæÿ™Œþ BM>…„æüË$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿÐèþ°, BÔé¿æý…Væü… A°ÐéÆæÿÅÐèþ$± B ç³ÇÖËMæü$Ë$ A…r$¯é²Ææÿ$.

™öÑ$çóþâæýå {Mìü™èþ… G{ÆæÿMør Ðèþ§æþª »ê…º$ õ³Ë$yæþ$ MóüçÜ$ÌZ §øçÙ$Ë$V> Ææÿ$kÐðþO¯èþ Ðèþ$$Væü$Y Ææÿ$ ´ëMìüÝ릱 E{VæüÐé§æþ$Ë$ ç³Æ>ÆæÿÐèþyæþ… Ðèþ$¯èþ ¿æý{§æþ™é ÐèþÅÐèþçܦÌZ° AçÜ¢ÐèþÅçܦ ç³Çíܦ™èþ$Ë Mæü$§æþÆæÿµ×ý… ç³rtyæþ… Ìôý§é? G…™èþ ¯èþVæü$»êr$ çÜ…çœ$r¯èþ C¨? B Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ E{VæüÐé§æþ$˯èþ$ "¸ëǯèþÆŠÿÞ Çh{õÜtçÙ¯Œþ ÈhÄæý$¯èþÌŒý BÜ' °ÆæÿÓíßýÝù¢¯èþ² JMæü M>Æ>V>Ææÿ…ÌZ °Ææÿ¾…«¨…^é Ææÿ$. ÐéÇ° Væü™èþ Mö¨ª ¯ðþËË$V> AMæüPyæþ AÆæÿMöÆæÿ ¿æý{§æþ™é çܧæþ$´ëÄæý*Ë™ø E…_¯èþr$t ™ðþË$Ýù¢…¨.

AÌê G…§æþ$Mæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíÜÐèþ_a…§ø GÐèþÆæÿ* ^ðþç³µyæþ…Ìôý§æþ$. Õ„>M>Ë… ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$ ¯èþ² B Ðèþ$$Væü$YÇ° ´ëMìüÝ릯ŒþMæü$ Aç³µW…^èþÐèþËíÜÐèþ#…¨. AÆÿ$$™óþ D ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$¯èþ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Mö°² çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$.

M>ÇYÌŒýÌZ ´ùÆ>yæþ$™èþ* ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ™èþÐèþ$ òÜO°Mæü$Ë Ðèþ$–™èþ §óþà˯èþ$ òÜO™èþ… ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü †ÆæÿçÜPÇ…_¯èþ ´ëMŠü {糿æý$™èþÓ…, ¿êÆæÿ¡Äæý$ gñýOâæýå ¯èþ$…_ Ñyæþ$§æþËÆÿ$$¯èþÐéÆæÿ$ A…§æþ$¯èþ E{VæüÐé§æþ$Ë$V> Ææÿ$kÐèþÆÿ$$¯èþÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ´ûÆæÿ$Ìôý¯èþ° A…XMæüÇ…_ ÐéÆæÿ$ çÜÓ§óþÔé°Mìü Æ>Ðèþyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†çÜ$¢…§é? B Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ E{VæüÐé§æþ$Ë$ JMóü JMæüP G‹Ü I Ððþ…rÆ>V> Bçܵ{†Mìü ÐðþâêåÆæÿ$.

B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, B ¯èþË$Væü$Ææÿ* JMæü ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒý ( ™öÑ$çóþâæýå {Mìü™èþ… B E{VæüÐé§æþ$Ë$ »ê…º$ õ³Ë$âæý$å fÇí³¯èþ ^ør$Mæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþÌZ E¯èþ² çßZrÌŒý A¨) Mæü$ ÐðþâêåÆæÿ$. B ÆðÿÝëtÆðÿ…sŒý ¯èþ$…^óþ B Ðèþ$$Væü$YÆæÿ* ç³Æ>ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D ÑçÙÄæý*°² G‹ÜI ™èþ¯èþ ò³O A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ 13 Væü…rË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéyæþ$!

Ðèþ$Ç…™èþ B…§øâæý¯èþ MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$Ñ$r…sôý B E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*yé JMóü JMæüP GÝëPÆŠÿt™ø Ððþãå¯èþ E{VæüÐé§æþ$Ë$ Bçܵ-{† ¯èþ$…_ †ÇWÆ>Ðèþyé°Mìü A…™èþ gêç³Å… G…§æþ$Mæü$ fÇW…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý*°² ç³sìýt…^èþ$MøMæü´ùÐèþyæþ…. ÉìþÎÏ ´ùÎ‹Ü MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ çßZ …ÔéQMæü$ JMæü °Ðóþ¨Mæü çÜÐèþ$ǵ…^éyæþ$.

H§ø §æþÆ>Åç³#¢ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$…¨. GÝëPÆŠÿtV> Ððþãå¯èþ G‹ÜI¯èþ$ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý*Ë° Mö…™èþÐèþ$…¨ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔé Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D ÐèþÅÐèþàÆæÿÐèþ$…™é Ðèþ$$…§æþ$V> Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$¯èþ² JMæü ç³£æþMæü… {ç³M>Ææÿ… fÇW…§æþ° -{Væüíßý…^èþyé°Mìü ò³§æþª ™ðþÍÑ ™óþrË$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ*? yæþº$¾ {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé Cr$Ðèþ…sìý ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™éÄæý*? Ðèþ$Ç Ðèþ$¯èþ gñýOâæýå ¯èþ$…_ Ñyæþ$§æþËÄôý$Å ´ëMìüÝ릯Œþ RñýO©ËMæü$ yæþº$¾ GMæüPyæþ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢…¨? A…sôý Ðèþ$¯èþ §óþÔèýçÜ$¦Ìôý B ç³£æþMæü Ææÿ^èþ¯èþ, AÐèþ$Ë$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÌñýO E…sêÆæÿ$. ´ëMìüÝ릱Äæý$$Ë {ç³Ðóþ$Äæý$… GÌêVæü* E…r$…¨ Mæü§é.

´ëMìüÝ릱 E{VæüÐé§æþ çÜ…çܦË$ Ñ«¨V> ™èþÐèþ$ Ë„æüüÅ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ¿êÆæÿ™èþ Væü×ý™èþ…-{™èþ ¨¯ø™èþÞÐèþ… C…M> Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>Ë ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Æ>¯èþ$…yæþV> Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ´ëMìüÝ릱 E{VæüÐé§æþ$Ë$ Ðèþ$¯èþ °Ææÿ¾…«§æþ… ¯èþ$…_ CÌê ™èþí³µ…^èþ$Mæü$´ùÐèþyæþ… G…™èþ íÜVæü$Y^óþr$? ´ëMìüÝ릱 E{VæüÐé§æþ$Ë$ Ý뫧éÆæÿ×ý ¯óþÆæÿçÜ$¢Ë$ M>Ææÿ$ Mæü§é. Ðèþ$$…»ñýO ò³O E{VæüÐé§æþ §éyæþ$Ë ¯èþ$ 13 ¯ðþËÌZϯóþ ÑçÜÃÇ…^èþyæþ… „æü…™èþÐèþÅÐóþ$¯é? E{VæüÐé§æþ °Æø«§æþMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ç³sìýçÙt… ^óþÄæý$yé°Mìü ç³Ë$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

AÆÿ$$™óþ ´ëMŠü E{VæüÐé§æþ$Ë ç³Æ>È Ðèþ…sìý çÜ…çœ$r¯èþË$ ^ør$^óþçÜ$MøVæüËÐèþ° GÐèþÆæÿ* Fíßý…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. òßýyîþÏ&Æ>×ôý MóüçÜ$ÌZ Ðèþ$¯èþMæü$ çÜÐèþ*^éÆ>°² CÐèþÓ¯èþ…§æþ$Mæü$ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ Væü*Éæþ^éÆæÿ çÜ…çܦ G‹œ¼I¯èþ$ ™èþ糚 ç³sêt….

Ðèþ$Ç C糚 yæþ$ Ðèþ$¯èþ ¿æý-{§æþ™é ÐèþÅÐèþçܦÌZ ÌŸçÜ$Væü$Ëò³O Ðèþ$¯èþ… _™èþ¢Ôèý$¨®™ø B™èþà ç³ÇÖ˯èþ ^óþçÜ$MøÐèþ§æþ*ª? ÉìþÎÏÌZ E{VæüÐé§æþ$Ë$ ç³Æ>ÆðÿO¯èþ Æøgôý Ðèþ$$…»ñýOÌZ ´ùÎçÜ«¨M>Ææÿ$Ë ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ Ðóþyæþ$MæüÌZÏ ¿êVæü…V> Ðèþ*íœÄæý* ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø Br´ërÌZÏ ´ëÌŸY¯èþyæþ… sîýÒMðüÐðþ$Æ>Ë MðüMìüP…¨. B A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ Ððþ…r¯óþ çÜòܵ…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. A…†Ðèþ$…V> E§éÓçܯèþ ^ðþº$™éÆ> A¯èþ²¨ {ç³Ôé²Ææÿ¦MæüÐóþ$.

26/11 çÜ…„ø¿æý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$$…»ñýO ´ùÎçÜ$Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y, çÜÐèþ$Ææÿ¦…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ…ÌZ òœ*Ææÿ…V> ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. BÆŠÿ.yìþ. {糫§é¯Œþ MæüÑ$sìý °Ðóþ¨Mæü Ðèþ$$…»ñýO ´ùÎçÜ$ ÐèþÅÐèþçܦÌZ° ÌŸçÜ$Væü$˯èþ$ ç³NÇ¢V> ÐðþËÏyìþ…_…¨. °gê°M> ÌŸçÜ$Væü$Ë$ {糆 Æ>çÙ‰ ´ùÎçÜ$ ÐèþÅÐèþçܦÌZ E¯èþ²Ðóþ.

1960ÌZÏ íÜÓ‹Ü BǦMæü Ðóþ™èþ¢ Væü$¯é²ÆŠÿ Ñ$Æ>zÌŒý ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ "Ððþ$™èþMæü Æ>fÅ…' (Ýë‹œt õÜtsŒý) V> AÀÐèþÇ~…^éyæþ$. A§óþ M>Ë…ÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ AÐðþ$ÇM> Æ>Äæý$»êÇV> E¯èþ² gꯌþ Mðü¯ðþ²™Œþ V>ÌŒý{»ñý•™Œþ ¿êÆæÿ™èþ {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² "ç³° ^óþõÜ AÆ>^èþMæü…' (眅MæüÛ°…VŠü A¯éÈP)V> ÐéÅRêÅ°…^éyæþ$. ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ü Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþMæü´ùV> Ðèþ$Ç…™èþV> ¨VæügêÇ´ùÄæý*Æÿ$$. Ðèþ$Ç Ððþ$™èþMæü Æ>gêÅË$ A{VæüÆ>fÅ çßZ§é¯èþ$ GÌê Ý뫨…^èþ$MøVæüË$Væü$™éÆÿ$$? (B…{«§æþgZņMìü {ç³™óþÅMæü…)

 

***************************************

ANDHRAJOUTHI

EDITORIAL

™ðþË…V>×ý™ø¯óþ Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢
& yé.Ææÿ眙Œþ ïÜÐèþ*, Mæü±gŒý ¸ë†Ðèþ*

™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ HÆ>µr$Mæü$ ¯éË$Væü$ MørÏ {ç³fË$& ѧéÅÆæÿ$¦Ë$, Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ðèþ$$Mæü¢ Mæü…uæÿ…™ø °¯èþ¨çÜ$¢¯èþ² ™èþÆæÿ$×ýÑ$¨. ™ðþË…V>×ýÌZ ÝëÐèþ*hMæü…V>, BǦMæü…V> Ððþ¯èþMæüºyìþ EÐèþ$Ãyìþ Æ>çÙ‰…ÌZ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$V> Ðèþ$¯èþ Vö…™èþ$ MæüËç³ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…¨.

1956 Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$ "òßýO§æþÆ>»ê§Šþ' õÜtsŒýV> E¯èþ²ç³#µyæþ$ 16.34 Ôé™èþ…V> E¯èþ² Ðèþ$¯èþ… ѧæþÅ, ÐðþO§æþÅ, E§øÅVæü, ÐéÅ´ëÆæÿ Ææÿ…V>ÌZÏ Ðèþ$$…§æþ…fÌZ E¯é²…. CMæüPyæþ 224 Hâæý$ÏV> EÆæÿ*ª A«¨M>Ææÿ ¿êçÙV> E…¨. {糿æý$™èþÓ A«¨M>ÇMæü ÌêÐé§óþÒË$ EÆæÿ*ª ¿êçÙÌZ¯óþ fÇVóüÑ. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Æ>çÙ‰… 16 hÌêÏË™ø ç܅糯èþ²Ððþ$O¯èþ¨V> E…yóþ¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ… I§æþÐèþ Ý릯èþ…ÌZ¯óþ E…yóþ¨.

B…{«§æþÌZ Ñίèþ… ¯ésìýMìü Ðèþ$¯èþ¨ Ñ$Væü$Ë$ ºyðþjsŒý, B…{«§æþ ÌZr$ ºyðþjsŒý™ø E¯èþ² Æ>çÙ‰…. 1948 ´ùÎ‹Ü Äæý*„æü¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ E§øÅV>ËÌZ B…{«§æþ ÐèþËçÜË$ Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÆÿ$$. Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþË$Væü$ Æ>§æþ°, C…XÏ‹Ù Æ>§æþ° íÜÑÌŒý Ñ$ËrÈ A«««¨M>Ææÿ$Ë$V> A…™é B…{«§æþÐéâæýϯóþ °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$.

1968 ¯ésìýMìü 28,000 ÐóþË Ðèþ$…¨ B…{«§æþ E§øÅVæüçÜ$¦Ë$ CMæüPyìþMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. 1986 ¯ésìýMìü 59 ÐóþË B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ {´ë…™éË Ðéâæý$Ï CMæüPyæþ A{MæüÐèþ$…V> E§øÅV>Ë$ ´÷…§éÆæÿ$. 610 iÐø 25 HâæýÏ ¯èþ$…_ ¯óþsìý ÐèþÆæÿMæü$ AÐèþ$Ë$Mæü$ ¯ø^èþ$MøÌôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ™ðþË…V>×ýÌZ 3,85,000 Ðèþ$…¨ B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ E§øÅVæüçÜ$¦Ë$ A{MæüÐèþ$…V> E¯é²Ææÿ$. D E§øÅV>˱² ™ðþË…V>×ý ÐéâæýÏÑ. A…§æþ$ÌZ Ðèþ$¯èþ Ðésê Mæü*yé E…¨.

¯óþyæþ$ ^éÇïéÆŠÿ GÐèþÓÇMîü º$ÐèþÓ ò³rt§æþ°, òßýOsñýMŠü íÜsîý ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ Mæü͵çÜ$¢…§æþ° MøsêϨ Ææÿ*´ëÄæý$Ë B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…§æþ° MøÝ뢅{«§æþ$Ë$ Ðèþ$¯èþ ^éÇ{™èþMæü _çßý²Ððþ$O¯èþ ^éÇïéÆŠÿ¯èþ$ õßýâæý¯èþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯óþyæþ$ fÇW¯èþ AÀÐèþ–¨®ÌZ Ðèþ$¯èþ… GMæüPyé ÌôýÐèþ$$.

òßýOsñýMŠü íÜsîýÌZ G…™èþ Ðèþ$…¨ Ðèþ$$íÜÏ… E§øÅVæüçÜ$¦Ë$ E¯é²Æø ^èþ*í³…^èþÐèþ$° Ayæþ$Væü$™èþ$¯é²…. CÐéâæý 35,000 Ðèþ$…¨ VæüÌŒý¹ §óþÔéËMæü$ ÐðþãÏ gñýOâæýÏÌZ Ðèþ$Væü$Y™èþ$¯é²Ææÿ$. ÒâæýÏ…™é ™ðþË…V>×ý Ðéâæý$Ï, A…§æþ$ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. "òßýO§æþÆ>»ê§Šþ' Æ>çÙ‰…V> E¯èþ²ç³#µyæþ$ ç܅糧æþMæü$ Mö§æþÐèþÌôý§æþ$.

Ë„æüÌê¨ GMæüÆ>Ë ÝëVæü$¿æý*Ñ$, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, Mæü$…rË™ø ç³…rË$ ç³#çÙPË…V> ç³…yóþÑ. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ^èþ$r*t BMæü$Mæü*ÆæÿË$, M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþ…^óþ Ðéâæý$Ï. AÌêVóü ÐóþÌê¨ GMæüÆ>Ë ÐèþMŠü¹ ¿æý*Ðèþ$$Ë$, MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë Ðèþ$$íÜÏ… BçÜ$¢Ë$ CMæüPyæþ E¯é²Æÿ$$. B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° ^ðþÆæÿ$Ðèþ# Ë$, Mæü$…rË$ ç³Nyìþa ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… ^óþÔéÆæÿ$. MøÝ뢅{«§æþ Ðéâæý$Ï MøsîýÔèýÓÆæÿ$ËÄæý*ÅÆæÿ$.

CMæüPyìþ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ çœ#sŒý´ë™ŒþËò³OMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ² A°² ´ëÈtË ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ðèþ$¯èþ ÐèþMŠü¹Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐóþÌê¨ GMæüÆ>Ë ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ B{MæüÑ$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜÐðþ$OM>Å…{«§æþ õ³Ææÿ$™ø VöyæþÐèþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÆæÿ$ Ðèþ…§æþ GMæüÆ>Ë ÐèþMŠü¹ ¿æý*Ñ$° B{MæüÑ$…^èþ$Mæü$° ÐóþË MørÏ ÐéÅ´ëÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

CÌê…sìý ÐéÆæÿ$ ^éÌêÐèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ Ðèþ$¯èþ ¿êçÙ¯èþ$ VúÆæÿÑ…^èþÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ çÜ…çÜP–†°, ^éÇ{™èþMæü ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ VúÆæÿÑ…^èþÆæÿ$. Ðèþ$¯èþͲ ÆúyîþïÙrÆæÿ$ÏV>, IG‹ÜI Hgñý…r$ÏV> ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. B…{«§æþ, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ Ðèþ$$íÜÏ… Ýù§æþÆæÿ$ÌêÆ>! Mö…™èþÐèþ$…¨ ò³r$tºyìþ§éÆæÿ$Ë$, ¿æý*Mæü»êj§éÆæÿ$Ë$, M>…{sêMæütÆæÿ$Ï ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü${r˯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$° ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ HÆ>µr$Mæü$ Ò$ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. ™ðþË…V>×ý Væü™èþ Äæý*¿ñýO HâæýÏÌZ ^éÌê ¯èþçÙt´ùÆÿ$$…¨.

Ðèþ$¯èþ ç³…rËMæü$ Gç³#µyæþ* çÜÇV>Y ±âæý$Ï CÐèþÓÌôý§æþ$. Ðèþ$¯èþ °«§æþ$Ë$ A°² §éÇ Ðèþ$ãÏ…^éÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ E§øÅV>Ë$ A{MæüÐèþ$…V> §ø^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÆæÿ$Mæü$ çÜ…§æþ$ÌZÏ ´ë™èþºïÜ¢ÌZÏ §æþ$ÆæÿÂÆæÿ §éÇ{§æþÅ…ÌZ iÑçÜ$¢¯é²….

Ðèþ$¯èþ iÑ™éËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ Æ>Ðé˯é², ѧæþÅ, E§øÅVæü AÐèþM>ÔéËÌZ çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ Ðésê ´÷…§éË¯é² Æ>fMîüÄæý$…V> Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéË¯é² {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ýÄôý$ HMðüOMæü Ðèþ*ÆæÿY…. ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$ ^èþÇ{™èþÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$ M>ÐéÍ. ÌôýMæü´ù™óþ C¨ ^éÇ{™èþMæü ™èþí³µ§æþ… M>Væü˧æþ$.

Ðèþ$$íÜÏ… ¸ùÆæÿÐŒþ$ çœÆŠÿ ™ðþË…V>×ý

 

***************************************

******************************************************************************************

 VAARTHA

EDITORIAL

దీనికేమంటారు?

తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించేవారు, చిన్న రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందవనేవాదనను తరచు ముందుకు తెస్తున్నారు. వారు, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్వహణలో గల సెంట్రల్స్టాటి స్టికల్ఆర్గనైజేషన్(సిఎస్) ప్రకటించిన తాజా లెక్కలను ఒకసారి గమనించటం మంచిది. కొంతకాలంక్రితం ఏర్పడిన చిన్నరాష్ట్రాలైన ఛత్తీస్గఢ్, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరాఖండ్మూడూ కూడా ''అద్భుతమైన అభివృద్ధిని (మిరకిల్గ్రోత్) సాధించి నట్లు వివరాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

 సిఎస్ గణాంకాలు 2004-05 నుంచి 2008-09 కాలానికి సంబంధించినవి. 7%అభివృద్ధిని ''అద్భుత మైన దిగా పరిగణిస్తున్నారు. జాతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా కూడా ఆమోదించి పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్న గీటురాయి ఇది. విధంగా సంవత్సరాల కాలంలో పైమూడు రాష్ట్రాల అభివృద్ధిని గమనించండి. అది ఛత్తీస్గఢ్లో 7.35%, ఝార్ఖండ్లో 8.45%, ఉత్తరాఖండ్లో 9.31%. చిన్నరాష్ట్రాలను ''అభివృద్ధి అనే పేరు పెట్టి వ్యతిరేకిస్తూ, తర్కాన్ని తెలంగాణకు వర్తింపజేయజూస్తున్నవారు అది µకారికమైన లెక్కల గురించి ఏం చెప్తారు?
 
వాదనలు చేసేవారంతా, మూడు రాష్ట్రాలైతే ఏర్పడ్డాయిగాని అవి అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నాయని అంటూ వచ్చారు. మాటలన్నారు గాని తమ వాదనను బలపరచేందుకు చూపిన నివేదికలు గాని, ఇతర ఆధారాలు గాని ఏమీలేవు. అదే పద్ధతిలో, వాటి అభివృద్ధి తీరుపై కూడా ఇంతకాలం చెదురుమదురు వివరాలు తెలియరావటం మినహా నిర్ధారిత రూపంలో అధికారిక గణాంకాలు వెల్లడి కాలేదు.ఇపుడు మొదటిసారిగా అదిజరుగుతున్నది. ఇందులో గమనించే విషయం మరొకటున్నది. లెక్కలు ఏదో ఒక సంవత్సరానికి సంబంధించినవిగాక అయిదేళ్ళ  కాలానివి. ఒకటో, రెండో సంవత్సరాల అభివృద్ధి సానుకూలంగా ఉంటే అది విశ్వసించదగినది కానక్కరలేదు. ఆకొద్ది కాలంలో ఏవైనాఅంశాలు (వర్షపాతం వంటిది) అనుకూలించి అభివృద్ధి జరిగి, ఆతర్వాత తిరోగమనం ఉండవచ్చు. కనుక విధ మైన వృద్ధిని ఒక ధోరణి (ట్రెండ్)గా పరిగణించరు. ఇపుడివి అయిదేళ్ళ లెక్కలను క్రోడీకరించిన చేసిన మదింపులు గనుక కొట్టివేయటం వీలు కాదు.

పైలెక్కలలో మరొక విశేషంఉంది. ఛత్తీస్గఢ్,ఝార్ఖండ్లలో సహజవనరులు చెప్పుకోదగిన స్థాయిలోఉన్నాయి. ఉత్తరాఖండ్పరిస్థితిఅదికాదు.అయినప్పటికీతక్కిన రెండింటి కన్న ఉత్తరాఖండ్అభివృద్ధి ఎక్కువ కావటం గమనార్హం. ఇందుకు కారణాలేమిటో వివరాలను విశ్లేషించినపుడు చెప్పగలం. వివరాలు ప్రస్తుతం మనకుఅందు బాటులో లేవు. దానినట్లుంచితే, మొత్తంమీద మూడు చిన్న రాష్ట్రాలూ అభివృద్ధి సాధించాయని, లోగడ పెద్ద రాష్ట్రాలలో భాగంగా ఉన్నప్పటికన్నా ఎక్కువగానని ఇపుడు నిర్వి వాదమైన రీతిలో బోధపడుతున్నది. అభివృద్ధి అనే మాటకు అర్థం కేవలం ఆర్థికవృద్ధి(గ్రోత్) కాదు.

దానిని ఆధారం చేసుకుని సమాజానికి కావలసిన వివిధ ప్రయోజనాలు నెర వేరాలి. విద్య, వైద్యం, విద్యుత్తు, రవాణా సదుపాయాలు, ఆహార లభ్యత, ఉపాధి మొదలైనవి ప్రజలకు గతంకన్న ఎక్కువ అందుబాటులోకి రావాలి. పరిస్థితి ఎట్లుందన్న విషయం సిఎస్ నివేదికలోనైతే లేదు గాని, ఇతరత్రా తరచు వెలువడే కథనాలను బట్టి, ఇవి కూడా గతం కన్నా మెరుగుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. సాధారణమైన పెర్కొ లేషన్థియరీప్రకారంచూసినా, ఆర్థికాభివృద్ధి సంతృప్తికరంగా సాగుతున్నపుడు సామాజికాభివృద్ధి ఆదర్శనీయ స్థాయిలో కాకపోయినా పెర్కొలేషన్వల్ల గతంకన్న కొంత ఎక్కువగా ఉండటం తెలిసిందే. కనుక అది జరుగుతున్నదనుకోవాలి.
వాస్తవానికి భౌగోళిక విస్తీర్ణతను బట్టిజన సంఖ్యను బట్టి తెలంగాణ స్థానం దేశంలోని మొత్తం 28 రాష్ట్రాలలో 15కు లోపలే ఉంది. ప్రణాళికా సంఘం గణింపుల ప్రకారం ప్రస్తుతం దేశంలో 15 పెద్ద రాష్ట్రాలున్నాయి. విధంగా తెలంగాణ పెద్ద రాష్ట్రాలలో ఒకటవుతుందిగాని చిన్నది కాదు. అందువల్ల దానిని చిన్నదనటమే అశాస్త్రీయం. ఇక అభివృద్ధి సాధ్యాసాధ్యాల గురించి ఇతర వాదోపవాదాలు ఏమైనా, అవేమీ పరిశీలనకు నిలిచేవి కావని పైన పేర్కొన్న సిఎస్ లెక్కలు స్పష్టంచేస్తున్నాయి. లోగడ కూడా హర్యానా, పంజాబ్, గోవా వగైరాల అభివృద్ధిని చూపుతూ, చిన్న రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందవనే భావనను నిపుణులు ఖండిస్తూనే ఉన్నారు. ఇపుడు మూడు కొత్త ''చిన్న రాష్ట్రా లపై అధికారిక వివరాల తర్వాత ఇక వ్యతిరేక వాదనలు పూర్తిగా వమ్మయిపోతున్నాయి. పరిపాలన సరిగా ఉంటే ఎంత చిన్నరాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి చెందుతుంది, సరిగా లేన పుడు ఎంత పెద్దదైనా (బిమారూ రాష్ట్రాలు నాలుగూ పెద్దవేకావటం ఇందుకు తిరుగులేని రుజువు) ముందుకు పోలేవన్నవి అంతిమ సత్యం.

***************************************

VAARTHA

EDITORIAL

అందరి ఆమోదం ఒక మిధ్య

డా. త్రిపురనేని హుమాన్చౌదరి, కార్ఖానా, సికింద్రాబాద్

ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష ఏర్పాటు అదరికీ ఆమోదయోగ్యంగా చేద్దామని అదిష్ఠానం పదేపదే చెబుతోంది. చెప్పేది కాంగ్రెస్పార్టీ అధినేత్రి సోనియాగాంధీ కాదు. ఏదో కోర్కమిటీ సభ్యులు. ప్రజలతో సంబంధం లేని అహ్మద్పటేల్, ఆస్కార్ఫెర్నాండెజ్సోనియాకు సలహాదారులు. ఆమెగాని, ప్రధాని మన్మోహన్సింగ్గాని, ఇరు ప్రాంతాలకు చెందిన ఉద్యమ నాయకులను సమావేశపరచి సమస్యను పరిష్కారంచేసే ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు. పార్లమెంట్, శాసనసభ, పార్టీల ఏకాభిప్రాయంతోనే తెలంగాణ విషయంపై అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం జరుగుతుందని, తగిన సమయలో సోనియాజీ తగు నిర్ణయం వెలువరిస్తుందని చెబుతున్నారు.

కానీ రాషంలో విద్వేశాలు, హింస, విధ్వంసాలు పెట్రేగిపోతున్నాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణించిపోయి ఉద్యోగులకు వేతనాలు చెల్లించలేని స్థితిలోకి నెట్టివేయబడుతున్నామని ముఖ్య మంత్రి కొణిజేటి రోశయ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూర్వం రోం నగరం తగలబడి పోతుంటే నీరో చక్రవర్తి ఫిడేలు వాయిస్తూ ఉన్నట్లు ఉంది సోనియా గాంధీగారి వైఖరి. పరిస్థితికి పాపం మూటకట్టుకున్నది ఆమె వైఖరే. ఆంధ్రప్రదేశ్గా అవతరించినప్పుడు  రాషం లోని తెలంగాణ ప్రజల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునే రాషాన్ని ఏర్పాటు చేశారాఅప్పుడు జరగని ఏకాభిప్రాయం  ఇప్పుడు ఎందుకో? అందరి ఆమోదంతో జరగాలంటే, అది మిధ్యే అవ్ఞతుంది.

తెలంగాణ ప్రజల విడిపోవడినికి వారికి ఎప్పటికీ హక్కు ఉంది. సమైక్యవాదులు పట్టింపులకు పోకుండా ప్రత్యేక రాష ఏర్పాటు ప్రక్రియకే సహక రించాలి. తెలుగు భాషాతరులతో ఒక కమిషన్వేసి ఆగస్టు 15, 2010రోజు తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం జరిగేలా కృషి జరగాలి.

***************************************

******************************************************************************************

PRAJASAKTI

EDITORIAL

గోడదెబ్బ చెంపదెబ్బ

నింగికి చేరిన ధరలతో 2009 సామాన్యులకు చేదును మిగిల్చింది. 2010 కూడా అదే మార్గంలో మరింత ఉధృతితో ప్రారంభమయింది. సంక్రాంతికి ముందు నిత్యావసరాల రేట్లు మరింత పైకి ఎగబాకాయి. ధరలను తట్టుకొనేదెలాగ అని జనం నివ్వెర పోయి చూస్తూండగా ప్రభుత్వం కూడా తన వంతుగా వీరబాదుడుకు ఉపక్రమించింది. వ్యాపారులు, దళారులు, సర్కార్వారు ఇలా ముప్పేటదాడికి దిగారు. ప్రజలు చేసుకొన్న పాపమేమిటో గానీ గోడదెబ్బ చెంపదెబ్బ అన్నట్లుగా ఉంది వారి పరిస్థితి. తన వంతు బాదుడులో భాగంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఆర్టీసి భారీగా ఛార్జీలను పెంచింది. గుండె గుభేల్మనిపించింది. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కువగా ఆధారపడే పల్లె వెలుగు బస్సు ఛార్జీలు కూడా కిలో మీటర్కు ఏకంగా ఎనిమిది పైసలు పెంచారు. విద్యార్థులను కూడా వదల్లేదు.

రాష్ట్రమంతటా తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తం కాగా ప్రభుత్వం పెంపుదలను కాస్త తగ్గించినా అది కంటి తుడుపు మాత్రమే. లాభాలొచ్చే ఆర్టీసిని నష్టాల వైపు మళ్ళించడానికి ప్రభుత్వ విధానాలే కారణం. కాగా ఛార్జీలు పెంచడం కార్మికుల వేతనాల కోసమే అన్నట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోంది. ప్రపంచబ్యాంకు షరతుల్లో భాగంగానే ప్రభుత్వం ఛార్జీలు పెంచింది. ప్రయివేటు రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేస్తే ఏడాదికి రూ. 1000 నుండి 1200 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని కార్మిక సంఘాలు మొత్తుకున్నా నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్నది. లాభాలొచ్చే రూట్లను ప్రైవేటు వారికి అప్పగించి ఆర్టీసి యజమాన్యం నష్టాలను సృష్టిస్తోంది. ఓట్ల కోసం అనేక రాయితీలను ప్రకటించిన ప్రభుత్వం వాటిని వందశాతం రీయంబర్స్చేయడంలేదు. భారం అంతా ఆర్టీసి మీదే పడుతుంది. ఆర్టీసీకి 250కోట్ల గ్రాంట్ను ప్రతి ఏటా మూడేళ్ళ పాటు ఇవ్వాలని పలు సంస్థలు సిఫారసు చేశాయి.

అయినా ప్రభుత్వం పైసా ఇవ్వలేదు. ధనికులకు సేవ చేసే విమాన ఇంధనం మీద వేసే పన్ను కంటే ఆర్టీసి వినియోగించే ఆయిల్పై పన్ను ఎనిమిది రెట్లు అదనంగా ఉంది. జవహర్లాల్నెహ్రూ జాతీయ పట్టణ, గ్రామీణ నవీకరణ పథకం (జెఎన్ఎన్యుఆర్ఎం) కింద తలకు మించిన భారాన్ని మోయడానికి ఆర్టీసి యజమాన్యం సిద్ధపడింది. దీనిలో భాగంగా 65శాతం ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటే 80శాతాన్ని నెత్తిన వేసుకుంది. పథకం కింద గ్రాంట్రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన నిధులను రుణం రూపంలో ఆర్టీసికి రాష్ట్రం ఇస్తుంది. ఇది కూడా రవాణా సంస్థకి పెనుభారమవుతుంది. ఆర్టీసీకి ఆదాయాలొచ్చే అనేక మార్గాలను వదిలేసి ప్రజల మీద భారం వేయడం మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడినట్లే అవుతుంది. ప్రపంచబ్యాంకు విధానాలను తలదాల్చి ప్రజల్ని పెనం నుండి పొయ్యిలోకి తోసే పనికి సర్కార్వారు పూనుకుంటున్నారు.

ఆర్టీసి వారు ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా పెంచారన్నది ఇందులో అంతర్నాటకం. తనకు ఓట్లేసి గెలిపించిన వారి పట్ల నిజంగానే రోశయ్య సర్కార్కు ప్రేమ ఉంటే అమ్మకం పన్ను రేట్లు, వాహనం పన్నులు , విద్యుత్తు ఛార్జీలు తదితరాలు పెంచడానికి ఎందుకు తహతహలాడుతున్నట్లు! ఇప్పటికే విద్యుత్ఛార్జీలు పెంచేందుకు సూత్రపాయంగా అంగీకరించింది. వ్యాట్పరిధిలో గరిష్ట పన్ను రేటును 12.5 నుంచి 14.5 శాతానికి పెంచడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇదే కనుక జరిగితే టూత్బ్రష్ నుంచి చెప్పుల వరకూ అసంఖ్యాక వస్తువుల ధరలు మరింత ఎగబాకుతాయి. ఆటోలను జీవిత పన్ను పరిధిలోకి తీసుకురావాలని, మోటారు వాహనాల జీవిత పన్ను పెంచాలని, ట్రాక్టర్లపై పన్ను విధించాలని పలు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఇవన్నీ సామాన్య ప్రజల జీవనంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపేవే.కరువు, వరదలతో కష్టాలపాలైన ప్రజలపై భారాలు మోపుతున్నారు.

ఎద్దుపుండు కాకికి రుచి అంటే ఇదేనేమో. ఆర్థికమాంద్యం మూలంగా ఉపాధి తగ్గింది. వేతనాలు పడిపోయాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా ఛార్జీలు, రేట్లు పెంచితే సామాన్యుల బతుకు మరింత దుర్భరమవదా? 80 వేల కోట్ల విలువ గల ప్రాజెక్టులను నిర్మించడానికి ఎపి జెన్కో ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ప్రభుత్వరంగ సంస్థ అయిన ఎపి జెన్కో ప్రోత్సహించాల్సిన ప్రభుత్వం దాన్ని అడ్డుకుంటుంది. విద్యుత్రంగంలో ప్రయివేటు కంపెనీలను ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశం తప్ప జెన్కోను ఆటంక పర్చడానికి మరే కారణం కనబడట్లేదు. జెన్కో తక్కువ ఖర్చుతో ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం, నైపుణ్యం గల సంస్థ అని ఇప్పటికే రుజువు చేసుకున్నది. ప్రయివేటు కంపెనీలు తాము ఉత్పత్తి చేస్తున్న విద్యుత్ను ఎక్కువ ఖరీదుకు అమ్ముతున్నాయి. ఇది చాలదని 20 శాతం విద్యుత్ను బయటికి అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్చేస్తున్నాయి.

అవి ప్రయివేటు కంపెనీలకు విద్యుత్ను అమ్ముకొంటాయి. కంపెనీల నుండి అధిక ధరలపై ప్రభుత్వం అదే విద్యుత్ను కొని భారం ప్రజలపై నెడుతోంది. ప్రయివేట్కంపెనీలకు 20శాతం విద్యుత్ను అమ్ముకోవడానికి అనుమతించరాదని విద్యుత్నియంత్రణ మండలి చెప్పినా, ప్రభుత్వం దాన్ని బేఖాతరు చేసి జీఓ జారీ చేసింది. పేద అరుపులు అరిచే ప్రభుత్వం చేయవలసిన పనేనా ఇది? తాను ప్రతి పైసాను అతి జాగ్రత్తగా కాపాడుతానని పోజుకొట్టే రోశయ్య చేయవలసిన పనేనా ఇది? ప్రజలకు ఒక పైసా విదల్చాల్సి వస్తే శతశషబిషలు. కార్పొరేట్కంపెనీలకు వందల కోట్లు కట్టబెట్టడానికి మాత్రం ఎక్కడలేని ఉత్సాహం. ఇదీ మన సర్కారు తీరు.

తెలంగాణా వివాదం మాటున తన పనిని చల్లగా కానిచ్చుకోవాలని ప్రభుత్వ తహతహ. ఎన్నికలు దరిదాపుల్లో లేవు కదా అని ధైర్యం. ఎన్నికలు లేకపోతేనేం గోడదెబ్బ చెంపదెబ్బను ప్రజలు సహించరు. తిక్కరేగిందంటే ఎంతటి సర్కార్కైనా కర్రు కాల్చివాత పెడ్తారు.... తస్మాత్జాగ్రత్త.

 

***************************************

PRAJASAKTI

EDITORIAL

 

బిఎస్ఎన్